Lokale lønnsforhandlinger 2020

Hovedoppgjøret 2020

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Dette betyr at innholdet i tariffavtalen skal forhandles om i tillegg til den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret 2020. 

 

De ulike innretninger på lønnsdannelsen

Nedenfor kan du sjekke satus for lokale forhandlinger i ditt tariffområde. De forskjellige tariffområdene har ulik innretning på lønnsdannelsen. Noen får lønnen fastsatt gjennom lokale forhandlinger. Andre får lønnen fastsatte gjennom en kombinasjon av sentrale tillegg og lokale pottforhandlinger. Den lokale tillitsvalgte kan gi veiledning om de muligheter du har for å fremme lokale lønnskrav.

 

KS og KS-bedrift

I mellomoppgjøret 2019 ble det avtalt mellom partene at omlag 1/3 av den disponible økonomiske rammen i 2020 skal settes av til lokale lønnsforhandligner.  

I kapittel 3 og 5 vil det bli gjennomført lokale forhandlinger som vanlig.

Staten

Mer informasjon om lokale forhandligner vil først foreligge etter at det sentrale oppgjøret er sluttført. 

Spekter

I de lokale B-dels forhandlingene er det forskjellig innretning for hver avtale. I noen B-deler kan det bli avsatt midler til individuelle justeringer. Dette vil først være klart etter sentralt oppgjør mellom partene. 

De ulike b-delene finner du her.

Oslo kommune

Mer informasjon om lokale forhandligner vil først foreligge etter at det sentrale oppgjøret er sluttført. 

Virke

 

Oppgjøret i Virke vil speile korresponderende område i offentlig sektor. Dette innebærer at oppgjøret i de enkelte virksomheter vil være avhengig av hvilken sektor virksomheten tilhører. Ta kontakt med din tillitsvalgt eller Akademikerforbundets sekretariat for mer informasjon. 

 

KA

Mer informasjon om lokale forhandligner vil først foreligge etter at det sentrale oppgjøret er sluttført. 

Forhandlingsutvalg i statlige virksomheter

Bufetat, valgt for perioden 2019-2020

Ellen Galaasen (leder)  – Budir
Tom Erik Lerkerød – Bufetat Vest
Theis Riiber Linde – Region Øst med vara Nina Antionette Hauge
Allan Flakstad – Bufetat Nord
Trude Fondal – Bufetat Midt-Norge
Hildegerd Gjestad – Region Sør med vara Christin Lindberg Skansen

NAV

Catrine Rosanoff Aronsen (leder),  c.r.aronsen@gmail.com
Kari Trosten
Marit R. Nikolaisen
Bjørn Skyllingstad
Tine Eggen
Andreas Kraft
Erik Dikhnych-Thorsen

Skatteetaten, valgt for perioden 2018- juni 2019

Gerd Lockertsen, Div. Innsats
Zaklina Solås, Div. SKD Virksomhetsstyring
Rune Husmo, Div. Innkreving

Informasjon og rutiner
Kontakt med forhandler

Din forhandler vil kontakte deg i god tid før forhandlingene gjennomføres.
Det er derfor viktig at du har oppdatert informasjon på "min side".

Dersom du lurer på hvem som er din forhandler, kan du ta kontakt med din region. Ta ev. kontakt med sekretariatet.

Hvor skal kravet sendes?

Arbeidsgiver har gjerne egne kravskjema til bruk i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Disse skal fortrinnsvis brukes, men dersom din arbeidsgiver ikke har egne kravskjema, kan du bruke Akademikerforbundets egne skjema. Skjema tilpasset ditt tariffområde finner du her. 

Skjemaet kan du sende til din forhandler. Rådfør deg med din forhandler dersom det er en annnen praksis i din virksomhet. 

Kravfrist

Du vil få informasjon av din forhandler om fristen for å fremme ditt krav.

Krav som ikke er sendt forhandler innen kravfrist står i fare for å ikke bli tatt med i forhandlingene.

Hvordan fremme ditt lønnskrav
Hvor mye bør du kreve?

Man bør alltid fremme et lønnskrav som ligger noe over det man kan forvente å få.
Det kan imidlertid oppfattes useriøst for arbeidsgiver hvis man fremme et lønnskrav som er altfor høyt.

Et krav bør samsvare med din kompetanse, stillingens kompleksitet, arbeidsinnsats, resultater osv.
I den sammenheng kan det være nyttig med en lønnssamtale i forkant av forhandlingen.

Din forhandler kan veilede deg med hensyn til hvor mye du bør kreve.

Krav om ny stillingsbetegnelse

I henhold til tariffavtalene i offentlig sektor, kan stillingsbetegnelse endres i lokale forhandlinger, for eksempel fra rådgiver til seniorrådgiver. Kravet må være relevant og realistisk. Sjekk den lokale lønnspolitikken og rådfør deg med din forhandler.

Hvordan bør du argumentere?

Et velbegrunnet lønnskrav er et viktig verktøy for den tillitsvalgte som skal forhandle for deg. Argumentasjonen bør være relativ kort, men det er viktig at du får frem vesentlige forhold knyttet til ansvar og arbeidsoppgaver, utdanning og lønnsnivå. Husk også å gjennomgå lokal lønnspolitikk for å finne ut hvilke kriterier som skal vektlegges. Ta utgangspunkt i disse når du skriver kravet.

Her er noen stikkord som kan hjelpe deg på vei:

 • Kompetanse (formal- / realkompetanse)
 • Ansvar (oppgaver, omfang, økonomi, fag, ledelse)
 • Kompleksitet (oppgavenes vanskelighetsgrad, uensartede, krevende)
 • Innsats (faglig, organisasjonsmessige, som kollega)
 • Resultatoppnåelse (kvantitet og kvalitet, individuelt eller i team)
 • Rekruttere og beholde (besitter du unik kompetanse)
 • Skikkethet/egnethet/personlige egenskaper
 • Relevant arbeidserfaring, nytteverdien i nåværende stilling
 • Ansiennitet
 • Nye/endrede oppgaver/kompetansekrav
 • Etter- og videreutdanning, relevant kompetanseutvikling
 • Virksomhetens policy, virksomhetsplan (lønnspolitikk, politiske signaler, behov)
 • Tidligere lønnsutvikling/mangel på dette (sentralt og/eller lokalt)
 • Tidligere signaler fra arbeidsgiver om lønnsøkning (muntlig, skriftlig, protokollført)
 • Lønnsmessige skjevheter (ligger din stillingsgruppe for lavt i forhold til øvrige?)
Kravskjemaer til bruk i lokale forhandlinger
KS og KS-bedrift

/share/mime/48/msword.png Kravskjema KS
(kravskjema-ks-.docx, 102kB)

Staten

/share/mime/48/pdf.png Kravskjema Stat (oppdatert jan. 2019)
(kravskjema-stat.pdf, 109kB)

/share/mime/48/msword.png Kravskjema stat
(kravskjema-stat.docx, 101kB)

Spekter

/share/mime/48/pdf.png Kravskjema Spekter (oppdatert jan. 2019)
(kravskjema-spekter.pdf, 103kB)

Oslo kommune

/share/mime/48/pdf.png Kravskjema Oslo kommune (oppdatert jan.2019)
(kravskjema-oslok.pdf, 103kB)

Virke

Lokale forhandlinger i Virke følger korresponderende oppgjør i offentlig sekor. Kravskjema kan brukes fra det korresponderende området. 

LOK Museer og andre kulturinstitusjoner - Stat

LOK Virksomheter - Stat

LOK Høyskoler - Stat 

LOK Helse og Sosial - KS

LOK Barnehager - KS

LOK Spesialisthelsetjenesten - Spekter

KA

/share/mime/48/pdf.png Kravskjema KA (oppdatert jan. 2019)
(kravskjema-ka.pdf, 103kB)

For forhandlere
Bli forhandler i Akademikerforbundet

Akademikerforbundet har forhandlere i hver region som bidrar ved de lokale forhandlingene. Disse forhandlerne er dedikerte medlemmer og tillitsvalgte som gjør en innsats for at medlemmene i forbundet skal bli forhandlet for, også der det ikke er lokale tillitsvalgte.

Det enkelte regionstyret organiserer og gjennomfører de lokale forhandlingene sammen med forhandlerne. Dersom du ønsker å bidra, kan du ta kontakt med din regionleder. Forbundet tilbyr årlige forhandlingskurs og disse er du velkommen til å delta på.

Ønsker du innsikt i forhandlingsarbeidet, kan du som tillitsvalgt være med som bisitter.

Tips og råd

Som forhandler bør du delta på forhandlingskurs, også for erfarne forhandlere er det nyttig å ta et oppfriskningskurs.

Vi minner om følgende:
De 5 fasene i en forhandling:

 • Forberedelsesfasen
 • Diskusjonsfasen
 • Forslagsfasen
 • Kjøpslåingsfasen
 • Avslutningsfasen

Måten en fase avsluttes på gir grunnlag for hvordan du trer inn i den neste fasen.

 • Vær lydhør for motpartens signaler og kroppsspråk.
 • Vis tillit og skap rom for gjensidig respekt mellom partene.
 • Tilby noe som er verdifullt for motparten men «billig» for deg.
 • Krev noe som er «billig» for motparten, men verdifullt for deg.
 • Våre forhandlere er ærlige og bløffer ikke.
 • Ikke bruk trusler eller still ultimatum.
 • Vi holder ord og står ved våre løfter.

Og husk, dere skal møtes igjen!

Godtgjørelse for forhandlere

Når du forhandler ved ditt arbeidssted, skal du i utgangspunktet som forhandler få bruke arbeidstiden på dette.

Forhandlere i Akademikerforbundet som forhandler for forbundets medlemmer hos en annen arbeidsgiver gis kompensasjon.
Nedenfor finner du retningslinjene for godtgjørelse, samt skjema for godtgjørelse for forhandlere.

Ta kontakt med sekretariatet, dersom du har spørsmål til godtgjørelse for forhandlere.

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for godtgjørelse i Akademikerforbundet
(retningslinjer_for_godtgjorelse_for_lonnsforha-1-.pdf, 191kB)

/share/mime/48/excel.png Godtgjørelse for forhandlere
(godtgjorelse-for-lonnsforhandlinger.xlsx, 37kB)

Reisegodtgjørelse

Det er mulig at arbeidsgiver dekker reiseutgifter for forhandlerne. Sjekk virksomhetens prakis før forhandlingene starter. Alternativt dekkes reiseutgifter av Akademikerforbundet.

Her finner du skjema for reisegodtgjørelse.

Ta kontakt med sekretariatet, dersom du har spørsmål i forhold til reisegodtgjørelse for forhandlere.

/share/mime/48/excel.png Reiseregningsskjema
(reiseregning-i-akademikerforbundet.xlsx, 36kB)

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as