Kurs

Akademikerforbundet tilbyr deg gratis kurs innen sentrale arbeidsrettslige tema slik at du øker din kompetanse.

Rådgivning

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer rådgivertjenesten i Akademikerforbundet
(retningslinjer-radgivningstjenesten-i-akademikerforbundet-.pdf, 246kB)

Forhandlingsbistand

Forhandlingstips

Mange tror at forhandlinger er en ”vanskelig øvelse” og at det bare er ”den proffe forhandler” som til fulle kan mestre dette.  Dette stemmer overhodet ikke, for faktisk forhandler de fleste av oss hver dag, uten at vi tenker over det, og ofte med svært gode resultater.

Ingen forhandlinger er helt like, derfor finnes det heller ikke noe fasitsvar på hvordan man gjennomfører gode forhandlinger.

Det å bli en god forhandler får du best til gjennom trening (case i forhandlingskurs eller reelle forhandlinger), men det kan være nyttig å følge noen generelle råd/tips som du kan bruke før du går i forhandlinger, enten det gjelder lønn eller andre forhold.

Forberedelse er halve jobben
Sett mål for hva du vil. Tenk igjennom din motparts interesser. Hva vil hun og hvordan kan du ta hensyn til hennes interesser i den løsningen du ønsker? Svært ofte kan du og din motpart ha samme interesse av å finne gode løsninger (VINN–VINN-situasjoner).

Tenk nøye gjennom hva du skal si og hvordan du skal argumentere. Velg noen få hovedargumenter som du mener er de beste. Ikke argumenter din motpart i hjel.

Hva vil du oppnå? 
Når du går inn i forhandlinger må du ha gjort deg opp en mening om hva du ønsker å oppnå. Hva er ditt mål med forhandlingene og hvilke ønsker og interesser har du? Hvordan kan dette best ivaretas?

Tenk ut ulike alternativer som du kan akseptere og som ivaretar dine interesser.

Vær realistisk i dine vurderinger
Urimelige krav og/eller forslag til løsninger er som regel bortkastet tid, i tillegg til at det demper mulighetene for å komme fram til en avtale betraktelig. Husk også at motparten har interesser som skal ivaretas.

Vurder dine krav opp mot alternativet til en forhandlet løsning. Dersom motparten kommer bedre ut ved ikke å bli enig med deg, vil det heller ikke bli noen forhandlet løsning.

Ikke sats alt på et kort 
Dersom du bare har ett forslag til løsning og den ikke er akseptabel for din motpart, kan forhandlingene bryte sammen uten at dere blir enige.

Bruk aldri trusler
Trusler skaper et dårlig forhandlingsklima og er ikke tillitskapende. Bruk aldri trusler, men gi gjerne motparten saklig info om rekkevidde og/eller konsekvenser av ulike handlinger eller forhold.

Snakk alltid sak og aldri person
Personangrep og andre usakligheter tjener ikke din sak. Selv om du oppfatter din motpart som usakelig og vanskelig, er det ikke formålstjenlig å ”ta ham”.

Dersom du greier ”å ta” din motpart, vil han mest sannsynlig være mindre innstilt på å ta hensyn til dine interesser.

Dersom du sørger for at motparten taper ansikt, vil han sannsynligvis ha personlige interesser av å ikke imøtekomme deg og dine krav.

Bruk ikke tid på å irritere deg over motparten. Du har den motparten du har og kan sannsynligvis ikke endre ham. Dersom motparten er vanskelig er det beste du kan gjøre å opptre ryddig.

Opptre ærlig og redelig

Et gammelt ordtak sier at ”ærlighet varer lengst". Dette gjelder ikke minst i forhandlinger. Vær åpen og ærlig, og kom ikke med løgn eller bløff. Husk også på at du med stor sannsynlighet vil møte din motpart i senere forhandlinger, og da er det også viktig at motparten har fått et godt inntrykk av deg.

Lytt til hva motparten har å si
Ofte er det slik at du er så fokusert på hva du selv skal si at du ikke lytter på motparten. Løsningen ligger ofte i det den andre part sier.

Derfor er det viktig at du lytter og skjønner motpartens budskap. Sjekk hele tiden om du har forstått motparten. Det gjør du ved å stille kontrollerende spørsmål av typen ”Skjønner jeg deg riktig når…”.

Husk at det er vel så viktig å vite når du skal tie stille som når du skal snakke.

Sett dagsorden og ta føringen i samtalen
Hvis du lykkes i å sette dagsorden og kontrollere fremdriften i forhandlingene, er det lettere å få til en løsning som er i tråd med dine interesser.

Dersom du legger frem en skisse til løsning vil den videre diskusjonen foregå på dine premisser.

Husk at bevegelse - i form av endring av standpunkt - er det som bringer deg nærmere en løsning.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål, 21 02 33 64 / post@akademikerforbundet.no.

Arbeidsrettslig
Oppsigelse

Hvilke rettigheter og muligheter har du ved oppsigelse fra arbeidsgiver?

Oppsigelse fra arbeidsgiver innebærer et påbud til arbeidstaker om opphør av arbeidsforholdet fra en nærmere bestemt dato (sjekk oppsigelsestiden din). For at arbeidsgiver skal kunne si opp en arbeidstaker, må det foreligge en saklig begrunnelse, jf. Arbeidsmiljølovens (AMLs) § 15-7.

Arbeidsmiljøloven inneholder en rekke regler for saksbehandling som må følges ved oppsigelse fra arbeidsgivers side. Nedenfor finner du noen av de mest sentrale bestemmelsene:

Drøftingsmøte
Før arbeidsgiver treffer beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det, jfr. AMLs § 15-1.

Det er arbeidsgivers ansvar at det blir gjennomført et drøftingsmøte. Dersom dette ikke blir gjort, kan det medføre at en senere oppsigelse må kjennes ugyldig. I drøftingsmøtet skal begge parter få komme med sitt syn på saken, og det er derfor viktig at du i møtet legger fram all faktainformasjon som du mener kan være relevant i tilknytning til en evt. oppsigelse.

Skriftlig oppsigelse
Selve oppsigelsen skal være skriftlig, og den skal bl.a. gi en orientering om adgangen til å kreve forhandlinger, reise søksmål, om retten til å fortsette i stillingen samt hvilke frister som gjelder. Den ansatte kan også kreve å få en skriftlig begrunnelse for årsaken til oppsigelsen. (Se AMLs § 15-4 for en fullstendig opplisting av kravene.)

Oppsigelsesfrister
Regler om oppsigelsesfrister følger av AMLs § 15-3. Det fremgår av bestemmelsene at gjensidig oppsigelsesfrist er en måned, hvis ikke annet er avtalt eller fastsatt i tariffavtale.

For ansatte i offentlig sektor gjelder normalt en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder (se nærmere bestemmelser i den enkelte hovedtariffavtale). Oppsigelsesfristen er lengre i de tilfeller arbeidstaker har 10 års fast ansettelse i virksomheten eller har fylt 50 år. (For ytterligere opplysninger om dette, se AMLs § 15-3)

Vern mot usaklig oppsigelse
AMLs § 15-7 inneholder sentrale vilkår for oppsigelse, og hovedbestemmelsen går fram av paragrafens 1. ledd hvor det heter følgende: ”Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold”.

Kravet til saklig grunn innebærer at det i den enkelte sak må foretas en konkret og individuell vurdering av hhv. arbeidstakers og arbeidsgivers interesser og behov. Terskelen for oppsigelse er generelt sett høy, og arbeidsgiver må påvise gode grunner for oppsigelse. Loven angir ikke nærmere hva som ligger i saklighetskravet, og det er derfor domstolene som i den enkelte sak avgjør hvorvidt en oppsigelse står seg som saklig eller ikke.

Forhold som etter sin art vil kunne gi saklig grunn til oppsigelse er bl.a. mangelfulle kvalifikasjoner/faglig dugelighet, ordrenekt, skoft, rusmisbruk, brudd på lojalitetsplikten, utilbørlig opptreden og samarbeidsvanskeligheter.

Den enkelte sak må imidlertid vurderes særskilt, og forhold som alvorlighet på det påståtte bruddet, eventuelle tidligere advarsler, arbeidsgivers subjektive forhold, saksbehandling, praksis i bedriften, sosiale hensyn mv. vil kunne spille inn i helhetsvurderingen.

Krav om forhandlinger
En arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at en oppsigelse er ulovlig, kan kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiver etter AMLs § 17-3. Det samme gjelder hvis arbeidstakeren vil kreve erstatning.

Arbeidstakeren må skriftlig kreve forhandlinger med arbeidsgiver innen to uker etter at oppsigelsen fant sted. Arbeidsgiver på sin side skal sørge for at forhandlingsmøtet blir avholdt snarest mulig og senest innen to uker etter at kravet er mottatt.

Det er vanlig at både arbeidsgiver og arbeidstaker lar seg bistå av en advokat eller en annen rådgiver i forhandlingene. Fra forhandlingene skal det settes opp en protokoll som underskrives av partene og deres rådgivere.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål, 21 02 33 64 / raadgivning@akademikerforbundet.no.

Omorganisering/nedbemanninger

Omorganisering/nedbemanninger

Ved planlegging av omorganisering og nedbemanning i en virksomhet, skal tillitsvalgte involveres så tidlig som mulig i prosessene (jf. Hovedavtalen i det enkelte tariffområde).

AMLs oppsigelseskapittel (kap. 17) gjelder først og fremt opphør av individuelle arbeidsforhold, men rettspraksis viser at de alminnelige reglene i dette kapitlet må tilpasses nedbemanningssituasjoner så langt disse reglene passer.

Seriøse arbeidsgivere samarbeider i slike saker tett med arbeidstakerorganisasjonene, dels med å etablere kriterier for utvelgelsen og dels ved bruken av disse.

Nedbemanningssaker kan ofte være kompliserte, og det anbefales derfor at tillitsvalgte tar kontakt og rådfører seg med sekretariatet i Akademikerforbundet tidlig i prosessen.

I det følgende har vi i stikkords form satt opp noen råd og momenter som det kan være nyttig å kjenne til i tilknytning til nedbemanning:

 • Jo tidligere tillitsvalgte kommer inn i prosessen, jo større er muligheten for å diskutere alternativer til nedbemanning
 • Akademikerforbundet har som utgangspunkt å bidra positivt til å finne gode løsninger. I mange tilfeller ser vi at omorganisering og/eller nedbemanning er helt nødvendig for at virksomheten skal kunne fortsette, men vi er opptatt av å finne løsninger for å hindre oppsigelser. Dette kan innebære aksept for at enkelte medlemmer får nye arbeidsoppgaver eller blir plassert i andre deler av virksomheten enn der de opprinnelig er ansatt.  Dersom slike løsninger blir aktuelle, forutsetter vi at lovfestede regler og kutymer innenfor arbeidsretten følges.

  Det finnes også andre måter å samarbeide på som hindrer oppsigelse, bl.a. ulike former for frivillig avgang. Dette kan være for eksempel være virkemiddelpakker, alderspensjon, AFP, studier (studiepermisjon med eller uten lønn), karriereveiledning eller andre omstillingstiltak.
 • Dersom oppsigelse blir aktuelt, skal utvelgelsen skje etter at følgende kriterier blir lagt til grunn: Ansiennitet (i virksomheten), kvalifikasjoner (kompetanse) og særlige tungtveiende sosiale grunner (alder, sykdom, barn/andre sosiale forhold, økonomiske forhold m.m.)

  Dette betyr at arbeidsgiver må sørge for en god kartlegging av nevnte kriterier før utvelgelsen foretas.  Vi vil ikke anbefale at tillitsvalgte deltar i utvelgelsen, for dette er arbeidsgivers oppgave, men tillitsvalgte bør påse at prosedyrer og kriterier blir fulgt opp.
 • Tillitsvalgte skal i nedbemanningsprosesser fylle rollen som veileder, bl.a. ved å peke på hvilke rettigheter og plikter partene har, og hvilke alternativer som foreligger, men det må være medlemmet som til syvende og sist selv velger løsning.
 • Når arbeidsgiver har besluttet hvem som er overtallige eller hvem som skal sies opp, skal det holdes drøftingsmøte mellom den berørte, den tillitsvalgte og arbeidsgiver.
 • Det er ikke nødvendig å trekke alle konklusjoner i drøftingsmøtet.
 • Arbeidsgiver må i møtet begrunne overtalligheten
 • Arbeidsgiver må vurdere den enkeltes kompetanse og anvendelighet også i forhold til annet passende arbeid
 • Gjør medlemmet oppmerksom at dersom han eller hun godtar en virkemiddelpakke, så har de normalt foretatt sin egen oppsigelse. Retten til å bestride oppsigelsen etterpå vil da bortfalle

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål, 21 02 33 64 / raadgivning@akademikerforbundet.no.

Rådgivning privatrett

Alle medlemmer i Akademikerforbundet har ett gratis* rettsråd i året (inntil 1 time) hos advokat i spørsmål/saker av privatrettslig karakter.

Arv/skifte

Ved separasjon/skilsmisse vil du kunne få opplysninger om framgangsmåte i slike prosesser og hvilke rettigheter/plikter du har. Du vil også kunne få hjelp til å utarbeide en skifteavtale eller et testament.

Avtale/kontrakt

Du kan få hjelp ved kontraktinngåelser og tvister som oppstår i ulike typer avtaleforhold, for eksempel ved kjøp og salg, forsikrings- og erstatningsforhold m.m..

Egne forberedelser

Før du kontakter Akademikerforbundet, bør du ha samlet nødvendige dokumenter og opplysninger om det saken dreier seg om. Er saken/spørsmålet omfattende, kan det også være lurt om du på forhånd har satt opp et kort resymé av saken, gjerne i stikkords form. I din kontakt med advokaten, kan du på denne måten spare tid og dialogen blir målrettet fra første stund.

Slik bestiller du privatrettslig råd hos advokaten

Send en e-post med tema til rettsraad@akademikerforbundet.no.

Pris

Ut over ett gratis rettsråd per år, faktures det timespris fra advokatkontoret.
For medlemmer som ikke møter til avtalt rådgivningstime, blir det fakturert et gebyr.

 

*Om du er ny som meldem, må du forskuttere et års kontingent for å benytte deg av dette tilbudet. Som medlem kan du velge om du benytter deg av et privatrettslig råd eller pensjonsrådgivning i løpet av ett år.

Pensjonsrådgivning

Individuell pensjonsrådgivning for Akademikerforbundet medlemmer

Ansvaret for egen pensjon er i stadig større grad overført til den enkelte. Dette kombinert med et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov gjør at vi har inngått samarbeid med noen av Norges fremste eksperter på pensjonsområde; Formue Pensjonsrådgivning AS .

Rådgiverne er uavhengige og har dermed ingen egeninteresse i den enkeltes valg. Deres hovedoppgave vil være å sikre medlemmene et best mulig grunnlag for å kunne treffe riktige valg. I rådgivningen kombineres jus med økonomi og teori med praksis. På den måten vil den enkelte lettere kunne finne frem i pensjonsjungelen, og – ikke minst – få oversikt over de økonomiske konsekvensene ulike valg har. Det være seg valg relatert til fratreden/uttak av pensjon, men også relatert til jobbskifte. Alt for mange ser seg blind på lønnslippen og glemmer verdien som ligger i en god tjenestepensjonsordning.

Det finnes mange kalkulatorer for beregning av pensjon. Sjekk først der du har din pensjon i dag og tidligere pensjonsleverandører, samt NAV. Du kan også sjekke Norsk Pensjon.

Om du er ny som medlem, må du forskuttere et års kontingent for å benytte deg av dette tilbudet. Som medlem kan du velge om du benytter deg av et privatrettslig råd eller pensjonsrådgivning i løpet av ett år.

Send en mail til pensjon@akademikerforbundet.no og beskriv kort din problemstilling.
Du vil så få et skjema med informasjon om forberedelse om rådgivningssamtalen.

For medlemmer som ønsker rådgivning utover dette, faktureres dette med en rabatert timespris tilsvarende 2,5 % av G, pt. kr. 2.496  
Merverdiavgift kommer i tillegg etter de til enhver tid gjeldende regler.

Avbestilling av rådgivning vil bli fakturert medlemmet dersom ikke avbestilling er formidlet innen fem arbeidsdager før oppdraget skulle vært gjennomført.

Forsikring

For informasjon om Akademikerforbundets medlemsforsikringer, gå til Akademikerforbundets forsikringssider.

Forsikringskontoret administrerer alle medlemsforsikringene og har direkte kontakt med medlemmene. Du kan ringe 21 02 33 69 eller sende e-post til post@forsikring.akademikerforbundet.no for å komme i kontakt med rådgiverne på kontoret.

Den obligatoriske forsikringen omfatter forsikring ved dødsfall, uførhet, kritisk sykdom og ulykke. Andre forsikringer kan du kjøpe via Akademikerforbundets forsikringskontor.

Bank
Nordea

Nordea - boliglån

 1. Unio har inngått et samarbeid med Nordea som gir alle medlemmer i Akademikerforbundet blant landets laveste renter på boliglån – i tillegg til flere andre fordeler.

 

Her kan du se hele avtalen og finne gjeldende priser.

Nordea - billån

Vi har nå gleden av å dele nyheten om at medlemmer i Unio-forbundene nå får medlemspris på billån fra Nordea.

Medlemmene får også en fordelaktig rente på lån til MC og Caravan.

Bilfinansiering tilbys gjennom Nordea, som er Norges nest største bilfinansieringsselskap .

Ferie
NOVASOL – 9 % på leie av feriehus i hele Europa

Som medlem hos Unio får du ekstra gode rabatter på leie av ferieboliger gjennom NOVASOL. Hos Europas største formidler av privateide ferieboliger kan du velge blant mer enn 44.000 feriehus, hytter og leiligheter i Norge og hele Europa og få 9 % rabatt på leiebeløpet ved bestilling. Utvalget av unike ferieboliger gir deg muligheten til å finne den som passer dine ønsker og behov, om det skulle være fiskehus på Vestlandet, herregård i Danmark, strandhus i Kroatia, bassenghus i Frankrike eller byleilighet i Tsjekkia. Her er ferieboliger for enhver anledning.

Slik bestiller du NOVASOLs ferieboliger

Bestill din feriebolig på www.novasol.no med rabattkode 2044610.
Koden legges til manuelt etter valg av betalingsmåte, og rabatten blir fratrukket totalbeløpet.
Du kan også bestille direkte hos NOVASOL på telefon 21 99 90 00. Husk ditt medlemsnummer.

NB! Ved bestilling gjennom andre nettsider eller reisebyråer, frafaller muligheten for rabatt.
Rabatten kan ikke trekkes fra bookingen dersom du først tar kontakt med NOVASOL etter at hele leiebeløpet er innbetalt.   

Dansommer – 10 % på leie av feriehus i Danmark

Som medlem hos Unio får du ekstra gode rabatter på leie av ferieboliger i Danmark gjennom dansommer. Velg blant mer enn 4.000 feriehus og –leiligheter i deilige Danmark, nordmenns absolutte favorittdestinasjon. Danmark innbyr til en rekke attraksjoner og aktiviteter, god mat og hygge hele året. Majoriteten av dansommers feriehus finner du langs Danmarks vakre kyst med kort vei til både strender, storbyer og attraksjoner. Du behøver ikke å reise langt for å finne din ferieperle i Danmark!

Slik bestiller du dansommer sine ferieboliger

Bestill din feriebolig på www.dansommer.no med rabattkode 2044612.
Koden legges til manuelt etter valg av betalingsmåte, og rabatten blir fratrukket totalbeløpet.
Du kan også bestille direkte hos dansommer på telefon 21 99 90 10. Husk ditt medlemsnummer.

NB! Ved bestilling gjennom andre nettsider eller reisebyråer, frafaller muligheten for rabatt.
Rabatten kan ikke trekkes fra bookingen dersom du først tar kontakt med dansommer etter at hele leiebeløpet er innbetalt.  

Hytteleie hos Norgesbooking

Lei en hytte via Norgesbooking fra kun 299,- per natt

Eksklusivt tilbud til UNIO medlemmer.
Få kr 1 000,- i rabatt ved leie av hytte for opphold på 1 uke eller lenger, eller kr 500,- for opphold fra 2 til 6 netter.

Her kan du finne din perfekte hytte, og ved å legge inn rabattkode «UNIO1000» eller «UNIO500» får du rabatten fratrukket i bestillingen.

Vi har mange filter som hjelper deg å finne riktig hytte, som f. eks WiFi, fjellhytter, peis, båt inkludert, antall personer, husdyr tillatt og mer. Velg mellom hundrevis av hytter over hele landet under menypunkt «Se alle hytter» hvor du kan velge ønsket destinasjon.

Medlemmer i UNIO-tilsluttede forbund som ønsker å leie ut sin private hytte betaler ikke årlig oppførings- og vedlikeholdsavgift, som ordinært er på kroner 950 (+ mva.) per år.

Booking av feriebolig

Bookinger hos Norgesbooking kan gjøres via online booking, per telefon eller per e-post. På våre nettsider kan du søke på ønsket dato, eller om du vet eksakt hvilket sted du ønsker å reise til, kan du se alle hytter på en bestemt destinasjon. For booking på vår nettside oppgir du koden UNIO500 eller UNIO1000 i kampanjekodefeltet, og du vil få innvilget rabatt med en gang. Samme kode oppgis per telefon eller mail.

Vi på servicekontoret er tilgjengelig for hjelp og råd for å finne riktig hytte eller svare på andre spørsmål.

Hytter med * bak, kan vi kun innvilge rabatt på forespørsel.

Vi har generelt en aldersgrense på 23 år ved leie av hytter, men det er unntak på hytter hvor det noen steder er lavere aldersgrense og noen få steder høyere.

Om Norgesbooking

Norgesbooking AS ble etablert høsten 2001, og var den gangen blant de aller første utleieformidlere som startet en forretningsplattform utelukkende basert på Internett. I februar 2002 ble våre nettsider lansert med cirka 30 utleiehytter. I dag tilbyr vi ca. 500 ferieboliger fordelt rundt i hele Norge!

Vi tilbyr ferieboliger, ved både kjente og mindre kjente destinasjoner i Norge. Her finner du alt fra enkle, små hytter uten strøm og vann, til store luksushytter med alle tenkelige fasiliteter.
E-post: post@norgesbooking.no
Telefon: +47 32 08 57 10
Vi kan også kontaktes gjennom denne lenken

Thon Hotel
De Historiske Hotel & Spisesteder
Fritid og trening
Signaler

Som medlem får du Akademikerforbundets medlemsblad fire ganger i året.

Stormberg

Medlemmer i Unio får 30 % rabatt på utvalgte produkter hos Stormberg.

Følg denne lenken for å se utvalget.

Dagens Perspektiv

Akademikerforbundet tilbyr 25 %  fast rabatt på abonnement. Klikk på lenkene under for bestilling

Økonomisk rapport

Økonomisk Rapport er magasinet som hjelper deg å bedre både din private og virksomhetens økonomi. 8 ganger i året får leserne utfyllende og konkrete tips og råd, caseanalyser, kommentarer og dybdesaker. Her får du ideer, informasjon og eksempler du kan ta med deg i hverdagen og holde deg oppdatert på trender, innovasjon og nyskaping i næringslivet.

 Magasinet passer for alle som er opptatt av å skape langsiktige og varige verdier. 

Økonomisk Rapport leses av over 140.000 og har som mål å gi deg en bedre økonomisk utvikling.

Bestill Økonomisk Rapport her.

Mandag morgen

Magasinet Mandag Morgen har siden oppstarten i 2003 maktet å gjøre seg gjeldende som en original og annerledes stemme i det norske mediebildet. Magasinet stammer fra Nordens største uavhengige tenketank med over 60 analytikere og journalister i Oslo og København.

Mandag Morgens gir leserne analyser, kommentarer og forskningsartikler om endringer, megatrender og samfunnsutvikling på lang sikt. Mandag Morgen leses av personer som jobber eller har interesser i skjæringspunktet mellom politikk, økonomi og lederskap både i offentlig og privat sektor.

Mandag Morgen arbeider for et innovativt samfunn, hvor gamle skiller mellom sektorer, institusjoner og ledere brytes ned til fordel for kunnskapsdeling og samarbeid om nye løsninger på felles utfordringer.

Vår ambisjon er å levere kunnskap som bidrar til utvikling av nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer.

 Som abonnent får du:

 • Mandag Morgen i posten hver uke – 41 utgaver i året.
 • Full tilgang til vår webplattform, Mandag Morgen Eksklusiv, med alle våre artikler, analyser, rapporter, kunnskapsnotater og presentasjoner gjennom sju år.
 • Gratis adgang til frokostseminarer og andre arrangementer i Mandag Morgens regi.

Bestill Mandag Morgen her.

Kultmag

Magasinet for kultur og kreative næringer

Kultmag er Norges største, tydeligste og mest profilerte kulturmagasin innenfor kulturpolitikk, kreative næringer, opplevelsesøkonomi og kultur og samfunn.

I tillegg til vår nettside kommer vi ut med 10 papirutgaver i året i et opplag på ca. 18.000 eksemplarer.

Dersom du jobber innen kulturfeltet, enten det er politisk styring, festivalledelse, utøvende kunst eller sponsoraktivitet, gir Kultmag deg unik informasjon om hvordan du kan sikre deg best mulig utbytte av denne innsatsen. Kultmag er et blad som skaper en unik verdi for leseren i et voksende marked med sterkt behov for god styringsinformasjon.

Vår største målgruppe er ansatte i opplevelses- og kultursektoren i privat og offentlig sektor og deler av næringslivet. Kultursektoren sysselsetter nå over 100.000 mennesker og omsetter for 45 mrd kr årlig. Kultur er nå et viktig element i hele samfunnsutviklingen og pådriver for endring, innovasjon og vekst. Dermed er kultur også et sentralt politisk satsingsområde med Kulturløftet I og II, hvor kultur skal utgjøre én prosent av Statsbudsjettet i 2014. 

Hva slags kultur skriver vi om?

 • Kultur og næringsliv i samarbeid
 • Kulturpolitikk
 • Kultur og ledelse
 • Kultur og helse
 • Opphavsrett
 • Stedsutvikling
 • Kultur som brobygger og identitetsskaper

Bestill Kultmag her.

Dagsavisen

Dagsavisen gir deg det vesentlige nyhetsbildet fra inn- og utland i et kompakt format. Hver dag får du nyheter, dybdeanalyser og kommentarer om politikk, samfunn, kultur og utenriks.I tillegg får du egne, faste temaseksjoner om temaer som Miljø, Arbeidsliv, Utdanning, Reise, ulike kulturtemaer mm.

Vi har som mål å være best på det som betyr mest, altså at vi skal gi leserne de viktigste nyhetene uten å ofre tid på underholdningsjournalistikken som i større og større grad preger dagens mediebilde.

Dagsavisen er en avis som tør å ta standpunkt og dyrker den gode debatten.

Dagsavisen – «Alt du trenger på den tiden du har»

Bestill Dagsavisen her.

Ukeavisen Ledelse

Ukeavisen Ledelse

Ukeavisen Ledelse er en avis for ledere og ressurspersoner i samfunns- og næringsliv som vil holde seg faglig oppdatert på området ledelse og få et overblikk over det viktigste som skjer innen verdiskaping. Her får du en avis som er nyttig, skaper gjenkjennelse og utfordrer til refleksjon over verdier og utviklingstrekk i samfunnet.

Hver uke gir vi leserne faste seksjoner om Liv og Ledelse, Etikk og samfunnsansvar, Næringsliv og Nyskaping . I tillegg finner du aktuelt stoff om motivasjon, tidsplanlegging, medarbeiderutvikling, egenutvikling, kommunikasjon, arbeidsrett, innovasjon, forretningsutvikling og HMS.

Kort sagt får du en avis som gjør deg til en enda bedre leder.

Ukeavisen Ledelse leses av ca. 60.000 ledere.

Bestill Ukeavisen Ledelse her.

Haugen bok

Rabattkoden «HBAKAansa»

For private kjøp gir denne koden følgende fordeler:
Fagbøker som ikke er bundet av fastpris: 15%.*
Sakprosa og skjønnlitteratur som ikke er bundet av fastpris: 15%.*
Fri frakt på ordrer fra og med kr 249,- til norske adresser.

Rabattkoden legges inn på bruker under avtalekorder eller i kassen når man gjør kjøpet.

Treningsavtale med Actic

Fordeler:

 • Landsdekkende tilbud med 25 treningssentre, mange tilknyttet svømmehall
 • 20 % rabatt for Akademikerforbundets medlemmer
 • Ingen innmeldingsavgift
 • Avtalen kan kjøpes på alle sentere, men den gjelder kun for det senteret du har kjøpt på. Dvs., kjøper du medlemskapet i Harstad, så gjelder det kun for trening der. Finn ditt senter her www.actic.no

Betingelser:

 • Hver enkelt person må undertegne personlige medlemskontrakter
 • Medlemskapet tegnes i resepsjonen på senteret
 • Bindingstid pr.medlem er på 12 md.
 • Når du som medlem kontakter Actic, må du kunne dokumentere medlemskap (lønnsslipp - hvis trekk er synlig der - ev. dokumentasjon på betalt kontingent)

Medlemskostnad (2 eksempler per nov 2019):

Actic Asker. med 12 md. binding
Ordinært kr 569
20% kr 455,20

Actic Harstad 12 md. binding
Ordinært kr 429
20% kr 343,50


Prisen som medlemmet betaler vil variere fra senter til senter ut i fra gjeldende fullpris.

Rottefella

Rottefella har skreddersydd en ny og rå kleskolleksjon for utendørstrening, og benytter de beste materialene som finnes på markedet.

Klærne er designet i forhold til kroppens funksjoner panel for panel, lag for lag, for at du skal få den optimale treningsopplevelsen. Unio-medlemmer får 30 prosent avslag på alle produkter.

Rabattkode: unio30

Gå til Rottefellas nettsted

Bil
Rabattavtale på elbil

Hovedorganisasjonen Unio vil være en pådriver for det grønne skiftet. Unio har fremforhandlet en gunstig rabattavtale med Bertel O. Steen AS, for sine medlemmer. Avtalen innebærer rabatt på elektriske personbiler fra Mercedes-Benz, Smart, KIA, Peugeot, Citroën, DS og Opel.

Bertel O. Steen AS er en av Nordens største aktører innen salg og servicetjenester for personbiler, varebiler, lastebiler og busser. Bertel O. Steen forhandler og tilbyr autoriserte verksteder for merkene Mercedes-Benz, Smart®, Kia, Opel, Peugeot, Citroën og DS. Du finner hel- og deleide forhandlere i hele Norge, fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Rabatten gjelder hos alle disse forhandlerne.

 Ønsker du å kjøpe bil på disse gunstige betingelsene, oppsøker du nærmeste forhandler av bilmerket og medbringende bekreftelse på ditt medlemskap i ditt forbund.

Se videre informasjon HER

Esso

Akademikerforbundet har avtale med Esso Mastercard

Om Esso Mastercard:

1. januar 2019 øker drivstoffrabatten din hos Esso til 52 øre* per liter. Så nå kan du kjøre til jobben, eller dra på tur, og vite at du har en av markedets beste drivstoffrabatter! Glem heller ikke at du også har 20 % rabatt på bilvask og hver 6. vask gratis** i tillegg til mange andre gode fordeler i ditt Esso Mastercard.

Har du ikke allerede et Esso Mastercard?
Søk om kortet her: https://essomastercard.no/unio

Effektiv rente ved kreditt på kr 15 000 o/12 mnd. er 31,13 %. Total kredittkostnad kr 1 947.

* Drivstoffrabatten forutsetter bruk av et Esso Mastercard på Esso-stasjoner i Norge.
**Når du bruker rabatthefte på stasjoner som tilbyr dette.
Full utnyttelse av den økonomiske gevinsten med rabatt, forutsetter at utestående kreditt betales ved forfall, slik at det ikke påløper renter.

Avis Bilutleie

Avis bilutleie

Unio har inngått et samarbeid med Avis bilutleie som gir alle medlemmer av Unios medlemsforbund gunstige priser i Norge.

Bl.a. 30 % rabatt på personbiler.

Rabattnummer: W330405

Hvordan bestille:

Les mer on avtalen på avis.no

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as