Hva er tvungen lønnsnemnd, og hvordan fungerer det?

Hva er tvungen lønnsnemnd?

En tvungen lønnsnemnd er en inngripen i en pågående arbeidskonflikt. En konflikt (også kalt interessetvist) oppstår når en arbeidstaker- og arbeidsgiverforening har motstridende interesser, og ikke kommer til en enighet. Organisasjonsfriheten og retten til arbeidskamp står såpass sterkt i Norge at dette er vernet. Derfor skal det mye til før en arbeidskamp (streik eller lockout) ikke får fortsette.

Når oppstår tvungen lønnsnemnd?

En tvungen lønnsnemnd forutsetter at:

  1. interessetvisten (konflikten) ikke har blitt løst mellom partene ved forhandlinger eller tvungen mekling hos riksmekleren, og/eller
  2. arbeidskampen fører til fare for liv, helse eller sikkerhet, eller truer helt vitale samfunnsinteresser.


Les også: Spørsmål og svar om tvungen lønnsnemnd

Resultatet av tvungen lønnsnemnd

I begge tilfeller over vil arbeidskampen avbrytes og forbys i å fortsette. Interessetvisten vil bli overtatt av Rikslønnsnemnda som da avgjør sluttresultatet av konflikten.

Nemnda er et upartisk, objektivt og uavhengig organ med besluttende myndighet. Når de kommer fram til en løsning mellom partene, vil nemnda ta begge partene i betraktning. Nemnda vil se på kravene partene hadde med seg inn i forhandlingene som igangsatte konflikten. Etter at nemnda har vurdert kravenes rimelighet, vil de fatte en beslutning ved stemmeavgjørelse. Kjennelsen, eller sluttresultatet, får virkning som tariffavtale mellom partene.

Partene kan komme med innvendinger før det gjøres forhandlinger i Rikslønnsnemnda. Når resultatet av en tvungen lønnsnemnd er satt, er den endelig, altså kan den ikke ankes eller forkastes. Den er tvungen.

Hvor lang tid tar tvungen lønnsnemnd?

Det vil normalt ta noe tid før Rikslønnsnemnda behandler saken. Det har vært tradisjon i Norge for å avslutte streiken når regjeringen meddeler partene at de vil fremme lovforslag til Stortinget om tvungen lønnsnemnd.

Hva er frivillig lønnsnemnd?

En lønnsnemnd er enten tvungen eller frivillig. Ved frivillig lønnsnemnd ønsker partene at interessetvisten/konflikten skal bli løst ved avgjørelse fra Rikslønnsnemnda, altså uten tvang.

Har du spørsmål om lønnsnemnd, arbeidskamp eller lignende? Ta kontakt med oss. Vi er der for deg.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as