Ett NAV?

Jeg har blitt utfordret til å notere ned noen bemerkninger med et kritisk blikk på prosessen rundt «ett NAV» og fagforeningenes rolle.

Aller først må det presiseres at jeg er motstander av silotenkning i offentlig sektor og at alle bør ha som mål å alltid finne forbedringsmuligheter for samarbeidet på tvers av linjer, sektorer og enheter.

Tekst: Poul-Herman Bülow, Hovedtillitsvalgt i Oslo kommune

Ett NAV uten mennesker


NAV-kontoret ble påtenkt av noen geniale hoder som tenkte at alt blir mye enklere dersom man fysisk plasserer tre kontorer på samme sted. Utfordringen ble selvsagt at de ikke hadde forestilt seg at de da måtte forene tre kulturer med ulike mennesker, fagretninger og metoder, med ulike tariffavtaler på slep.

Løsningen har blitt at NAV nå bruker en digital plattform som du som bruker henvises til, dersom du tilfeldigvis har ramlet inn på et NAV-kontor for å be om hjelp eller råd.

Kanskje NAV skal slutte med å ha fysiske kontorer?

Ett NAV der de forskjellige kontorene har ulike kommunale tjenester

For de som har fulgt med i timen, har det kommunale bidraget til NAV blitt tolket forskjellig i de forskjellige kommunene og bydelene. Resultatet er at en i tillegg til de ytelser/tjenester som er knyttet opp mot sosialtjenesteloven, også har lagt andre kommunale tjenester og ytelser til NAV-kontoret. Disse har riktignok godt av en nærhet til NAV, men bør kommunenes ansatte, som jobber med skjenkebevillinger, kommunale boliger, kommunale bostøtteordninger, introduksjonsprogrammet for flyktninger, husbanklån og tilskudd, statlig bostøtte, fiskerikvoter, bo-oppfølging og psykiske helsearbeid, være ansatt ved et NAV-kontor? Nevnte jeg bukken og havresekken?

Særlig behandlingen av flyktninger kan være opprørende i et integreringsperspektiv.

Det er trist at det første stedet mange av våre nye medborgere blir integrert, er på NAV.

Kanskje NAV ble mer ett dersom det kommunale bidraget på NAV-kontoret ble begrenset til det som er omfattet av sosialtjenesteloven?

Ett NAV med tre (fire) tariffavtaler og tre hovedavtaler

I dag er de forskjellige medarbeiderne på NAV-kontorene omfattet av tre tariffavtaler (fire dersom man regner med Akademikernes krumspring i Staten i 2016).

I dette ligger det fire forskjellige lønnssystemer, med tilhørende stillingskoder, ansiennitetstabeller, minstelønnssatser, lokale forhandlingsbestemmelser, lønnspolitikk, arbeidstidsbestemmelser, seniorpolitikk, permisjonsreglement, m.m..

Kanskje NAV ble mer ett dersom alle som jobbet på NAV-kontoret hadde samme arbeidsgiver og tariff?

Ett NAV med avtale med 428 «bemanningsbyråer»

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidighet ble endret i 2015 til store protester fra fagbevegelsen. Bruk av bemanningsbyråer er også «fy, fy» i fagforeningssammenheng.

NAV skal ha én leder for både kommunalt og statlige ansatte ved NAV-kontorene.
Av en eller annen grunn er dette helt ok for foreningene?

Også i Akademikerforbundet omtales kommunalt ansatte med arbeidssted på NAV-kontorer som ansatte i NAV både i strategisk og politisk sammenheng, som igjen legitimerer en praksis som undergraver autonomiteten til de forskjellige arbeidsgiverne og ansatte med tillitsvalgte i kommunene.

For meg er det problematisk å jobbe med en leder som ikke har arbeidsgiveransvaret for meg gjennom sitt arbeidsforhold. Den eneste gang jeg har vært i tilsvarende arbeidssituasjon, er da jeg jobbet for et bemanningsbyrå. Er du oppdragstaker gjennom et bemanningsbyrå, har du ikke medbestemmelsesrett og du har ikke samme anledning til å påklage enkeltvedtak som gjelder ditt arbeidsforhold eller din arbeidssituasjon, da ditt arbeidssted ikke er din arbeidsgiver.

Det er denne situasjonen den ansatte på NAV-kontoret kommer i når leder ikke er ansatt av samme arbeidsgiver som den ansatte. Dette er uavhengig av om lederen er statlig eller kommunalt ansatt.

I en gitt situasjon der alle ledere for NAV-kontorene hadde vært statlig ansatte, ville dagens 428 kommuner - med fagforeningenes velsignelse - i praksis fungere som bemanningsbyråer for NAV!

Kanskje Akademikerforbundet bør bekjempe den pågående tarifftorpederingen som i dag praktiseres ved NAV-kontorene før det er for sent?

Jeg bare spør.

Akademikerforbundet inviterer til debatt på Facebook.


Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as