Arbeidsrett

Artikler om arbeidsrett

Her finnner du artikler om arbeidsrett skrevet av Advokat Bjørn Bråthen

Styringsrett/hjemmekontor

Under pandemien har langt flere personer enn vanlig brukt sitt hjem som kontor over lengre tid. Dette reiser en rekke spørsmål.

Styringsrett/hjemmekontor - les mer


Ferieloven

Ferietiden ligger foran oss og det kommer mange spørsmål fra medlemmene om ferielønn, feriefritid mv. Du får her en kort skisse over de viktigste reglene i ferieloven.

Ferieloven - les mer


Omdisponering av ansatte

I disse koronatider, hvor mange virksomheter har betydelige problemer med å opprettholde driften, vil det nok fremkomme ønsker fra arbeidsgiver om å endre og tilpasse arbeidstakeres stilling og stillingsinnhold. Jeg har allerede fått en del spørsmål, både fra arbeidsgivere og ansatte om hvor store endringer som kan gjøres i forhold til arbeidsavtalen og således hvilke omdisponeringer arbeidstakerne må finne seg i. Videre har jeg flere ganger fått spørsmålet om arbeidsgiver faktisk har hjemmel til å gjøre til dels store inngrep i arbeidstakernes arbeidsforhold.

Omdisponering av ansatte - les mer


Omstilling i offentlig sektor

Omstilling i offentlig sektor har de siste årene blitt en hyppig foreteelse. Vi ser f.eks. at universiteter og høgskoler i betydelig grad har blitt slått sammen. Sammenslåingene har omfattet arbeidsplasser i samme sektor. I disse tilfellene er de sammenslåtte enhetene underlagt samme lov- og avtaleverk, hvilket innebærer at man får betydelig færre rettslige problematikker enn om man skal overføre oppgaver til en annen sektor. Et eksempel på de siste var overføringen av arbeidsoppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. I andre tilfeller overføres oppgaver fra kommunal sektor til statlig sektor. Skatteinnkrevingen er et eksempel på dette.

Omstilling i offentlig sektor - les mer


Sammenslåing av likestillingsloven og diskrimineringslovene - konsekvenser

Ny lov vedtatt i juni
Stortinget vedtok i midten av juni i år en ny likestillings- og diskrimineringslov. Loven innebærer en sammenslåing av den tidligere likestillingsloven og diskrimineringslovene for hhv. seksuell orientering, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Barne- og likestillingsdepartementet ønsket en sammenslåing av lovene for å styrke diskrimineringsvernet. Departementet mente også at en sammenslåing av lovene vil gjøre disse mer tilgjengelige for de som har rettigheter og plikter etter loven, samt at en felles lov vil gi et mer enhetlig vern.

Sammenslåing av likestillingsloven og diskrimineringslovene - konsekvenser - les mer


Har endringene i arbeidsmiljøloven ført til økt bruk av midlertidighet?

1. juli 2015 trådte nye regler om midlertidige tilsettinger i arbeidsmiljøloven i kraft. Det ble bl.a. åpnet for å tilsette midlertidig i inntil 12 måneder uten særskilt begrunnelse. Loven forutsetter imidlertid at maksimalt 15 % av de ansatte kan tilsettes midlertidig etter disse reglene. Videre inneholder loven også en regel som innebærer at arbeidsgiver får en karensperiode på 12 måneder for ansettelse av ny midlertidig arbeidstaker, dersom den tidligere midlertidig ansatte ikke har fått fast stilling i virksomheten.

Har endringene i arbeidsmiljøloven ført til økt bruk av midlertidighet? - les mer


/share/mime/48/pdf.png Virksomhetsoverdragelse
(virksomhetsoverdragelse-juni2016.pdf, 337kB)

/share/mime/48/pdf.png Arbeidsgivers styringsrett ved omorganisering
(arbeidsgivers-styringsrett-ved-omorganisering.pdf, 66kB)

/share/mime/48/pdf.png Gangen i en oppsigelsesak
(gangen-i-en-oppsigelsessak.pdf, 229kB)

/share/mime/48/pdf.png Hvordan varsle i arbeidsforhold
(hvordan-varsle-i-arbeidsforhold.pdf, 226kB)

/share/mime/48/pdf.png Lojalitetsplikt
(lojalitetsplikt.pdf, 228kB)

Midlertidig tilsetting etter den nye statsansatteloven

Reglene om midlertidig ansettelse i staten finner vi i statsansattelovens § 9 flg. Jeg vil i denne artikkelen begrense meg til å behandle reglene i lovens § 9 (1), a, b og e.

Midlertidig tilsetting etter den nye statsansatteloven - les mer


/share/mime/48/pdf.png Oppsigelsevern ved sykdom
(oppsigelsesvern-ved-sykdom.pdf, 52kB)

/share/mime/48/pdf.png Overtallighet
(overtallighet.pdf, 50kB)

/share/mime/48/pdf.png Rett til dokumentinnsyn i tilsettingssaker i offentlig sektor
(rett-til-dokumentinnsyn-i-tilsettingssaker-i-offentlig-sektor.pdf, 230kB)

/share/mime/48/pdf.png Tillitsvalgtes rettigheter til informasjon og drøfting i virksomheter uten tariffavtale
(tillitsvalgtes-rettigheter-til-informasjon-og-drofting-i-virksomheter-uten-tariffavtale.pdf, 229kB)

/share/mime/48/pdf.png Trakassering
(trakassering.pdf, 226kB)

/share/mime/48/pdf.png Vernetjenesten
(vernetjenesten.pdf, 227kB)

/share/mime/48/pdf.png Fleksibilitet i arbeidslivet
(fleksibilitet-i-arbeidslivet.pdf, 229kB)

Krav på overtids- betaling for ledende personale?

Akademikerforbundet har mottatt en del henvendelser fra sine medlemmer med spørsmål om ledere og andre ansatte i særlig uavhengige stillinger har krav på overtidsbetaling i forbindelse med at de arbeider vesentlig ut over sin normale arbeidstid i disse Covid19- tider.

Krav på overtids- betaling for ledende personale? - les mer


Hjemmekontor, et tilbud eller et påbud fra arbeidsgiver?

Koronaen blusser opp igjen i deler av landet. Dette betyr for mange arbeidstakere at tiden de må sitte på hjemmekontor vil bli forlenget. Hvor lenge er vanskelig å bedømme. Til å begynne med var vel de fleste godt fornøyd med å jobbe fra egen bolig, men etter hvert opplever vi at flere og flere begynner å savne samværet med kolleger på arbeidsplassen.

Hjemmekontor, et tilbud eller et påbud fra arbeidsgiver? - les mer


Utvalgskretser

Begrepet utvalgskrets brukes ved nedbemanning av virksomheter. Utvalgskretsen definerer det området i virksomheten hvor arbeidsgiver vurderer hvilke ansatte som skal sies opp. Hovedregelen vil i utgangspunktet tilsi at hele virksomheten er en utvalgskrets. Dette har også vært Høyesteretts utgangspunkt.

Utvalgskretser - les mer


Å være frilanser, hva innebærer det?

I dette nummeret av Signaler har jeg blitt bedt om å skrive litt om begrepet frilanser, og hvilke konsekvenser det har å arbeide som frilanser. Vi må først klarlegge hva begrepet frilanser betyr. Hvem er egentlig å anse som en frilanser?

Å være frilanser, hva innebærer det? - les mer


Personvernforordningen

Frem til nå har vi i Norge hatt en egen personopplysningslov. Denne loven bygget på EUs personverndirektiv fra 1995 og trådte i kraft 1.1.2001. Lovens formål var å beskytte den enkelte mot at personvernet skulle bli krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven skulle således bidra til at personopplysninger ble brukt på en måte som ivaretar den enkeltes integritet.

Personvernforordningen - les mer/share/mime/48/pdf.png Ansattes rett til å drive egen virksomhet
(ansattes-rett-til-a-drive-egen-virksomhet.pdf, 283kB)

/share/mime/48/pdf.png Endringer i Arbeidsmiljøloven
(endringer-i-arbeidsmiljoloven.pdf, 358kB)

/share/mime/48/pdf.png Hvordan oppnå tariffavtale i privat sektor
(hvordan-oppna-tariffavtale-i-privat-sektor.pdf, 224kB)

/share/mime/48/pdf.png Leders utfordringer i forhold til midlertidige stillinger og bruk av vikarer
(lederes-utfordringer-i-forhold-til-midlertidige-stillinger-og-bruk-av-vikarer.pdf, 284kB)

/share/mime/48/pdf.png Midlertidig tilsetting i staten
(midlertidig-tilsetting-i-staten.pdf, 283kB)

Nedbemanning – utvalgskrets

Vi har over lang tid sett at arbeidsgivere deler opp virksomheten i utvalgskretser i forbindelse med nedbemanning. Dette innebærer at for eksempel en butikk, en filial eller et distriktskontor kan være en utvalgskrets. Det rettslige utgangspunktet har vært at utvelgelse av arbeidstakere som skal sies opp skal skje innenfor virksomheten som sådan, med mindre det foreligger saklige grunner for å foreta utvelgelsen innenfor mindre grupper.

Nedbemanning – utvalgskrets - les mer


/share/mime/48/pdf.png Oversikt over diskrimineringslovgivning i Norge
(oversikt-over-diskrimineringslovgivningen-i-norge.pdf, 274kB)

/share/mime/48/pdf.png Permisjonsrettigheter i offentlig sektor ved deltagelse på kurs
(permisjonsrettigheter-i-offentlig-sektor-ved-deltakelse-pa-kurs.pdf, 226kB)

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Innledningsvis vil jeg få bemerke at det rettslig sett ikke er noen store forskjeller på virksomhetsoverdragelser i offentlig sektor og privat sektor. Jeg vil nedenfor se litt nærmere på arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljølovens regler.

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse - les mer


/share/mime/48/pdf.png Tilsetting i offentlig sektor
(tilsetting-i-offentlig-sektor.pdf, 329kB)

Ufrivillig deltid – rett til større stilling for deltidsansatte

Begrepet ufrivillig deltid har blitt mer og mer aktuelt de siste 20 årene. Særlig har mange kvinner opplevd det som et problem å måtte gå inn i en deltidsstilling. Dette til tross for at de trenger en hel stillings lønn for å klare seg økonomisk, skaffe seg en egen bolig osv.

Ufrivillig deltid – rett til større stilling for deltidsansatte - les mer


/share/mime/48/pdf.png Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven
(forslag-til-endringer-i-arbeidsmiljoloven.pdf, 288kB)

/share/mime/48/pdf.png Ferieloven
(ferieloven.pdf, 271kB) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as