Likestillingsloven er 40 år – Unio gratulerer

I morgen er det 40 år siden Stortinget vedtok likestillingsloven. – Likestillingsloven har vært viktig for kvinners deltakelse i arbeidslivet, men den har ikke løst det største problemet – at likelønnsgapet omtrent står på stedet hvil. Det er 13 prosent forskjell i menns og kvinners lønn, sier Unio-leder Ragnhild Lied, som deltar på regjeringens feiring i kveld.

Likestillingsloven kom samme år som retten til selvbestemt abort. Disse to begivenhetene har vært veldig sentrale for utviklingen av likestilling i Norge.

I arbeidslivet ble det innført kvoteringsbestemmelser, og diskriminerende stillingsannonser og ansettelser ble forbudt. Forskjellsbehandling som det før ikke var mulig å slå ned på, kunne man med likestillingsloven i hånden nå forby. Videre fikk arbeidsgiver en lovpålagt plikt til å jobbe for likestilling, og krav om å redegjøre for hvordan dette gjøres.

– Likestillingsloven har først og fremst hatt en oppdragende effekt, og er blitt et symbol på likestillingslandet Norge internasjonalt. Vi har oppnådd mye på disse 40 årene. Men det er fortsatt kamper å kjempe. Det vedvarende likelønnsgapet, at mannsdominerte yrker blir bedre lønnet enn kvinnedominerte med like lang utdanning, at det fortsatt er menn som er toppledere, og at 90 prosent av alle deltidsansatte fortsatt er kvinner gjør at vi ikke kan hvile på laurbærene, sier Lied.

Ny lov i fjor

I juni i fjor ble den nye likestillings- og diskrimineringsloven vedtatt. Her innlemmes flere diskrimineringsgrunnlag i loven, men Unio fikk gjennomslag for at lovens formål om særlig å styrke kvinners stilling skulle bestå. Den nye loven bedrer også diskrimineringsvernet for gravide og foreldre i fødselspermisjon.

Det siste året har synliggjort at seksuell trakassering er et stort problem i arbeidslivet som spesielt rammer kvinner. Likestillingsloven forbyr seksuell trakassering, men svært få har blitt domfelt fordi det oppleves som vanskelig å gå til domstolene med slike saker. Et lavterskeltilbud til ofre for seksuell trakassering er påkrevet, og kommer i den nye Diskrimineringsnemnda som ble opprettet i år. Her kan man også få oppreisning og erstatning om nemnda finner at man har blitt diskriminert.

– Det blir spennende å se om vi nå kan få et bedre vern både mot trakassering og også all annen diskriminering. Det er høyst påkrevet at håndhevelsen av loven blir bedre, sier Ragnhild Lied.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as