Hoved- og mellomoppgjør

Hvert år er det enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør

Før forhandlingene starter forbereder partene sine krav. Akademikerforbundet utarbeider og sender et krav for hvert tariffområde til Unio. Styret i Unio vedtar overordnede krav, mens de forskjellige forhandlingsutvalgene i Unio vedtar endelige krav.
Det er dette det forhandles om.

I hovedoppgjørene forhandles både lønn og arbeidsvilkår, mens det i mellomoppgjøret kun forhandles om lønn.

Frontfaget

Partene i arbeidslivet er enige om at norsk økonomi på lang sikt er tjent med at lønnsveksten holdes innenfor rammene som konkurranseutsatt industri kan tåle. Lønnsoppgjøret gjennomføres derfor først i industrien mellom LO og NHO, og utfallet av disse forhandlingene er retningsgivende for de andre tariffområdene.
Dette forhandlingsområdet er det som kalles frontfaget.

Unio krever at det skal forhandles etter en utvidet frontfagmodell i offentlig sektor, som innebærer at lønnsutviklingen til både industriarbeideren og industrifunksjonæren skal gi rammen for forhandlingene.

Frontfagsforhandlingene blir dermed retningsgivende for forhandlingene i de øvrige tariffområder.

TBU

Det tekniske beregningsutvalg (TBU) for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.
TBU legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.
TBU er sammensatt av medlemmer blant annet fra KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå og de fire hovedsammenslutningene.

Utvalget lager vanligvis to rapporter hvert år.
En blir lagd før lønnsoppgjøret og kommer i en midlertidig utgave i februar og en endelig utgave i mars. Rapporten gir oversikt over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen (med en prisprognose for inneværende år) og utviklingen i konkurranseevnen. I tillegg kommer en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi.
Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjøret for inneværende år.

Rådgivende utvalg for tariff

Akademikerforbundets hovedstyre utnevner rådgivende utvalg for tariff i hvert tariffområde vi har medlemmer.
Utvalgets oppgave er å gi råd til hovedstyret i hvilke punkter det er aktuelt å forhandle om i hovedoppgjøret for det gitte tariffområdet.
Utvalget utarbeider et krav som sendes til hovedstyret for godkjenning før det fremmes til arbeidsgiver via Unio.

UNIO forhandlingsutvalg

For hvert tariffområde finnes det et forhandlingsutvalg i Unio.
Dette utvalget utarbeider det endelige kravet for sitt tariffområde og drøfter de forskjellige krav/tilbud som måtte komme. Utvalget sender en delegasjon ledet av utvalgets leder i møte med arbeidsgiversiden. Forhandlingsutvalget avgjør om endelig tilbud skal anbefales til medlemmene (godtas), eller avvises.

Alle forbund i Unio er representert i utvalget og har talerett. Det er kun de selvstendige forbundene (over 5000 medlemmer totalt) som har stemmerett. Akademikerforbundet har 1 stemme i hvert utvalg som største forbund i fellesordningen (forbund under 5000 medlemmer)

Resultat og innretning

Det endelige økonomiske resultatet av et oppgjør tar utgangspunkt i rammen (med frontfaget som et minimum) og avsetter midler til forskjellige lønnspolitiske virkemidler.
Det er dette som kalles innretningen på oppgjøret.
Dette kan resultere i:

 • Sentrale tillegg; et prosentvis tillegg til alle/ev. et kronetillegg til alle
 • Sentrale justeringer / garantilønn / ansiennitetstillegg  
 • Lokale forhandlinger

I tillegg til det økonomiske resultatet vil det i hovedoppgjørene komme endringer i tariff/overenskomst.

Streik

Dersom det ikke blir enighet ved de sentrale forhandlingene og påfølgende mekling, er det en mulighet for at det blir streik.
Dersom dette skjer og du er en av de som er med i streikeuttaket, vil du bli informert om dette i god tid før streiken eventuelt begynner.

Gjeldene avtaler i de forskjellige tariffområdene
KS og KS-bedrift

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune.

Avtaler

KS Hovedtariffavtalen 1.5.2020-30.4.2022

/share/mime/48/pdf.png Hovedavtalen KS 2020-2021
(unio-hovedavtale-ks-2020-21.pdf, 14MB)

/share/mime/48/pdf.png Hovedtariffavtalen 2020-2022
(hovedtariffavtalen-2020-2022-interaktiv.pdf, 567kB)

Protokoller

/share/mime/48/pdf.png Protkoll KS mellomoppgjøret 2017
(ks_mellomoppgjoret_2017.pdf, 205kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll KS-Bedrift 2017
(ks_bedrift_protokoll.pdf, 405kB)

Staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for statlig arbeidsgiverpolitikk.

Avtaler

/share/mime/48/pdf.png Hovedavtalen 2019-2020 (prolongert 31. des. 2022)
(hovedavtalen_i_staten_19-20.pdf, 474kB)

/share/mime/48/pdf.png Hovedtariffavtalen 2020-2022
(hovedtariffavtalen_2020-22_hovedoppgjor_lostat_unio_ysstat.pdf, 4MB)

Protokoller

/share/mime/48/pdf.png Protokoll prolongering HTA Staten 2020
(protokoll-prolongering-hta-stat-mars-2020.pdf, 178kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll Staten 2017
(protokoll-unio-stat-2017-pdf.pdf, 245kB)

Spekter

Spekter er en av landets fire store arbeidsorganisasjoner, som sammen med de fire store hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden utgjør "partene i arbeidslivet".

Avtaler

Det enighet om at alle avtalene prolongeres til 31. desember 2017

/share/mime/48/pdf.png Frivillig nemd 2021
(avgjorelse-saerskilt-nemnd-26.-august-2021.pdf, 518kB)

/share/mime/48/msword.png Hovedavtale Spekter 2018-2021
(hovedavtale_spekter_unio_2018_-_2021.pdf.docx, 40kB)

Protokoller

/share/mime/48/pdf.png A1 Område 13
(a1omr13.pdf, 67kB)

/share/mime/48/pdf.png A1 Område 10
(a1-omr10.pdf, 85kB)

/share/mime/48/pdf.png Spekter protokoll 2022
(protokoll-unio-2.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Frister for B-dels forhandlinger for de uten A2 2018
(spekter-protokoll-frister-b-del.pdf, 18kB)

/share/mime/48/pdf.png A-dels overenskomst mellom Spekter og Unio
(protokoll-fra-de-innledende-forhandlinger-spekter-2018.pdf, 306kB)

/share/mime/48/pdf.png Prtokoll Spekter 10 og 4 2017
(spekter_10_og_4.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll Spekter 2017
(signert_protokoll_28.04.17_-_akademikerforbund.pdf, 99kB)

Overenskomster

/share/mime/48/pdf.png Overenkomst Spekter Unio A
(overenskomstens-del-a-a1-2016-2018.pdf, 542kB)

Spekter Helse

/share/mime/48/pdf.png A-dels overenskomst mellom Spekter og Unio
(protokoll-fra-de-innledende-forhandlinger-spekter-2018.pdf, 306kB)

/share/mime/48/pdf.png Spekter helse
(spekter-helse.pdf, 215kB)

B-deler
Oslo kommune

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området.
Som representant for kommunen kommer en delegasjon fra byrådsavdeling for finans.

Avtaler

Dok 25 er Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune.
Avtalen gjelder for hver tariffperiode. Dvs. mellom hvert hovedoppgjør. Avtalen reforhandles hvert hovedoppgjør.

/share/mime/48/pdf.png Dok 25 2020-2022
(dok-25-2020-2022.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll Oslo kommune 2018
(protokoll-oslo-kommune-2018.pdf, 375kB)

Dok 24 er et samlingsdokument som inneholder Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene. Dok 24 består av følgende avtaler:

 • Hovedavtalen
 • Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune
 • Avtale om kontaktutvalg i Oslo kommune
 • Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker
 • Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune
 • Avtale om fastlønte tillitsvalgte i Oslo kommune
 • Opplærings- og utviklingsavtale
 • Avtale om effektivisering og omstilling
 • Avtale om likestilling
 • Avtale om omplassering av overtallige
 • Avtale om bruk av fleksitid i Oslo kommune

/share/mime/48/pdf.png Dok 24
(dok-24.pdf, 258kB)

/share/mime/48/pdf.png Personalhåndboken Oslo kommune 2019
(personalhandbok-2019-oslo-kommune.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Oslo kommune, avtale om fleksitid
(oslo-kommune-avtale-fleksitid.pdf, 79kB)

Protokoller

/share/mime/48/pdf.png Protokoll Oslo kommune 2017
(protokoll-oslo-kommune-2017.pdf, 704kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll Justering Oslo kommune 2016
(protokoll-justering-oslo-kommune-2016.pdf, 391kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll Oslo kommune 2016
(protokoll-oslo-kommune-2016.pdf, 1MB)

Virke

Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenester, og organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet.

Avtaler

/share/mime/48/pdf.png LOK Virksomheter
(landsoverenskomst-for-virksomheter-2020-2022-forelopig-versjon-12.07.2021.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png LOK Museer og andre kulturinstitusjoner
(landsoverenskomst-for-museer-og-andre-kulturinstitusjoner-2020-2022-forelopiog-versjon-12.07.2021.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png LOK Høyskoler
(landsoverenskomst-for-hoyskoler-2020-2022-forelopig-versjon-12.07.2021.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png LOK Spesialisthelsetjenesten
(landsoverenskomst-for-spesialisthelsetjenesten-2020-2022-forelopig-versjon-12.07.2021.pdf, 518kB)

/share/mime/48/pdf.png LOK Barnehager
(landsoverenskomst-for-barnehager-2020-2022-forelopig-versjon-12.07.2021.pdf, 435kB)

/share/mime/48/pdf.png LOK Helse- og sosiale tjenester
(landsoverenskomst-for-helse-og-sosiale-tjenester-2020-2022-forelopig-versjon-12.07.2021.pdf, 530kB)

Protokoller
KA

KA

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige organer, stiftelser og organisasjoner.

Avtaler
Protokoller
NHO

NHO er tariffområdet for store deler av det private næringslivet.
Selv om ikke vi ikke har egne avtaler her, jobber vi for at våre medlemmers rettigheter og lønn blir ivaretatt.

Avtaler
Protokoller

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as