Er det forsvarlig å varsle med dagens innretninger? Har fagforeningene forsømt sitt oppdrag?

Det er mye som tyder på at antallet varslingssaker brer om seg. Vi leser stadig om saker i dagspressen og Akademikerforbundets rådgivere har fått flere saker på bordet det siste året.


Varslerbestemmelsene i arbeidsmiljøloven trådte i kraft fra 1. januar 2007, med følgende paragrafer:

  • arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen (§ 2-4 (1))
  • arbeidstakers framgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig (§ 2-4 (2))
  • gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4, er forbudt (§ 2-5 (1))
  • arbeidsgiver har plikt til å legge forholdene til rette for varsling (jf. § 3-6)

Hva blir tillitsvalgtes rolle og oppgaver i slike saker?

16. februar 2017 setter Akademikerforbundet dette på dagsorden med en dagskonferanse om varsling på Gardermoen.

Målgruppen er tillitsvalgte og medlemmer i Akademikerforbundet

Formålet med konferansen er å gi en definisjon av varsling og formidle hvordan man forholder seg til en varslingssak som tillitsvalgt. Deltakerne får kjennskap til arbeidsmiljølovens aktuelle bestemmelser.

Konferansen vil bl.a. inneholde:

  • Definisjon av varsling
  • Hvordan forholde seg i varslingssak
  • Fagforeningenes oppgaver

Advokat Birthe Eriksen skal snakke om gjeldende rett, hva som er status i dag og hvilke erfaringer hun har. Hun trekker også inn tillitsvalgtes rolle. Birthe Eriksen er med i en utvalgsgruppe som skal gjennomgå lovverk og praksis, og eventuelt foreslå lovendringer eller andre tiltak som kan styrke varslervernet.


Ny veileder for Akademikerforbundets tillitsvalgte
Eriksen jobber sammen med Akademikerforbundet med en veileder til bruk i varslingssaker for Akademikerforbundets tillitsvalgte. Formålet med denne veilederen er å gi noen felles retningslinjer som alltid vil være gode regler i møte med arbeidstakere som varsler eller vurderer å varsle, samt i varslingssituasjonen for øvrig. Hva er varsling og hvilke oppgaver har tillitsvalgte? Hvordan utformes et varsel? Her er det viktig å skille mellom det man tror og det man vet.  Hva er krav til arbeidsgiver og hva kan tillitsvalgte bidra til her? Forskjellen på verneombudet og tillitsvalgte.

Gjertrud Hannasvik forteller om egne erfaringer som varsler. Hun varslet om omfattende juks med håndteringen av ventelister ved Sykehuset Asker og Bærum. Konklusjonen på saken ble: «Statens helsetilsyn har funnet at Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum har brutt pasientrettighetsloven § 2-1 ved at man systematisk og over tid har endret datoen for rett til helsehjelp uten medisinsk indikasjon, og unnlatt å informere pasientene om deres rettigheter.»

Hannasvik har en kombinasjon av historien (konkrete hendelser og egne erfaringer) og refleksjoner omkring de mest aktuelle ordene som har fulgt i årene etter varsling (f.eks. mot, ansvarlighet, gjengjeldelse, vern, ytringsfrihet, medmenneskelighet osv.). Hennes mål er å gi guts/inspirere organisasjoner og enkeltmennesker til å ta den etiske fordring fullt og helt på alvor, til gagn for alle.  

FAFO vil presente en evaluering av varslerbestemmelsene med fokus på tillitsvalgtes rolle. Er det behov for en endring av reglene eller fungerer systemet? I forarbeidene er tillitsvalgte gitt en viktig rolle, da det vil være forsvarlig å varsle til en tillitsvalgt.

Debatt
Vi avslutter programmet med en debatt. Er det klokt å varsle med dagens lovregulering? Skal man advare mot varsling? Er det mulig å lovregulere beskyttelse av varsleren? Hvor står fagforening oppi dette?

Konferansen er gratis for Akademikerforbundets medlemmer. Meld deg på via min side innen 15. januar 2017.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as