Individuell garanti for årskullene 1959-1962

Unio har utarbeidet et faktaark om det siste årskullene som beholder dagens bruttoordning.

 Årskullene 1959-1962 er de siste årskullene som beholder dagens bruttoordning.
Disse årskullene får en levealdersjustert bruttoordning i bunn pluss et garantitillegg som utgjør en andel av den garantien som er gitt til og med 1958-kullet.
Andelen påvirkes blant annet av hvor mange år du har opptjening før 2011 da levealdersjusteringen ble innført.

Her er faktaarket.