Har du blitt kontaktet av en vervekoordinator?

I så fall er det stor sjanse for at du er tillitsvalgt, og gjerne tillitsvalgt i en kommune eller i NAV. Du har kanskje også blitt invitert til et digitalt nettverksmøte med flere tillitsvalgte i din region. Det er nemlig etablert vervekoordinatorer i hver region, samt i NAV, og den største oppgaven de er i gang med nå er å kalle inn tillitsvalgte i kommunal sektor og i NAV til digitale nettverksmøter. 

Vi vet at dyktige tillitsvalgte er den beste medlemsfordelen vi kan tilby. Vi vet også at det å ha en tillitsvalgt på arbeidsplassen ofte er avgjørende for at medlemmene våre ikke melder seg ut, og en viktig faktor når det kommer til å verve nye medlemmer. Å styrke tilbudet til de tillitsvalgte ved å gi dem et nettverk for diskusjon, erfaringsutveksling og kompetanseheving vil derfor på sikt bidra til medlemsvekst. Og det stopper selvfølgelig ikke med KS. I løpet av året skal tilsvarende nettverk for tillitsvalgte etableres også i statlig sektor, og etter hvert også for alle andre tillitsvalgte. Samtidig jobbes det med å få på plass flere tillitsvalgte i alle sektorer.

Men hvem er så denne vervekoordinatoren? En VK (å jada, de har allerede fått sin egen forkortelse) er bindeleddet mellom sentralt og regionalt ledd i vervearbeidet og skal stå for prosjektstyringen i regionen. Foruten å drive digital nettverksbygging mellom tillitsvalgte, skal vervekoordinatoren bistå i arbeidet med å verve nye medlemmer.  

I disse dager henter tillitsvalgte inn oversikter fra arbeidsgivere over nyansatte i hele kommune-Norge. Vervekoordinatorene står side om side med tillitsvalgte i det målrettede arbeidet for å identifisere, kontakte og følge opp arbeidstakere som ennå ikke har meldt seg inn i Akademikerforbundet.  

Medlemsvekst oppnås gjennom strukturert og spisset innsats mot grupper av arbeidstakere. Det kan være lokale vervekampanjer, egne arrangementer for ansatte i store virksomheter - og ikke minst systematisk oppfølging av uorganiserte og nyansatte ved hver enkelt arbeidsplass. Vervekoordinatorens kjerneoppgave er å koordinere aktivitetene i regionen slik at enhver mulighet blir utnyttet til det fulle. Dersom du som tillitsvalgt har ideer til hvordan man kan nå ut til flere mulige medlemmer, kan du ta kontakt med vervekoordinator i din region for å få tips og råd til praktisk gjennomføring.

Flere steder i landet har regionstyrene blinket seg ut høstens studiestart som et satsingspunkt for å få flere medlemmer. Verveaktiviteter knyttet opp mot studiestedene og samarbeid med studentutvalget går via vervekoordinatorene. Det er minst et studiested i hver region, og for å sørge for at ideer til verveaktiviteter, rettet mot både studenter og andre, smitter fra region til region har selvsagt også VK’ene sitt eget digitale nettverk.

Hver måned treffes de på Teams for å dele erfaringer og inspirere og bistå hverandre i å få opp aktiviteten i alle regionene. VK’ene forteller om tillitsvalgte som sier de lenge har ønsket seg egne treffpunkt for likesinnede, og som håper at nettverksmøtene kan brukes som arena for tillitsvalgtopplæring og diskusjon av saker som er både nå og i fremtiden vil være med på å forme forbundet.

Fra sekretariatets side er det et ønske at tillitsvalgtnettverkene brukes til å ta temperaturen på medlemsmassen, spesielt når vi står overfor endringer som vil påvirke arbeidslivet. Fram mot hovedtariffoppgjøret i 2022 er hjemmekontor og grønt skifte blant de sakene vi ønsker bred debatt om. Og deler av den debatten vil bli tatt i nettverk for tillitsvalgte.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as