Akademikerforbundet om kommunereformen

Akademikerforbundet tett på kommunereformen

Bakgrunn

Regjeringen ønsker å gjennomføre en kommunereform for å flytte makt og ansvar over til større og mer robuste kommuner. Stortingsmelding 14 (Meld.St.14 Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner) som ble lagt fram i mars 2015 foreslår en rekke oppgaver som skal skyves fra statlig til kommunalt forvaltningsnivå. En sentralt prinsipp i den nye oppgavefordelingen er å legge nært sammenhengende tjenester til ett forvaltningsnivå. Gjennom denne reformen hevder regjeringen at kommunene skal bli bedre rustet til å håndtere dagens utfordringer og de som ligger 20 og 30 år frem i tid.

Enkelte medlemmer kan bli overtallige
Akademikerforbundet har per 1.1.2015 4288 medlemmer. En stor del av disse har arbeidsplasser i kommunal sektor og vil bli direkte berørt av eventuelle sammenslåinger. Videre har Akademikerforbundet svært mange medlemmer som sitter i administrative stillinger og lederposisjoner – disse kan i enkelte tilfeller bli utsatt for overtallighet, dersom kommuneadministrasjonene skal sammenslås.

Kommuneprosjekt i Akademikerforbundets sekretariat
Akademikerforbundet ønsker å være tett på kommunereformen for å bistå våre medlemmer, dersom de skulle ha behov for det. Sekretariatet har derfor iverksatt et prosjekt, der det jobbes med følgende:

-Få oversikt over hvor og i hvilken grad våre medlemmer blir berørt
-Produsere verktøy for tillitsvalgte som i sin tur kan bistå medlemmer direkte  
-Utvikle informasjonsmateriale og sikre at sekretariatet er oppdatert på hvordan reformen utvikler seg

Videre vil sekretariatets rådgivere ha fokus på aktuelle problemstillinger som kan oppstå i en sammenslåing, samt arrangerer kurs for medlemmer og tillitsvalgte i regionene. 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as