Lærere er ikke tolker, og tolker er ikke lærere

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) har registrert at det lyses ut pedagogiske stillinger der det ønskes lærere med “kjennskap til tegnspråk”, og der det videre fremgår av stillingsbeskrivelsen at vedkommende skal kombinere undervisning med tolking. 

TiA vil påpeke at tolkeutdanningen i Norge er en treårig bachelor i tegnspråk og tolking. Det er i dag kun de som fullfører denne utdanningen som kan bli offentlig godkjent tolk for døve og hørselshemmede. Vi stiller oss derfor kritiske til at det lyses ut pedagogiske stillinger der man i arbeidsbeskrivelsen også legger inn oppgaver som tegnspråktolk. I noen av utlysningene fremkommer det også at man vil ha tak i en arbeidstaker som kan undervise på norsk og tegnspråk, samtidig. Dette vitner om liten kjennskap til både tolkeutdanningen og tolkeprofesjonen, og viser manglende kunnskap om og forståelse for at norsk tegnspråk er et fullverdig, naturlig og selvstendig språk som ikke kan blandes med norsk talespråk.

Stillingsutlysningene vitner om at tegnspråklige barn med krav på undervisning på sitt morsmål i henhold til §2-6, risikerer å bli avspist med en lærer med liten tegnspråklig kompetanse eller en tolk, spedd på med noen uker her og der på deltidstilbud. Saker i media viser at dette også skjer, og TiA mener at dette er et direkte resultat av nedbyggingen av det statlige opplæringstilbudet for døve og hørselshemmede. Nedleggingen av de statlige tegnspråkskolene fører med andre ord til at tegnspråklige barn ikke får den opplæringen de har krav på, og hindres i å få den utviklingen av sitt eget språk som de har behov for og rett til. Dette bryter både med vedtatt politikk, lovfestede rettigheter og internasjonale menneskeretter.  

TiA mener at nedbyggingen av opplæringstilbudet for døve og hørselshemmede omgående må reverseres og nye tilbud etableres over hele landet, slik at tegnspråklige barn kan sikres de samme rettighetene og mulighetene til språkutvikling og utdanning som andre barn.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as