Lokale lønnsforhandlinger 2022

Hovedoppgjøret 2022

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Dette betyr at det kan fremmes krav til endring av hovedtariffavtalene/ overenskomstene i tillegg til lønnsoppgjør. På bakgrunn av innspill fra forbundets rådgivende utvalg for tariff vil Akademikerforbundet fremme krav i hovedoppgjøret på vege av medlemmene. Innspill til krav vil blant annet hentes fra forbundets årlige tariffkonferanse i slutten av januar.

 

De ulike innretninger på lønnsdannelsen

Nedenfor kan du sjekke satus for lokale forhandlinger i ditt tariffområde. De forskjellige tariffområdene har ulik innretning på lønnsdannelsen. Noen får lønnen fastsatt gjennom lokale forhandlinger. Andre får lønnen fastsatte gjennom en kombinasjon av sentrale tillegg og lokale pottforhandlinger. Den lokale tillitsvalgte kan gi veiledning om de muligheter du har for å fremme lokale lønnskrav. Kontakt oss gjerne også på raadgivning@akademikerforbundet.no dersom du har spørsmål. 

 

KS og KS-bedrift

Eventuell økonomisk ramme og frister for gjennomføring av lokale forhandlinger vil først ligge klart etter det sentrale oppgjøret. Dato for de sentrale forhandlingene er ikke fastsatt ennå, men vil normalt finne sted i april. 

Staten

Eventuell økonomisk ramme og frister for gjennomføring av lokale forhandlinger vil først ligge klart etter det sentrale oppgjøret. Dato for de sentrale forhandlingene er ikke fastsatt ennå, men vil normalt finne sted i april.

Spekter

 

I de lokale B-dels forhandlingene er det forskjellig innretning for hver avtale. I noen B-deler kan det bli avsatt midler til individuelle justeringer. Før B-delsforhandlingene kan iverksettes, vil det holdes sentrale forhandlinger (A) hvor det bl.a. vil bli avtalt frister for gjennomføringer av B-dels forhandlingene. A-dels forhandlingene gjennomføres normalt i april.

De ulike b-delene finner du her.

Oslo kommune

Mer informasjon om lokale forhandlinger vil først foreligge etter at det sentrale oppgjøret er sluttført. Normalt finner disse forhandlingene sted i april.

Virke

Oppgjøret i Virke vil speile korresponderende område i offentlig sektor. Dette innebærer at oppgjøret i de enkelte virksomheter vil være avhengig av hvilken sektor virksomheten tilhører. Ta kontakt med din tillitsvalgt eller Akademikerforbundets sekretariat for mer informasjon. 

 

KA

Mer informasjon om lokale forhandlinger vil først foreligge etter at det sentrale oppgjøret er sluttført. Normalt finner disse forhandlingene sted i april.

Forhandlingsutvalg i statlige virksomheter

Bufetat, valgt for perioden 2022-2024

Leder: Jan Erik Kroglund - Bufetat Øst
Tom Erik Lerkerød – Bufetat Vest
Christin Lidberg Skansen - Bufetat Sør med vara Hildegerd Gjestad
Allan Flakstad – Bufetat Nord
Trude Fondal – Bufetat Midt-Norge
Eline Garberg - Bufdir

NAV

Catrine Rosanoff Aronsen (leder),  c.r.aronsen@gmail.com
Kari Trosten
Marit R. Nikolaisen
Tine Eggen
Andreas Kraft
Erik Dikhnych-Thorsen

Skatteetaten, valgt for perioden 2020-nov. 2022

Rune Husmo, Div. Innkreving
Gerd Lockertsen, Div. Innsats

Zaklina Solås, Div. SKD Virksomhetsstyring
Paul A. Gulliksen, Div. Innkreving

Informasjon og rutiner
Kontakt med forhandler

Din forhandler vil kontakte deg i god tid før forhandlingene gjennomføres.
Det er derfor viktig at du har oppdatert informasjon på "min side".

Dersom du lurer på hvem som er din forhandler, kan du ta kontakt med din region. Ta ev. kontakt med sekretariatet.

Hvor skal kravet sendes?

Arbeidsgiver har gjerne egne kravskjema til bruk i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Disse skal fortrinnsvis brukes, men dersom din arbeidsgiver ikke har egne kravskjema, kan du bruke Akademikerforbundets egne skjema. Skjema tilpasset ditt tariffområde finner du her. 

Skjemaet kan du sende til din forhandler. Rådfør deg med din forhandler dersom det er en annnen praksis i din virksomhet. 

Kravfrist

Du vil få informasjon av din forhandler om fristen for å fremme ditt krav.

Krav som ikke er sendt forhandler innen kravfrist står i fare for å ikke bli tatt med i forhandlingene.

Hvordan fremme ditt lønnskrav
Hvor mye bør du kreve?

Man bør alltid fremme et lønnskrav som ligger noe over det man kan forvente å få.
Det kan imidlertid oppfattes useriøst for arbeidsgiver hvis man fremme et lønnskrav som er altfor høyt.

Et krav bør samsvare med din kompetanse, stillingens kompleksitet, arbeidsinnsats, resultater osv.
I den sammenheng kan det være nyttig med en lønnssamtale i forkant av forhandlingen.

Din forhandler kan veilede deg med hensyn til hvor mye du bør kreve.

Krav om ny stillingsbetegnelse

I henhold til tariffavtalene i offentlig sektor, kan stillingsbetegnelse endres i lokale forhandlinger, for eksempel fra rådgiver til seniorrådgiver. Kravet må være relevant og realistisk. Sjekk den lokale lønnspolitikken og rådfør deg med din forhandler.

Hvordan bør du argumentere?

Et velbegrunnet lønnskrav er et viktig verktøy for den tillitsvalgte som skal forhandle for deg. Argumentasjonen bør være relativ kort, men det er viktig at du får frem vesentlige forhold knyttet til ansvar og arbeidsoppgaver, utdanning og lønnsnivå. Husk også å gjennomgå lokal lønnspolitikk for å finne ut hvilke kriterier som skal vektlegges. Ta utgangspunkt i disse når du skriver kravet.

Her er noen stikkord som kan hjelpe deg på vei:

 • Kompetanse (formal- / realkompetanse)
 • Ansvar (oppgaver, omfang, økonomi, fag, ledelse)
 • Kompleksitet (oppgavenes vanskelighetsgrad, uensartede, krevende)
 • Innsats (faglig, organisasjonsmessige, som kollega)
 • Resultatoppnåelse (kvantitet og kvalitet, individuelt eller i team)
 • Rekruttere og beholde (besitter du unik kompetanse)
 • Skikkethet/egnethet/personlige egenskaper
 • Relevant arbeidserfaring, nytteverdien i nåværende stilling
 • Ansiennitet
 • Nye/endrede oppgaver/kompetansekrav
 • Etter- og videreutdanning, relevant kompetanseutvikling
 • Virksomhetens policy, virksomhetsplan (lønnspolitikk, politiske signaler, behov)
 • Tidligere lønnsutvikling/mangel på dette (sentralt og/eller lokalt)
 • Tidligere signaler fra arbeidsgiver om lønnsøkning (muntlig, skriftlig, protokollført)
 • Lønnsmessige skjevheter (ligger din stillingsgruppe for lavt i forhold til øvrige?)
Lønnssamtale

Lønnssamtalen

Lønnssamtalen er en samtale om din karriere- og lønnsutvikling med din leder. Målet med en lønnssamtale er at du skal få tilbakemelding om sammenhengen mellom arbeidsinnsats og lønn. Du skal få vite hvordan du selv kan bidra til å påvirke egen lønnsutvikling.


Alle ansatte i stat og kommune har rett til å få en årlig lønns- og karrieresamtale med sin leder. Denne retten er nedfelt i Hovedtariffavtalene i Stat og kommune.

I tariffavtalen for staten § 3, punkt 5 der det heter at «Arbeidstaker har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene». I kommunenes hovedtariffavtale kap. 3 pkt. 3.2.2. framgår at det skal gjennomføres en lønnssamtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker dersom arbeidstakeren ber om dette.

Er du tilbake fra foreldrepermisjon i statlig sektor, har du krav på å bli tilbudt en lønnssamtale, jf HTA § 3 punkt 6.

Enkelte arbeidsgivere har innarbeidet rutiner, der lønnssamtaler gjennomføres jevnlig, for eksempel i forkant av de lokale lønnsforhandlingene. Rutinene er gjerne forankret i lønns- og personal-politiske planer. Andre steder er en lønnssamtale noe man aktivt må be om å få selv.

Forberedelse til samtalen:

 • Les din stillingsbeskrivelse (hvis den finnes) og andre dokumenter som definerer innholdet og målet for stillingen din.
 • Vær forberedt på å redegjøre for kompetansen din, hvordan du til nå ha løst oppgavene dine og hvilke resultater du har oppnådd.
 • Tenk gjennom dine forventninger til lønn og karriereutvikling.
 • Les virksomhetens lokale lønnspolitikk. Her skal det bl.a. komme fram hvilke kriterier som skal ligge til grunn ved vurdering av individuelle lønnskrav i lokale lønnsforhandlinger.
 • Finn ut om lønnsnivået til sammenlignbare stillinger. Akademikerforbundets tillitsvalgte vil normalt ha kjennskap til lønnsnivå i virksomheten.

I samtalen:

Synliggjør hvilken innsats du har gjort det siste året og ev. hvilken ny kompetanse du har fått dette året. Vis hvordan du har bidratt til måloppnåelse ved din virksomhet. Fortell om hvilke forventninger du har til framtidig lønns- og karriereutvikling.
 
Arbeidsgiver skal kunne gi tilbake-melding på din innsats og dine resultater. Videre skal arbeidsgiver kunne redegjøre for virksomhetens fremtidige kompetansebehov og karrieremuligheter innen virksomheten.
 
Husk at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling, og at det er begrenset hva leder kan love med hensyn til lønn. Selve lønnsforhandlingene foregår mellom lokale tillitsvalgte og ledelse, og leder kan ikke forskuttere utfallet av framtidige forhandlinger.

Lønnssamtalen bør være adskilt fra medarbeidersamtalen. Tillitsvalgt kan være med under lønnssamtalen, men kun delta som bisitter og tilhører, eventuelt bidra til å rydde uklarheter av veien.

Det føres normalt referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det.

For andre tariffområder enn stat og kommune, der lønnssamtalen ikke er omtalt i tariffavtalen, bør tillitsvalgte og medlemmer likevel rette forespørsel til arbeidsgiver om å få gjennomført lønnssamtaler når dette ansees som nødvendig.

Kravskjemaer til bruk i lokale forhandlinger
KS og KS-bedrift

/share/mime/48/msword.png Kravskjema KS
(kravskjema-ks-.docx, 102kB)

Staten

/share/mime/48/default.png Kravskjema stat
(kravskjema-stat22.dotx, 84kB)

Spekter

/share/mime/48/msword.png Kravskjema Spekter
(kravskjema-spekter.docx, 88kB)

Oslo kommune

/share/mime/48/default.png Kravskjema Oslo kommune
(kravskjema-oslo-kommune.dotx, 84kB)

Virke

Lokale forhandlinger i Virke følger korresponderende oppgjør i offentlig sekor. Kravskjema kan brukes fra det korresponderende området. 

LOK Museer og andre kulturinstitusjoner - Stat

LOK Virksomheter - Stat

LOK Høyskoler - Stat 

LOK Helse og Sosial - KS

LOK Barnehager - KS

LOK Spesialisthelsetjenesten - Spekter

KA

/share/mime/48/pdf.png Kravskjema KA (oppdatert jan. 2019)
(kravskjema-ka.pdf, 103kB)

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as