Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli 2022

Regjeringen har som kjent fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022.

Tekst: Advokat Per Arne Tandberg, Legalis

Arbeidsmiljøloven gjelder også ved hjemmearbeid, men med særregler for hjemmearbeid som følger av forskriften. Forskriften krever blant annet at ulike forhold knyttet til hjemmearbeidet må avtales skriftlig. Kravene til arbeidsmiljøet er også tilpasset arbeid i arbeidstakerens hjem. Forskriften kommer til anvendelse når arbeidstakeren utfører arbeid i eget hjem, men sier ikke noe om når dette kan, eller skal, skje.

Helt konkret kan da følgende spørsmål stilles og besvares:

Krever hjemmekontor skriftlig avtale med arbeidstaker?
Svaret er ja, dette er pålagt i forskriften. Merk likevel unntakene nevnt nedenfor, f.eks. ved kun kortvarig eller sporadisk arbeid fra hjemmekontor eller pålegg om hjemmekontor fra offentlig myndighet hvor det ikke kreves skriftlig avtale.

Kan arbeidstaker kreve å arbeide hjemmefra?
Svaret er nei. Det er viktig å merke seg at forskriften gjelder når det arbeides fra hjemmekontor. Den gir ikke i seg selv arbeidstaker noen rett til å kreve hjemmekontor. Dette må derfor avtales med arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle. Vårt kontor vil i så fall anbefale at en slik avtale gis midlertidig varighet. Det er også mulig å avtale delvis arbeid hjemmefra og delvis fra kontorene.

Hva gjelder hvis det arbeides hjemmefra en gang iblant?
Forskriften gjelder ikke ved såkalt kortvarig eller tilfeldig hjemmekontor. F.eks. hvis man er hjemme med sykt barn en dag (eller arbeider en dag innimellom hjemmefra av andre grunner) og spør om å jobbe hjemmefra. Dette vil neppe være omfattet av forskriften, se forskriftens unntak for såkalt «kortvarig» og tilfeldig arbeide fra hjemmekontor.

Hva hvis arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om mer permanent hjemmekontorløsning?
Forskriften vil gjelde de mer permanente ordningene med hjemmekontor. Det er viktig å være klar over at de nye reglene fra 1. juli 2022 da innfører krav til skriftlig avtale, samt pålegg om arbeidstid ved hjemmekontor, altså at denne da må være i tråd med arbeidsmiljølovens regler. Det betyr i korte trekk maks 9 timer pr. dag og maks 40 timer pr. uke. Hvordan arbeidsgiver i så fall skal kunne kontrollere arbeidstiden, sier forskriften intet om. I forarbeidene mener regjeringen at det med dagens teknologi finnes muligheter for å kontrollere arbeidstid, men uten at dette er nærmere omtalt.

Det er viktig å være klar over at arbeidsgiver har ansvar for arbeidsmiljøet også ved hjemmekontor. Arbeidsgiver har likevel ikke rett til å kontrollere i arbeidstakers hjem, ei heller Arbeidstilsynet har denne rettigheten uten avtale med arbeidstaker.

Kan arbeidstaker kreve at jobben dekker utstyr til hjemmekontor?
Svaret er mest sannsynlig nei. Det står intet i forskriften om slik kostnadsdekning. Det står i forarbeidene at dette må løses mellom partene. Det betyr vel da at arbeidstaker ikke kan kreve at arbeidsgiver dekker utstyr til hjemmekontor (f.eks. PC-skjerm, bord, stol etc.), men partene kan selvsagt avtale at arbeidsgiver dekker dette.

Hva hvis det er det offentlige som pålegger hjemmekontor – «pandemikontor»?
Ved pålegg fra det offentlige om hjemmekontor, slik vi fikk under pandemien, gjelder ikke forskriften. Da trengs det med andre ord ikke inngås en skriftlig avtale med arbeidstaker, det er tilstrekkelig at situasjonen drøftes.

Kan arbeidsgiver avslutte avtalen om hjemmekontor?
Det står intet i forskriften om oppsigelse av en slik avtale. Partene bør derfor avtale dette i så fall, og vi vil anbefale arbeidsgiver å innta en oppsigelsesadgang i avtalen, f.eks. med en måneds varsel. Dersom det ikke er inngått noen avtale om hjemmekontor, blir det et spørsmål om denne kan avvikles. Uten at vårt kontor er kjent med noen rettspraksis på området, vil vi anta at arbeidsgiver innen styringsrett vil kunne si opp en avtale om hjemmekontor. Forutsetningen må være at det er saklig grunn til denne bruk av styringsrett. Behov for bedre kontroll med arbeidet vil nok kunne være en saklig grunn.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as