Har endringene i arbeidsmiljøloven ført til økt bruk av midlertidighet?

1. juli 2015 trådte nye regler om midlertidige tilsettinger i arbeidsmiljøloven i kraft. Det ble bl.a. åpnet for å tilsette midlertidig i inntil 12 måneder uten særskilt begrunnelse. Loven forutsetter imidlertid at maksimalt 15 % av de ansatte kan tilsettes midlertidig etter disse reglene. Videre inneholder loven også en regel som innebærer at arbeidsgiver får en karensperiode på 12 måneder for ansettelse av ny midlertidig arbeidstaker, dersom den tidligere midlertidig ansatte ikke har fått fast stilling i virksomheten.

Økt bruk

Disse reglene synes å åpne for at virksomheter kan øke sin bruk av midlertidige tilsettinger. Ser vi på utviklingen umiddelbart etter innføringen av de nye bestemmelsene, viser denne at det var en økning av midlertidig tilsettinger fra 2015 til 2016. I 2015 var 7,9 % av alle arbeidstakere midlertidig tilsatt, mens det i 2016 var 8,7 %. Dette gir ca. 10 % økning fra 2015 til 2016. Hvorvidt denne økningen skyldes de nye reglene alene eller om også andre faktorer har spilt inn, er vanskelig å si. Ser vi derimot på tallene for tredje kvartal 2016, viser disse at 9,4 % av alle ansatte er midlertidig ansatte. Deretter sank midlertidigheten de neste to kvartalene, for så å øke til 9,1 % i tredje kvartal 2017. Dette betyr at vi nå totalt har om lag 227.000 personer som er midlertidig ansatt.

Antallet varierer

Antallet midlertidige varierer ganske mye over tid. Eksempelvis var antallet midlertidige 189.000 i første kvartal 2017, mens det i tredje kvartal 2017 var 38.000 høyere. Ser vi på tallene over et lengre tidsrom, kan det nevnes at prosentandelen midlertidige i Norge var 10% i 2010. Sammenlikner vi oss med andre europeiske land, har vi i Norge en lavere andel midlertidige enn disse. Gjennomsnittet for EU-landene har tidligere ligget opp mot 13 %.

Forskjeller mellom bransjene

Det er betydelige forskjeller mellom de ulike bransjene når det gjelder bruk av midlertidighet. Innenfor overnattings- og serveringsbransjen er nå 16,5 % av de ansatte midlertidig ansatt, mens for eksempel innenfor området bygg- og anleggsvirksomhet er det kun 4,2 % som er midlertidig ansatt.

Bransjer der Akademikerforbundet har medlemmer

Ser vi nøyere på de sektorer der Akademikerforbundet har sine medlemmer, finner vi at innen offentlig administrasjon, forsvaret mv., er nå 6,9 % av arbeidsstokken midlertidig ansatt. Tallet har ikke vært lavere siden 2015. Det skal imidlertid bemerkes at tallet har ligget høyere i 2016 og i de to første kvartalene i 2017. I antall personer har midlertidigheten variert mellom 13.000 og 15.000 personer innenfor disse områdene.
Innenfor helse- og sosialtjenester er nå 13 % av arbeidstakerne midlertidig ansatte. Også her har tallene variert noe over tid, men årsgjennomsnittet i 2016 var 12,6 %.

Mindre økning enn fryktet

Ser vi på utviklinger fra 2014, dvs. før endringene ble gjort i arbeidsmiljøloven og frem til i dag, ser vi en økning fra ca. 8 % i 2014 og 2015 til 8,7 % i 2016 og ca. 8,4 % så langt i 2017. Endringene i loven har således medført en viss økning i antallet midlertidige, men likevel færre enn det enkelte fryktet ved innføringen av reglene i 2015. Likevel medførte endringen en gjennomsnittlig økning av antall midlertidige på 18.000 personer fra 2015 til 2016. Så langt i 2017 kan det synes som om tallet kan bli noe lavere enn i 2016.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as