TiA i innspillsmøte om tolkeloven

Onsdag 27. januar deltok TiA i høringsmøte om tolkeloven, arrangert av Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. I høringsmøtet ønsket departementene å få belyst spørsmålet om lovforslagets virkeområde og forholdet til tolking for døve, hørselshemmede og døvblinde. 

Høringsmøtet ble arrangert som nettmøte, der OsloMet, Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolking, LSHDB, FNDB, HLF, NDF og TiA var invitert til å uttale seg. Departementene ønsket i møtet å få innspill om hvorvidt tolking for døve, hørselshemmede og døvblinde bør inkluderes i et eventuelt forslag til en ny tolkelov, og hvilke tilpasninger det i så fall vil være behov for i det eksisterende lovforslaget. Det ble understreket at regjeringen enda ikke har tatt noen stilling til tolkeloven, men at det som ble spilt inn under høringsmøtet ville bli tatt med i det videre arbeidet med lovforslaget.
 
I vårt innspill fokuserte TiA på nødvendigheten av å inkludere tegnspråktolking i tolkeloven fordi norsk tegnspråk er morsmål og førstespråk for en språklig minoritet i Norge, og er i forslaget til ny språklov § 7 definert som det nasjonale tegnspråket i Norge og likestilt med norsk. Videre argumenterte vi for at tegnspråktolker må kunne registrere seg i Nasjonalt tolkeregister og gis muligheten til å bli statsautoriserte i norsk tegnspråk.
 
Se vedleggene for forslaget til ny tolkelov og TiAs innspill under høringsmøtet.  

/share/mime/48/pdf.png Utkast til lov- og forskriftstekst som var på høring våren 2019
(utkast-til-lov-og-forskriftstekst-som-var-pa-horing-varen-2019-2-.pdf, 106kB)

/share/mime/48/msword.png TiA skriftlige innspill til møte and. tolkeloven 27012021
(tia-skriftlige-innspill-til-mote-ang-tolkeloven-27012021.docx, 12kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as