Akademikerforbundet i Oslo kommune

Om oss

Akademikerforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning.

Som forbund er vi opptatt av å representere et profesjonsmangfold – hos oss finner du et tverrfaglig fellesskap med blant annet samfunnsvitere, sosionomer, økonomer, barnevernspedagoger, jurister, vernepleiere, statsvitere og psykologer, for å nevne noen.

Akademikerforbundets lokallag i Oslo kommune er representert i Unios forhandlingsutvalg for Oslo kommune. Dette er en verdifull arena for å fremme forbundets lønnspolitikk

Akademikerforbundet i Oslo kommune mener det er viktig å jobbe med:

 • Rekruttering av kunnskapsarbeidere
 • Utforming av arbeidsgivers lokale lønnspolitikk
 • Lønn som står i samsvar med kompetanse
 • Å trygge fremtidige pensjonsordninger
 • Samordningen av statlige og kommunale velferdsordninger
 • Å begrense konkurranseutsettingen av offentlige tjenester
Hvorfor være organisert?

Å være organisert i en arbeidstakerorganisasjon er en god arbeidsrettslig sikkerhet i tillegg til at det gir en mulighet til å påvirke egne lønns og arbeidsvilkår.
Som medlem i Akademikerforbundet vil du bli en del av et tverrfaglig forbund, der medlemmenes lønnsutvikling og arbeidsrettslige interesser prioriteres. Vi ønsker å være en konstruktiv og nytenkende aktør i trepartssamarbeidet.
Hos oss er det alltid kort vei til hjelp, både fra tillitsvalgte og rådgiverne i sekretariatet.

Lønnspolitikk

Akademikerforbundet i Oslo kommune vil alltid jobbe for at det skal lønne seg med formalkompetanse fra høyskole og universitet.
Vi mener våre medlemmers kompetanse bidrar til verdiskapning i kommunens tjenestetilbud.
I lønnsoppgjør jobber vi for at en betydelig del av «potten» skal fordeles lokalt.
Vi ser at lokale forhandlinger er lønnsomt for våre medlemmer, da dette ofte settes i sammenheng med innsats og formalkompetanse.

Medlemsfordeler

Som medlem i akademikerforbundet får du muligheten til å benytte deg av medlemstilbudene fra forbundet, men vi har også fordeler som medlem av Unio.
I tillegg er våre rådgivere lett tilgjengelig for deg som medlem på telefon eller e-post.
Medlemstilbud fra forbundet finner du her
Medlemstilbud fra Unio finner du her
Informasjon om våre forsikringer finner du her
Informasjon om bankavtale mellom Unio og Storebrand finner du her

Lokal lønnspolitikk

Som et resultat av hovedoppgjøret i 2016 kom det blant annet to endringer i overenskomstens del B:

1.1.5
Det forutsettes at virksomhetene har en lokal lønnspolitikk. For å bidra til forutsigbarhet bør den lokale lønnspolitikken gjøres kjent for alle arbeidstakere i virksomheten.

Nytt punkt: 1.1.6 Lønnssamtale
Den enkelte arbeidstaker kan be om en lønnssamtale. Gjennomføring kan skje i forbindelse med den årlige medarbeidersamtalen.

Som organisasjon vil vi være med på å sette lokal lønnspolitikk på agendaen i virksomhetene. Lokallagsstyret har i samarbeid med de tillitsvalgte utarbeidet et arbeidsdokument for hvordan en lokal lønnspolitikk i virksomhetene kan utarbeides og hva den bør inneholde. I dette arbeidet ligger det også ved en uttalelse på hvordan lønnssamtalen bør praktiseres. Resultatet av dette arbeidet ser du nedenfor.

Lønnspolitisk arbeid i virksomhetene
 • Virksomhetens lønnspolitikk utarbeides gjennom drøftinger med de tillitsvalgte i virksomheten.
 • Det skal gjennomføres en revisjon av lønnspolitikken i virksomheten i mellomoppgjørsåret.
 • Til revisjonen skal virksomheten utrede nåværende og fremtidig kompetansebehov og dekning i virksomheten.
Virksomhetens mål med lønnspolitikken
 • Sikre kvalitativt gode tjenester og effektiv tjenesteproduksjon
 • Motivere til kompetanseheving og utvikling for den enkelte medarbeider
 • Lønnsfastsettelsen skal gjenspeile verdsettelse av kompetanse, engasjement og kreativitet
 • Sikre differensiering innenfor lønnsskalaen som gir den enkelte medarbeiders uttelling for resultatoppnåelse, individuell kompetanse, erfaring og kontinuitet i arbeidsforholdet.
 • Beholde, utvikle og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere.
Lønnspolitiske strategier
 • Konkurransedyktig lønn i forhold til tilsvarende stillinger i offentlig sektor
 • Mulighet for faglig utvikling til fordel for virksomheten og dens enkelte medarbeiders karriereutvikling
 • Kompensasjon for relevant kompetanse
 • Premiere resultatoppnåelse i kombinasjon med medarbeiders engasjement og solidaritet
Lønnssamtalen

Innhold

 • I lønnssamtalen skal måloppnåelsen fra medarbeidersamtalen evalueres i forhold til den enkelte medarbeiders lønnsutvikling.
 • Eventuelle hindringer for måloppnåelse bør tas opp i lønnsamtalen og problematiseres.
 • Lønnssamtalen skal i tillegg være en mulighet for den enkelte medarbeider til å samtale med arbeidsgiver om hvilke kompetansehevende tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling.
 • Kompetansehevende tiltak kan også gis som forutsetning for den enkelte medarbeiders karriereutvikling.


Gjennomføring

 • Lønnssamtalen bør stå selvstendig i forhold til og utenfor medarbeidersamtalen.
 • Dersom en medarbeider ber om lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren.
 • Møtetidspunkt for lønnssamtalen avtales innen 14 dager.
 • Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte.
 • Den ansatte skal informeres om hva slags lønnsvekst og eventuelt karriereutvikling som kan forventes for hvert enkelt tiltak.
 • Det skal føres referat fra samtalen.
Kompetanse, videreutdanning og karriereutvikling

Oppdatert kompetanse har stor betydning for den enkelte medarbeider, virksomhet og samfunnet. For å sikre og utvikle virksomhetens kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til faglig refleksjon, kompetansedeling og andre kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at virksomheten legger stor vekt på målrettet, planmessig og forutsigbar opplæring og utvikling av sine medarbeidere gjennom interne og/eller eksterne tilbud.

 • Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen.
 • Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere virksomhetens kompetansebehov.
 • På bakgrunn av kompetansekartleggingen og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak.
 • Det skal komme frem av stillingsinstruksen hva som forventes i forhold til generell resultatoppnåelse
 • Det skal komme frem av stillingsinstruksen hva som er grunnkompetansen som kreves for stillingen og hva som telles som relevant videreutdanning, eller tilleggskompetanse for stillingen
 • Det skal komme frem av stillingsbeskrivelsen hvilke lønnsmessige utslag den enkelte relevante videreutdanningen, eller tilleggskompetansen gir.
 • I tilfeller der medarbeidere har videreutdanning, eller annen tilleggskompetanse som ikke er relevant for den enkeltes stilling, men likevel kan ha en nytteverdi for virksomheten, kan det vurderes etter samtale med den ansatte og ved drøfting med de tillitsvalgte å endre stillingens innhold slik at tilleggskompetansen kommer til nytte.
Lønnsfastsettelse/lønnsrammesystem

En forutsigbar og tydelig lønnspolitikk skaper kontinuitet og trygghet for den enkelte medarbeider og hvert enkelt tjenestested, da den enkelte medarbeider og leder kan forholde seg til et rettferdig system fundamentert i likeverdsprinsipper. I stillingsgrupper der arbeidsoppgavene er tilsvarende like og likestilte bør dette gjenspeiles i lønnsfastsettingen. Samtidig bør det være spillerom for å belønne erfaring, kompetanseutvikling og resultatoppnåelse. Av denne grunn bør lønnsfastsettingen ha følgende prinsipper:

Grunnlønnsfastsettelse

 • En gruppe stillinger med tilsvarende lik type arbeidsoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav bør plasseres i tilsvarende like lønnsrammer.
 • I tilfeller der stillingen er i et direkteplassert lønnsspenn, bør det laveste innslagspunktet gjelde medarbeidere som fyller stillingens kompetansekrav.
 • Eventuell annen relevant kompetanse bør kompenseres gjennom personlige tillegg
 • Ved endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområder, kompetansekrav, eller i tilfeller der det er særs vanskelig å rekruttere og beholde godt kvalifisert arbeidskraft, bør lønnsjusteringer i grunnlønnsfastsettelsen brukes som virkemiddel.
Lønnsforhandlinger
Hovedoppgjør og mellomoppgjør

Akademikerforbundet forhandler i Oslo kommune som en del av UNIO.
Annenhvert år er det hovedoppgjør og mellomoppgjør.
I hovedoppgjørene forhandles både lønn og arbeidsvilkår, mens det i mellomoppgjøret kun forhandles om lønn.
Under hoved- og mellomoppgjørene er det mulig å sette av en pott til lokale forhandlinger.

Lokale forhandlinger

I Oslo kommune har det tradisjonelt sett blitt satt av en pott til lokale forhandlinger under hovedoppgjøret.
Selv om dette er noe vi som forbund ønsker, kan det ikke tas for gitt at det blir lokale forhandlinger hvert år.
I de sentrale forhandlingene avklares kriterier for de lokale forhandlingene. Det er på grunnlag av disse kriteriene det forhandles om personlige lønnstillegg og eventuelle endringer i stillingskoder. Som medlem kan du være sikker på at du vil ha en representant fra forhandlerkorpset som forhandler for deg.
Info om forhandlinger blir gitt i god tid før forhandlingene gjennomføres.

§ 16-2 forhandlinger

I Oslo kommune er det også mulig å forhandle lønn utenom de lokale forhandlingene. Dette gjøres gjennom §16-2 forhandlinger. Ansatte i kommunen kan ikke selv kreve slike forhandlinger av arbeidsgiver, men må gjøre dette via sin representant, som oftest fagforening.

Overenskomsten er tydelig på hvilke kriterier som gjelder for §16-2 forhandling:

De lokale organisasjoner kan uavhengig av det som er nevnt under § 16.1 fremme krav overfor vedkommende virksomhet om endret plassering av enkeltstillinger og grupper av stillinger som omfattes av tariffavtalen:
a. når stillingens/stillingenes arbeids- og ansvarsområde er blitt vesentlig endret
b. når kommunen har særlige vansker med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft
c. når kompetansekravene til en stilling er blitt endret
d. når det gjennomføres organisasjonsmessige endringer som følge av omstillingsprosesser i kommunen
e. ved kompetanseutvikling hos arbeidstaker som er relevant for vedkommendes arbeidsområde

I slike tilfelle kan vedkommende virksomhet og vedkommende lokale organisasjon inngå avtale om: a. endring av stillingskode og lønnsramme innenfor sentralt fastsatt stillingsregister og kodestruktur b. endring av alternativ i lønnsrammen (lønnstrinn)
c. tillegg til regulativlønn, f. eks. bruk av kronetillegg, T-trinn som en personlig ordning

Dersom du fyller et eller flere av kriteriene for §16-2 forhandlinger og ønsker at vi skal gjennomføre en §16-2 forhandling for deg, kan du ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller med HTV Oslo kommune. Vi har utviklet et eget kravskjema for Oslo kommune, som du fyller ut og sender til din nærmeste tillitsvagte.

Rådgivende utvalg for tariff

Akademikerforbundets hovedstyre utnevner rådgivende utvalg for tariff i hvert tariffområde vi har medlemmer.
Utvalgets oppgave er å gi råd til hovedstyret i hvilke punkter det er aktuelt å forhandle om i hovedoppgjøret for det gitte tariffområdet.
Utvalget utarbeider et krav som sendes til hovedstyret for godkjenning før det fremmes til arbeidsgiver via Unio.
I Oslo kommune består det rådgivende utvalget for tariff av:

 • Poul-Herman Bülow - HTV Oslo kommune
 • Heidi Bordi - Bydel Søndre Nordstrand
 • Biljana Lauvstad - Bydel Alna
 • Britt Bergskaug - Bydel Bjerke

Dersom du ønsker å bidra, kan du ta kontakt med HTV Oslo kommune

Forhandlerkorps

Akademikerforbundet i Oslo kommune har et forhandlerkorps til de lokale forhandlingene. Dette korpset består av dedikerte medlemmer og tillitsvalgte som gjør en innsats for at medlemmene i lokallaget skal bli forhandlet for, også i de avdelingene der det ikke er lokale tillitsvalgte. HTV Oslo kommune organiserer og gjennomfører de lokale forhandlingene sammen med forhandlerkorpset.
Dersom du ønsker å bidra, kan du ta kontakt med HTV Oslo kommune.
Forbundet tilbyr årlige forhandlingskurs og disse er du velkommen til å delta på. I tillegg arrangerer lokallaget egne kurs og samlinger for forhandlerkorpset i Oslo kommune

Resultat siste hovedoppgjør

Hovedoppgjøret 2018

Den økonomiske rammen er på 2,8 %.
Etter at overhenget 0,7% og glidningen 0,2% er trukket fra ramma, fordeles de resterende midlene på:

Generelt tillegg

Sikrer reallønnsvekst til alle arbeidstakere.

 • Lønnstrinn 1 til og med 30 i lønnstabellen – kronetillegg på kr. 7700,-
 • Fra lønnstrinn 31 gis et prosentvis tillegg på 1,75 %.
 • Tilleggene gis med virkning fra 1.5.2018.

Justeringstillegg

Gir enkelte grupper tillegg utover det generelle tillegget som gis nå.
Justeringsforhandlinger skjer gjennom forhandlingsutvalget i Unio med Oslo kommune. Hvilken gruppe som får justering vil avhenge av resultatet i disse justeringsforhandlingene. Justeringsforhandlingen gjennomføres normalt på sensommeren/høsten.

 • 0,35 % av rammen er satt av til justeringer.
 • Da virkningstidspunktet er 1.5.2016, vil justeringspottens størrelse tilsvare 0,53 % av den totale lønnsmassen

Lokale tillegg

Gis til den enkelte arbeidstaker gjennom lokale forhandlinger ved de respektive forhandlingsstedene. Resultatet fra forhandlingene er avhengig av kriterier som anvendes hver for seg eller i kombinasjon.

 • 0,40 % av rammen er satt av til lokale forhandlinger.
 • Med virkningsdato for de lokale forhandlingene 1.8.18, vil potten tilsvare 0,96 % av lønnsmassen.
Resultat siste mellomoppgjør

Mellomoppgjøret 2017

Den økonomiske rammen er i samsvar med frontfaget på 2,4 prosent.

Når en trekker fra overheng og glidning, betyr dette at det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 2,15, med et minimumstillegg på kr 9000,- med virkning fra 1. mai 2017.Dokumenter
Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Lokallagets årsmøte har vedtatt retningslinjer for lokallaget.

Retningslinjene beskriver lokallagets organisasjonsstruktur og gir føringer for lokallagets drift og de tillitsvalgtes handlingsrom og ansvarsområder.

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune
(retningslinjer-for-lokallaget-i-oslo-kommune.pdf, 340kB)

Dok 25 (Oslo kommunes overenskomst)

Dok 25 er Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune.
Avtalen gjelder for hver tariffperiode. Dvs. mellom hvert hovedoppgjør. Avtalen reforhandles hvert hovedoppgjør.

/share/mime/48/pdf.png Dok 25
(dok-25-2018-2020.pdf, 897kB)

/share/mime/48/pdf.png Protokoll Oslo kommune 2018
(protokoll-oslo-kommune-2018.pdf, 375kB)

Dok 24 (Oslo kommunes Hovedavtale og andre avtaler)

Dok 24 er et samlingsdokument som inneholder Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene. Dok 24 består av følgende avtaler:

 • Hovedavtalen
 • Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune
 • Avtale om kontaktutvalg i Oslo kommune
 • Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker
 • Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune
 • Avtale om fastlønte tillitsvalgte i Oslo kommune
 • Opplærings- og utviklingsavtale
 • Avtale om effektivisering og omstilling
 • Avtale om likestilling
 • Avtale om omplassering av overtallige
 • Avtale om bruk av fleksitid i Oslo kommune

/share/mime/48/pdf.png Dok 24
(dok-24.pdf, 258kB)

Personalreglement for Oslo kommune

Personalreglementet for Oslo kommune er de føringer som er gitt av byrådet i forhold til kommunens personalpolitikk.

/share/mime/48/pdf.png Personalreglement for Oslo kommune
(personalreglement-oslo-kommune.pdf, 104kB)

Lønnstabell Oslo kommune

Her er gjeldende lønnstabell for Oslo kommune. Tabellen forhandles og oppdateres hvert år.

/share/mime/48/pdf.png Lønnstabell 1. mai 2018
(ny-lonnstabell-1.mai-2018.pdf, 104kB)

Arbeidsverktøy for lokal lønnspolitikk i virksomhetene

Som et resultat av hovedoppgjøret i 2016 kom det blant annet to endringer i overenskomstens del B:

1.1.5
Det forutsettes at virksomhetene har en lokal lønnspolitikk. For å bidra til forutsigbarhet bør den lokale lønnspolitikken gjøres kjent for alle arbeidstakere i virksomheten.

Nytt punkt: 1.1.6 Lønnssamtale
Den enkelte arbeidstaker kan be om en lønnssamtale. Gjennomføring kan skje i forbindelse med den årlige medarbeidersamtalen.

Som organisasjon vil vi være med på å sette lokal lønnspolitikk på agendaen i virksomhetene. Lokallagsstyret har i samarbeid med de tillitsvalgte utarbeidet et arbeidsdokument for hvordan en lokal lønnspolitikk i virksomhetene kan utarbeides og hva den bør inneholde. I dette arbeidet ligger det også ved en uttalelse på hvordan lønnssamtalen bør praktiseres. Resultatet av dette arbeidet ser du nedenfor.

/share/mime/48/pdf.png Arbeidsverktøy for lokal lønnspolitikk i virksomhetene
(arbeidsverktoy-for-lokal-lonnspolitikk-i-virksomhetene.pdf, 229kB)

Skjemaer
§ 16-2 for medlemmer

Dersom du oppfyller et, eller flere av vilkårene nevnt i overenskomsten §16-2 er det dette skjemaet du fyller ut og sender til din nærmeste tillitsvalgte. De vil fremme kravet på vegne av deg.

/share/mime/48/msword.png Kravskjema for medlem
(kravskjema-fra-medlem-_-16-2.docx, 39kB)

Reiseregning i Akademikerforbundet

Dersom du har deltatt på kurs eller andre arrangementer i regi av Akademikerforbundet og du har lagt ut for utgifter til reise er det dette skjemaet du skal bruke. Legg ved kopi av kvitteringer. Skjemaet sendes til sekretariatet, eller det signeres og skannes sammen med kvitteringene og sendes på e-post.

/share/mime/48/excel.png Reiseregning i Akademikerforbundet
(reiseregning-i-akademikerforbundet.xlsx, 36kB)

Protokoll for valg av tillitsvalgte i avdelingene

Dette skjemaet er en mal for protokoll for valg av tillitsvalgte i avdelingene i Oslo kommune. Signert protokoll sendes til sekretariatet og merkes med HTV Oslo kommune, eller skannes og sendes på e-post til poul-herman.d.bulow@akademikerforbundet.no.

/share/mime/48/msword.png Protokoll for valg av tillitsvalgte
(protokoll-for-valg-av-tillitsvalgte.docx, 62kB)

Utleggsskjema for avdelingene

Dette skjemaet benyttes for tillitsvalgte dersom de har lagt ut for serveringsutgifter i forbindelse med medlemsmøter eller andre medlemsarrangement. Her er det viktig å avklare utlegget på forhånd med HTV Oslo kommune. Skjemaet med kopi av kvitteringer sendes til sekretariatet og merkes med HTV Oslo kommune, eller dette skannes og sendes på e-post til poul-herman.d.bulow@akademikerforbundet.no.

/share/mime/48/excel.png Utleggskjema for avdelingene
(utleggsskjema-for-avdelingene-2-.xlsx, 28kB)

§ 16-2 for tillitsvalgte

Dersom du som tillitsvalgt har mottatt et krav om §16-2 forhandling fra et medlem. Benyttes dette skjemaet som mal i kravet som sendes arbeidsgiver.

/share/mime/48/msword.png Kravskjema til arbeidsgiver
(kravskjema-til-arbeidsgiver-_-16-2.docx, 39kB)


Lokallagsstyret

Poul-Herman D. Bülow

HTV Oslo kommune
htvoslo
@akademikerforbundet.no

Tlf.: 957 77 737


Biljana Lauvstad

Styremedlem
biljana.lauvstad
@bal.oslo.kommune.no


Anita Sylte
Vara styremedlem

Monika Jensen
Vara styremedlem

Åsmund Floten

Vara HTV
asmund.floten
@bby.oslo.kommune.no


Trygve Mathisen

Styremedlem
trygve.mathisen
@kem.oslo.kommune.no


Tillitsvalgte i bydelene
Alna

Biljana Lauvstad
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 977 12 159
E-post: biljana.lauvstad@bal.oslo.kommune.no

Endré Anzo Indredavik Wenz
Plasstillitsvalgt barnevern
Tlf.: 468 28 982
E-post: endre.wenz@bal.oslo.kommune.no

Bjerke

Sjur Strandbakken
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 477 12 159
E-post: sjur.strandbakken@bbj.oslo.kommune.no

Sandra Eines Nymark
Plasstillitsvalgt barnevern
Tlf.: 482 10 764
E-post: sandra.eines.nymark@bbj.oslo.kommune.no

Frogner

Kristina Heen Oelschlägel
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 941 44 224
E-post: kristinaheen.oelschlagel@bfr.oslo.kommune.no

Mira Marie Eikeland
Plasstillitsvalgt NAV
Tlf.: 905 23 396
E-post: Miramarie.eikeland@bfr.oslo.kommune.no

Anette Grytdal
Vara tillitsvalgt NAV
Tlf.: 902 76 474
E-post: anette.grytdal@bfr.oslo.kommune.no

Gerd Elisabeth Guttorm
Vara tillitsvalgt NAV
Tlf.:941 43 392
E-post: gerd.elisabeth.guttorm@bfr.oslo.kommune.no

Gamle Oslo

Tor Helge Tjelta
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 481 69 849
E-post: torhelge.tjelta@bgo.oslo.kommune.no

Grorud

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Grünerløkka

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Nordre Aker

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Nordstrand

Eva Kristin Krogh
Hoevdtillitsvalgt
Tlf..: 482 25 894
E-post: evakristin.krogh@bns.oslo.kommune.no

Sagene

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

St. Hanshaugen

Ali Ghazanfar
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 902 78 439
E-post: ali.ghazanfar@bsh.oslo.kommune.no

Stovner

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Søndre Nordstrand

Lisbeth Drake Sannes
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 472 30 591
E-post: lisbethsannes@yahoo.no

Øyunn Indergaard
Vara hovedtillitsvalgt / plasstillitsvalgt barnevern
tlf.: 986 91 487
E-post: oyunn.lie.indergaard@bsn.oslo.kommune.no

Ullern

Bjørn Erik Grønning
tillitsvalgt
Tlf.: 481 39 791
e-post: bjorn.gronning@bun.oslo.kommune.no

Marianne Schlüter
Vara tillitsvalgt
Tlf.: 941 75 509
E-post: marianne.schluter@bun.oslo.kommune.no


Vestre Aker

Sølvi Svoren
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 926 16 406
E-post: solvi.svoren@bva.oslo.kommune.no

Vibeke Røhr
Vara tillitsvalgt
Tlf.: 922 38 440
E-post: vibeke.rohr@bva.oslo.kommune.no

Østensjø

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Tillitsvalgte i etatene
Bystyrets sekretariat

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Barne- og familieetaten

Silje Egeli
Hovedtillitsvalgt
E-post: silje.egeli@bfe.oslo.kommune.no

Beredskapsetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Brann- og redningsetaten

Nguyen Ba Dat
Tillitsvalgt 
Tlf.: 234 69 800
E-post: ba-dat.nguyen@bre.oslo.kommune.no

Byantikvaren

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Bymiljøetaten

Poul-Herman Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Deichmann Bibliotek

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Eiendoms- og byfornyelseetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Energigjenvinningsetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Gravferdsetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Helseetaten

Edel Ulstein
Hovedtilitsvalgt
Tlf: 922 84 272
E-post: edel.ulstein@hotmail.com

Monica Synstad
Vara Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 412 09 848
E-post: monica.synstad@hel.oslo.kommune.no

Kemnerkontoret

Trygve Mathisen
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 404 64 272
E-post:trygve.mathisen@kem.oslo.kommune.no

Ann Jeanett Haugerud
Vara tillitsvalgt
Tlf.: 918 85 520
E-post: ann-jeanett.haugerud@kem.oslo.kommune.no

Hilde Hernæs
Vara tillitsvalgt
Tlf.: 950 12 384
E-post: hilde.hernas@kem.oslo.kommune.no

Klimaetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Kommuneadvokaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Kommunerevisjonen

Jo Arne Sætre
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 916 79 969
E-post: joarne.satre@krv.oslo.kommune.no

Kjell Olav Solli
Vara hovedtillitsvalgt
Tlf.: 473 81 140
E-post: kjellolav.solli@krv.oslo.kommune.no

Kulturetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Munchmuseet

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Næringsetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Sosial- og eldreombudet i Oslo

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Plan- og bygningsetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Renovasjonsetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Rådhusets forvaltningstjeneste

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Sykehjemsetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Utdanningsetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Utvikling- og kompetanseetaten

Alan Rudi 
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 450 24 744
E-post: alan.rudi@uke.oslo.kommune.no

Vann- og avløpsetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Velferdsetaten

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Tillitsvalgte i kommunale foretak
Boligbygg Oslo KF

Vadym Kononuchenko
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 416 68 349
E-post: vadym.kononuchenko@bby.oslo.kommune.no

Åsmund Floten
Vara tillitsvalgt
Tlf.: 975 64 035
E-post: asmund.floten@bby.oslo.kommune.no

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Omsorgsbygg Oslo KF

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Oslo Havn KF

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Undervisningsbygg Oslo KF

Sigrid Egeland
Tillitsvalgt
Tlf.: 993 61 997
e-post: sigrid.egeland@ubf.oslo.kommune.no

Anne Kari Rønningen
Vara hovedtillitsvalgt
Tlf.: 916 16 007
E-post: anne.ronningen@ubf.oslo.kommune.no

Tillitsvalgt i byrådsavdelingene

Poul-Herman Deniz Bülow
Hovedtillitsvalgt
Tlf.: 957 77 737
E-post: htvoslo@akademikerforbundet.no

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as