Akademikerforbundet i Oslo kommune

Om oss

Akademikerforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning.

Som forbund er vi opptatt av å representere et profesjonsmangfold – hos oss finner du et tverrfaglig fellesskap med blant annet samfunnsvitere, sosionomer, økonomer, barnevernspedagoger, jurister, vernepleiere, statsvitere og psykologer, for å nevne noen.

Akademikerforbundets lokallag i Oslo kommune er representert i Unios forhandlingsutvalg for Oslo kommune. Dette er en verdifull arena for å fremme forbundets lønnspolitikk

Akademikerforbundet i Oslo kommune mener det er viktig å jobbe med:

 • Rekruttering av kunnskapsarbeidere
 • Utforming av arbeidsgivers lokale lønnspolitikk
 • Lønn som står i samsvar med kompetanse
 • Å trygge fremtidige pensjonsordninger
 • Samordningen av statlige og kommunale velferdsordninger
 • Å begrense konkurranseutsettingen av offentlige tjenester
Hvorfor være organisert?

Å være organisert i en arbeidstakerorganisasjon er en god arbeidsrettslig sikkerhet i tillegg til at det gir en mulighet til å påvirke egne lønns og arbeidsvilkår.
Som medlem i Akademikerforbundet vil du bli en del av et tverrfaglig forbund, der medlemmenes lønnsutvikling og arbeidsrettslige interesser prioriteres. Vi ønsker å være en konstruktiv og nytenkende aktør i trepartssamarbeidet.
Hos oss er det alltid kort vei til hjelp, både fra tillitsvalgte og rådgiverne i sekretariatet.

Lønnspolitikk

Akademikerforbundet i Oslo kommune vil alltid jobbe for at det skal lønne seg med formalkompetanse fra høyskole og universitet.
Vi mener våre medlemmers kompetanse bidrar til verdiskapning i kommunens tjenestetilbud.
I lønnsoppgjør jobber vi for at en betydelig del av «potten» skal fordeles lokalt.
Vi ser at lokale forhandlinger er lønnsomt for våre medlemmer, da dette ofte settes i sammenheng med innsats og formalkompetanse.

Medlemsfordeler

Som medlem i akademikerforbundet får du muligheten til å benytte deg av medlemstilbudene fra forbundet, men vi har også fordeler som medlem av Unio.
I tillegg er våre rådgivere lett tilgjengelig for deg som medlem på telefon eller e-post.
Se medlemsfordelene her.

Lokal lønnspolitikk

Som et resultat av hovedoppgjøret i 2016 kom det blant annet to endringer i overenskomstens del B:

1.1.5
Det forutsettes at virksomhetene har en lokal lønnspolitikk. For å bidra til forutsigbarhet bør den lokale lønnspolitikken gjøres kjent for alle arbeidstakere i virksomheten.

Nytt punkt: 1.1.6 Lønnssamtale
Den enkelte arbeidstaker kan be om en lønnssamtale. Gjennomføring kan skje i forbindelse med den årlige medarbeidersamtalen.

Som organisasjon vil vi være med på å sette lokal lønnspolitikk på agendaen i virksomhetene. Lokallagsstyret har i samarbeid med de tillitsvalgte utarbeidet et arbeidsdokument for hvordan en lokal lønnspolitikk i virksomhetene kan utarbeides og hva den bør inneholde. I dette arbeidet ligger det også ved en uttalelse på hvordan lønnssamtalen bør praktiseres. Resultatet av dette arbeidet ser du nedenfor.

Lønnspolitisk arbeid i virksomhetene
 • Virksomhetens lønnspolitikk utarbeides gjennom drøftinger med de tillitsvalgte i virksomheten.
 • Det skal gjennomføres en revisjon av lønnspolitikken i virksomheten i mellomoppgjørsåret.
 • Til revisjonen skal virksomheten utrede nåværende og fremtidig kompetansebehov og dekning i virksomheten.
Virksomhetens mål med lønnspolitikken
 • Sikre kvalitativt gode tjenester og effektiv tjenesteproduksjon
 • Motivere til kompetanseheving og utvikling for den enkelte medarbeider
 • Lønnsfastsettelsen skal gjenspeile verdsettelse av kompetanse, engasjement og kreativitet
 • Sikre differensiering innenfor lønnsskalaen som gir den enkelte medarbeiders uttelling for resultatoppnåelse, individuell kompetanse, erfaring og kontinuitet i arbeidsforholdet.
 • Beholde, utvikle og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere.
Lønnspolitiske strategier
 • Konkurransedyktig lønn i forhold til tilsvarende stillinger i offentlig sektor
 • Mulighet for faglig utvikling til fordel for virksomheten og dens enkelte medarbeiders karriereutvikling
 • Kompensasjon for relevant kompetanse
 • Premiere resultatoppnåelse i kombinasjon med medarbeiders engasjement og solidaritet
Lønnssamtalen

Innhold

 • I lønnssamtalen skal måloppnåelsen fra medarbeidersamtalen evalueres i forhold til den enkelte medarbeiders lønnsutvikling.
 • Eventuelle hindringer for måloppnåelse bør tas opp i lønnsamtalen og problematiseres.
 • Lønnssamtalen skal i tillegg være en mulighet for den enkelte medarbeider til å samtale med arbeidsgiver om hvilke kompetansehevende tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling.
 • Kompetansehevende tiltak kan også gis som forutsetning for den enkelte medarbeiders karriereutvikling.


Gjennomføring

 • Lønnssamtalen bør stå selvstendig i forhold til og utenfor medarbeidersamtalen.
 • Dersom en medarbeider ber om lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren.
 • Møtetidspunkt for lønnssamtalen avtales innen 14 dager.
 • Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte.
 • Den ansatte skal informeres om hva slags lønnsvekst og eventuelt karriereutvikling som kan forventes for hvert enkelt tiltak.
 • Det skal føres referat fra samtalen.
Kompetanse, videreutdanning og karriereutvikling

Oppdatert kompetanse har stor betydning for den enkelte medarbeider, virksomhet og samfunnet. For å sikre og utvikle virksomhetens kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til faglig refleksjon, kompetansedeling og andre kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at virksomheten legger stor vekt på målrettet, planmessig og forutsigbar opplæring og utvikling av sine medarbeidere gjennom interne og/eller eksterne tilbud.

 • Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen.
 • Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere virksomhetens kompetansebehov.
 • På bakgrunn av kompetansekartleggingen og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.
 • Det skal komme frem av stillingsinstruksen hva som forventes i forhold til generell resultatoppnåelse
 • Det skal komme frem av stillingsinstruksen hva som er grunnkompetansen som kreves for stillingen og hva som telles som relevant videreutdanning, eller tilleggskompetanse for stillingen
 • Det skal komme frem av stillingsbeskrivelsen hvilke lønnsmessige utslag den enkelte relevante videreutdanningen, eller tilleggskompetansen gir.
 • I tilfeller der medarbeidere har videreutdanning, eller annen tilleggskompetanse som ikke er relevant for den enkeltes stilling, men likevel kan ha en nytteverdi for virksomheten, kan det vurderes etter samtale med den ansatte og ved drøfting med de tillitsvalgte å endre stillingens innhold slik at tilleggskompetansen kommer til nytte.
Lønnsfastsettelse/lønnsrammesystem

En forutsigbar og tydelig lønnspolitikk skaper kontinuitet og trygghet for den enkelte medarbeider og hvert enkelt tjenestested, da den enkelte medarbeider og leder kan forholde seg til et rettferdig system fundamentert i likeverdsprinsipper. I stillingsgrupper der arbeidsoppgavene er tilsvarende like og likestilte bør dette gjenspeiles i lønnsfastsettingen. Samtidig bør det være spillerom for å belønne erfaring, kompetanseutvikling og resultatoppnåelse. Av denne grunn bør lønnsfastsettingen ha følgende prinsipper:

Grunnlønnsfastsettelse

 • En gruppe stillinger med tilsvarende lik type arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav bør plasseres i tilsvarende like lønnsrammer.
 • I tilfeller der stillingen er i et direkteplassert lønnsspenn, bør det laveste innslagspunktet gjelde medarbeidere som fyller stillingens kompetansekrav.
 • Eventuell annen relevant kompetanse bør kompenseres gjennom personlige tillegg
 • Ved endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområder, kompetansekrav, eller i tilfeller der det er særs vanskelig å rekruttere og beholde godt kvalifisert arbeidskraft, bør lønnsjusteringer i grunnlønnsfastsettelsen brukes som virkemiddel.
Lønnsforhandlinger
Hovedoppgjør og mellomoppgjør

Akademikerforbundet forhandler i Oslo kommune som en del av UNIO.
Annenhvert år er det hovedoppgjør og mellomoppgjør.
I hovedoppgjørene forhandles både lønn og arbeidsvilkår, mens det i mellomoppgjøret kun forhandles om lønn.
Under hoved- og mellomoppgjørene er det mulig å sette av en pott til lokale forhandlinger.

Lokale forhandlinger

I Oslo kommune har det tradisjonelt sett blitt satt av en pott til lokale forhandlinger under hovedoppgjøret.
Selv om dette er noe vi som forbund ønsker, kan det ikke tas for gitt at det blir lokale forhandlinger hvert år.
I de sentrale forhandlingene avklares kriterier for de lokale forhandlingene. Det er på grunnlag av disse kriteriene det forhandles om personlige lønnstillegg og eventuelle endringer i stillingskoder. Som medlem kan du være sikker på at du vil ha en representant fra forhandlerkorpset som forhandler for deg.
Info om forhandlinger blir gitt i god tid før forhandlingene gjennomføres.

§ 16-2 forhandlinger

I Oslo kommune er det også mulig å forhandle lønn utenom de lokale forhandlingene. Dette gjøres gjennom §16-2 forhandlinger. Ansatte i kommunen kan ikke selv kreve slike forhandlinger av arbeidsgiver, men må gjøre dette via sin representant, som oftest fagforening.

Overenskomsten er tydelig på hvilke kriterier som gjelder for §16-2 forhandling:

De lokale organisasjoner kan uavhengig av det som er nevnt under § 16.1 fremme krav overfor vedkommende virksomhet om endret plassering av enkeltstillinger og grupper av stillinger som omfattes av tariffavtalen:
a. når stillingens/stillingenes arbeids- og ansvarsområde er blitt vesentlig endret
b. når kommunen har særlige vansker med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft
c. når kompetansekravene til en stilling er blitt endret
d. når det gjennomføres organisasjonsmessige endringer som følge av omstillingsprosesser i kommunen
e. ved kompetanseutvikling hos arbeidstaker som er relevant for vedkommendes arbeidsområde

I slike tilfelle kan vedkommende virksomhet og vedkommende lokale organisasjon inngå avtale om: a. endring av stillingskode og lønnsramme innenfor sentralt fastsatt stillingsregister og kodestruktur b. endring av alternativ i lønnsrammen (lønnstrinn)
c. tillegg til regulativlønn, f. eks. bruk av kronetillegg, T-trinn som en personlig ordning

Dersom du fyller et eller flere av kriteriene for §16-2 forhandlinger og ønsker at vi skal gjennomføre en §16-2 forhandling for deg, kan du ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller med HTV Oslo kommune. Vi har utviklet et eget kravskjema for Oslo kommune, som du fyller ut og sender til din nærmeste tillitsvagte.

Rådgivende utvalg for tariff

Akademikerforbundets hovedstyre utnevner rådgivende utvalg for tariff i hvert tariffområde vi har medlemmer.
Utvalgets oppgave er å gi råd til hovedstyret i hvilke punkter det er aktuelt å forhandle om i hovedoppgjøret for det gitte tariffområdet.
Utvalget utarbeider et krav som sendes til hovedstyret for godkjenning før det fremmes til arbeidsgiver via Unio.

Dersom du ønsker å bidra, kan du ta kontakt med HTV Oslo kommune

Forhandlerkorps

Akademikerforbundet i Oslo kommune har et forhandlerkorps til de lokale forhandlingene. Dette korpset består av dedikerte medlemmer og tillitsvalgte som gjør en innsats for at medlemmene i lokallaget skal bli forhandlet for, også i de avdelingene der det ikke er lokale tillitsvalgte. HTV Oslo kommune organiserer og gjennomfører de lokale forhandlingene sammen med forhandlerkorpset.
Dersom du ønsker å bidra, kan du ta kontakt med HTV Oslo kommune.
Forbundet tilbyr årlige forhandlingskurs og disse er du velkommen til å delta på. I tillegg arrangerer lokallaget egne kurs og samlinger for forhandlerkorpset i Oslo kommune

Resultat siste hovedoppgjør

Hovedoppgjøret 2018

Den økonomiske rammen er på 2,8 %.
Etter at overhenget 0,7% og glidningen 0,2% er trukket fra ramma, fordeles de resterende midlene på:

Generelt tillegg

Sikrer reallønnsvekst til alle arbeidstakere.

 • Lønnstrinn 1 til og med 30 i lønnstabellen – kronetillegg på kr. 7700,-
 • Fra lønnstrinn 31 gis et prosentvis tillegg på 1,75 %.
 • Tilleggene gis med virkning fra 1.5.2018.

Justeringstillegg

Gir enkelte grupper tillegg utover det generelle tillegget som gis nå.
Justeringsforhandlinger skjer gjennom forhandlingsutvalget i Unio med Oslo kommune. Hvilken gruppe som får justering vil avhenge av resultatet i disse justeringsforhandlingene. Justeringsforhandlingen gjennomføres normalt på sensommeren/høsten.

 • 0,35 % av rammen er satt av til justeringer.
 • Da virkningstidspunktet er 1.5.2016, vil justeringspottens størrelse tilsvare 0,53 % av den totale lønnsmassen

Lokale tillegg

Gis til den enkelte arbeidstaker gjennom lokale forhandlinger ved de respektive forhandlingsstedene. Resultatet fra forhandlingene er avhengig av kriterier som anvendes hver for seg eller i kombinasjon.

 • 0,40 % av rammen er satt av til lokale forhandlinger.
 • Med virkningsdato for de lokale forhandlingene 1.8.18, vil potten tilsvare 0,96 % av lønnsmassen.
Resultat siste mellomoppgjør

Mellomoppgjøret 2019

Det gis et generelt tillegg på 2,62 prosent, minimum 12 000 kroner på Oslo kommunes lønnstabell.
Alle arbeidstakere til og med lønnstrinn 31 får 12 000 kroner. Fra lønnstrinn 32 er tillegget 2,62 prosent.
Rammen for oppgjøret er 3,2 prosent.
Virkningstidspunkt er fra 1. mai.

Protokollen med nye lønnstabeller finner du her
Lønnstabellen finner du her
Dokumenter
Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Lokallagets årsmøte har vedtatt retningslinjer for lokallaget.

Retningslinjene beskriver lokallagets organisasjonsstruktur og gir føringer for lokallagets drift og de tillitsvalgtes handlingsrom og ansvarsområder.

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune
(retningslinjer-for-lokallaget-i-oslo-kommune.pdf, 340kB)

Dok 25 (Oslo kommunes overenskomst)

Dok 25 er Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune.
Avtalen gjelder for hver tariffperiode. Dvs. mellom hvert hovedoppgjør. Avtalen reforhandles hvert hovedoppgjør.

/share/mime/48/pdf.png Dok 25 2020-2022
(dok-25-2020-2022.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll Oslo kommune 2018
(protokoll-oslo-kommune-2018.pdf, 375kB)

Dok 24 (Oslo kommunes Hovedavtale og andre avtaler)

Dok 24 er et samlingsdokument som inneholder Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene. Dok 24 består av følgende avtaler:

 • Hovedavtalen
 • Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune
 • Avtale om kontaktutvalg i Oslo kommune
 • Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker
 • Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune
 • Avtale om fastlønte tillitsvalgte i Oslo kommune
 • Opplærings- og utviklingsavtale
 • Avtale om effektivisering og omstilling
 • Avtale om likestilling
 • Avtale om omplassering av overtallige
 • Avtale om bruk av fleksitid i Oslo kommune

/share/mime/48/pdf.png Dok 24
(dok-24.pdf, 258kB)

Personalreglement for Oslo kommune

Personalreglementet for Oslo kommune er de føringer som er gitt av byrådet i forhold til kommunens personalpolitikk.

/share/mime/48/pdf.png Personalhåndboken Oslo kommune 2019
(personalhandbok-2019-oslo-kommune.pdf, 1MB)

Lønnstabell Oslo kommune

Her er gjeldende lønnstabell for Oslo kommune. Tabellen forhandles og oppdateres hvert år.

/share/mime/48/pdf.png Lønnstabell 1. mai 2018
(ny-lonnstabell-1.mai-2018.pdf, 104kB)

Arbeidsverktøy for lokal lønnspolitikk i virksomhetene

Som et resultat av hovedoppgjøret i 2016 kom det blant annet to endringer i overenskomstens del B:

1.1.5
Det forutsettes at virksomhetene har en lokal lønnspolitikk. For å bidra til forutsigbarhet bør den lokale lønnspolitikken gjøres kjent for alle arbeidstakere i virksomheten.

Nytt punkt: 1.1.6 Lønnssamtale
Den enkelte arbeidstaker kan be om en lønnssamtale. Gjennomføring kan skje i forbindelse med den årlige medarbeidersamtalen.

Som organisasjon vil vi være med på å sette lokal lønnspolitikk på agendaen i virksomhetene. Lokallagsstyret har i samarbeid med de tillitsvalgte utarbeidet et arbeidsdokument for hvordan en lokal lønnspolitikk i virksomhetene kan utarbeides og hva den bør inneholde. I dette arbeidet ligger det også ved en uttalelse på hvordan lønnssamtalen bør praktiseres. Resultatet av dette arbeidet ser du nedenfor.

/share/mime/48/pdf.png Arbeidsverktøy for lokal lønnspolitikk i virksomhetene
(arbeidsverktoy-for-lokal-lonnspolitikk-i-virksomhetene.pdf, 229kB)

Skjemaer
§ 16-2 for medlemmer

Dersom du oppfyller et, eller flere av vilkårene nevnt i overenskomsten §16-2 er det dette skjemaet du fyller ut og sender til din nærmeste tillitsvalgte. De vil fremme kravet på vegne av deg.

/share/mime/48/pdf.png Kravskjema 16.2
(kravskjema-oslok.pdf, 103kB)

Reiseregning i Akademikerforbundet

Dersom du har deltatt på kurs eller andre arrangementer i regi av Akademikerforbundet og du har lagt ut for utgifter til reise er det dette skjemaet du skal bruke. Legg ved kopi av kvitteringer. Skjemaet sendes til sekretariatet, eller det signeres og skannes sammen med kvitteringene og sendes på e-post. Reiseregningsskjema med bilag bes scannes og sendes som en PDF.

/share/mime/48/excel.png Reiseregning i Akademikerforbundet
(reiseregning-i-akademikerforbundet.xlsx, 36kB)

Protokoll for valg av tillitsvalgte i avdelingene

Dette skjemaet er en mal for protokoll for valg av tillitsvalgte i avdelingene i Oslo kommune. Signert protokoll sendes til sekretariatet og merkes med HTV Oslo kommune, eller skannes og sendes på e-post til htvoslo@akademikerforbundet.no

/share/mime/48/msword.png Protokoll for valg av tillitsvalgte
(protokoll-for-valg-av-tillitsvalgte.docx, 62kB)

Utleggsskjema for avdelingene

Dette skjemaet benyttes for tillitsvalgte dersom de har lagt ut for serveringsutgifter i forbindelse med medlemsmøter eller andre medlemsarrangement. Her er det viktig å avklare utlegget på forhånd med HTV Oslo kommune. Skjemaet med kopi av kvitteringer sendes til sekretariatet og merkes med HTV Oslo kommune, eller dette skannes og sendes på e-post til htvoslo@akademikerforbundet.no

/share/mime/48/excel.png Utleggskjema for avdelingene
(utleggsskjema-for-avdelingene-2-.xlsx, 28kB)


Lokallagsstyre

Sølvi Svoren

Hovedtillitsvalgt
Bydel Vestre Aker
htvoslo@
akademikerforbundet.no


Rhine Bossen Døhl

Styremedlem
Barne- og familieetaten
rhine_88@hotmail.com


Ruben Doornebal

Styremedlem
Bydel Søndre Norstrand
rubendoornebal@hotmail.com


Linda Nymann

Varamedlem
Bydel Søndre Nordstrand
linda.nymann@vikenfiber.no


Ali Ghazanfar

Vara hovedtillitsvalgt
Bydel St. Hanshaugen
ghani911@hotmail.com


Veronika Johannesen

Styremedlem
Bydel Ullern
veronika@akademikerforbundet.no


Hanneke Ørne Bruce

Varamedlem
Bydel Gamle Oslo
hanneke@live.no


Tillitsvalgte i bydelene
Alna
Bjerke

Maren Hofmann-Stuen  
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 942 02 306
E-post: Maren-Hofmann@gmx.de

Frogner

Ramin Nasery

Ramin Nasery
HTV
Tlf.: 55 55 33 33
E-post: ramin.nasery@nav.no

Taib Komry
1. vara

Gamle Oslo

Tor Helge Tjelta
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 481 69 849
E-post: torhelge.tjelta@bgo.oslo.kommune.no

Grorud
Grünerløkka
Nordre Aker
Nordstrand

Pia Foremann
Plasstillitsvalgt Familieteamet
pia.foreman@bns.oslo.kommune.no
976 57 865

Hege Wærner
Vara Plasstillitsvalgt Familieteamet
hegewern@online.no
959 34 034

Sagene

Trond Lindvik
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 918 82 974
E-post: trond.lindvik@bsa.oslo.kommune.no

Vibeke Heiberg
Vara tillitsvalgt
Tlf.: 915 38 036
E-post: vibekeheiberg@outlook.com

St. Hanshaugen

Ali Ghazanfar
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 902 78 439
E-post: ali.ghazanfar@bsh.oslo.kommune.no

Stovner
Søndre Nordstrand

Lisbeth Drake Sannes
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 472 30 591
E-post: lisbethsannes@yahoo.no

Caroline Løsåmoen
Vara hovedtillitsvalgt / plasstillitsvalgt
tlf.: 924 00 989
E-post: caroline.losamoen@bsn.oslo.kommune.no

Øyunn Indergaard
Vara plasstillitsvalgt
tlf.: 986 91 487
E-post: oyunn.lie.indergaard@bsn.oslo.kommune.no

Ullern

Bjørn Erik Grønning
tillitsvalgt
Tlf.: 481 39 791
e-post: bjorn.gronning@bun.oslo.kommune.no

Marianne Schlüter
Vara tillitsvalgt
Tlf.: 941 75 509
E-post: marianne.schluter@bun.oslo.kommune.no


Vestre Aker

Leila Reza
Plasstillitsvalgt NAV
Rezaileila@yahoo.no
400 62 039

Østensjø
Tillitsvalgte i etatene
Tillitsvalgte i kommunale foretak
Boligbygg Oslo KF

Cecilie

Cecilia Planck Sørhus
Hovedtillitsvalgt
Cecilia.sorhus@gmail.com
977 59 049

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Oslo Havn KF
Undervisningsbygg Oslo KF

Anne Kari Rønningen
Hovedtillitsvalgt
916 16 007
anne.ronningen@ubf.oslo.kommune.no

Sigrid Egeland
Vara Tillitsvalgt
993 61 997
sigrid.egeland@ubf.oslo.kommune.no

Tillitsvalgt i byrådsavdelingene

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as