Omstilling i offentlig sektor

Omstilling i offentlig sektor har de siste årene blitt en hyppig foreteelse. Vi ser f.eks. at universiteter og høgskoler i betydelig grad har blitt slått sammen. Sammenslåingene har omfattet arbeidsplasser i samme sektor. I disse tilfellene er de sammenslåtte enhetene underlagt samme lov- og avtaleverk, hvilket innebærer at man får betydelig færre rettslige problematikker enn om man skal overføre oppgaver til en annen sektor. Et eksempel på de siste var overføringen av arbeidsoppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. I andre tilfeller overføres oppgaver fra kommunal sektor til statlig sektor. Skatteinnkrevingen er et eksempel på dette.

Klare forskjeller i avtaleverkene

Skatteinnkrevingen som har vært tillagt kommunene skal nå overføres til staten. Dette medfører overdragelse av så vel arbeidsoppgaver som personell fra kommunene til staten. I dette tilfellet får vi bl.a. en overgang fra regelverket i arbeidsmiljøloven til reglene i statsansatteloven og dens forskrifter. Det skal her bemerkes at mye av arbeidsmiljølovens regelverk også gjelder for statlige virksomheter, men på vesentlige punkter er reglene i statsansatteloven forskjellige fra arbeidsmiljølovens regler. Videre er det klare forskjeller mellom det kommunale avtaleverket og statens avtaleverk. I tillegg  må det også nevnes at staten har en rekke særavtaler som vil kunne være med på å påvirke regelverket.

Arbeidsmiljølovens § 16 om virksomhetsoverdragelse

Det første regelverket som vil komme til anvendelse er reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. Disse reglene gjelder for både stat og kommune. Reglene tar sikte på å verne arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Arbeidsmiljølovens § 16-4 tar bl.a. sikte på å gi vern mot oppsigelse i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Kapittel. 16 gir også et vern for at man skal beholde sin egen stilling i og med at loven gir vern for den enkeltes arbeidsavtale. I en viss grad verner også loven arbeidstakernes tariffavtaler og pensjonsrettigheter. Fordelen ved å bli overført fra kommune til stat eller vice versa er at begge arbeidsgivere har gode pensjons- og tariffavtaler, hvilket ikke alltid er tilfellet i privat sektor. Videre inngås det regelmessig avtaler mellom fagforeninger og arbeidsgivere som gir den enkelte arbeidstaker vern ut over det som følger av arbeidsmiljølovens regler. Bl.a. kan det avtales at arbeidstakere skal få en stilling i den nye virksomheten selv om arbeidstakernes egen stilling bortfaller. En vil da regelmessig få tilbud om en passende stilling i staten.

Arbeidsgivers informasjonsplikt

Iht. arbeidsmiljølovens § 16-5, skal arbeidsgiver også gi informasjon om en rekke forhold vedr. virksomhetsoverdragelsen. Arbeidsgiver skal bl.a. informere om grunnen for overdragelsen og de rettslige, økonomiske og sosiale følgene av overdragelsen. Det skal informeres om planlagte tiltak overfor arbeidstakerne og den reservasjons- og fortrinnsrett arbeidstaker har i en slik situasjon.

Bruk av reservasjonsretten – kan få konsekvenser

Når det gjelder reservasjonsretten, er det mange arbeidstakere som tror at de kan reservere seg mot å bli med over i den sammenslåtte virksomheten uten at dette har noen konsekvenser. Konsekvensen av en slik reservasjon er imidlertid at arbeidstakeren står uten arbeid fra det tidspunktet overdragelsen finner sted. Har arbeidstakeren arbeidet i sin opprinnelige stilling i minst 12 måneder i løpet av de siste to årene, vil vedkommende i ett år fra overdragelsen ha en fortrinnsrett hos tidligere arbeidsgiver.

Flytteplikten – vanskeligere å få fritak

Det skal også bemerkes at staten legger til grunn at en arbeidstaker har en flytteplikt, dvs. har rett og plikt til å følge sin stilling i staten ved geografisk forflytning, selv om den nye arbeidsplassen ligger i betydelig avstand fra der arbeidstaker bor. Tidligere fikk man regelmessig fritak for flytteplikten dersom man søkte og hadde fornuftige begrunnelser for å kreve fritak. De siste årene har det blitt vesentlig vanskeligere å få fritak for flytteplikten selv om arbeidstakeren har svært gode grunner for fritakssøknaden. Det er derfor ikke bare fordeler ved å gå over fra kommunal til statlig virksomhet.

Tekst: Advokat Bjørn Bråthen
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as