Student

Som student har du de samme fordelene som ordinære medlemmer.

Meld deg inn som student i dag!

Kurs

Akademikerforbundet tilbyr deg gratis kurs innen sentrale arbeidsrettslige tema slik at du øker din kompetanse.

Rådgivning
Forhandlingsbistand

Forhandlingstips

Mange tror at forhandlinger er en ”vanskelig øvelse” og at det bare er ”den proffe forhandler” som til fulle kan mestre dette.  Dette stemmer overhodet ikke, for faktisk forhandler de fleste av oss hver dag, uten at vi tenker over det, og ofte med svært gode resultater.

Ingen forhandlinger er helt like, derfor finnes det heller ikke noe fasitsvar på hvordan man gjennomfører gode forhandlinger.

Det å bli en god forhandler får du best til gjennom trening (case i forhandlingskurs eller reelle forhandlinger), men det kan være nyttig å følge noen generelle råd/tips som du kan bruke før du går i forhandlinger, enten det gjelder lønn eller andre forhold.

Forberedelse er halve jobben
Sett mål for hva du vil. Tenk igjennom din motparts interesser. Hva vil hun og hvordan kan du ta hensyn til hennes interesser i den løsningen du ønsker? Svært ofte kan du og din motpart ha samme interesse av å finne gode løsninger (VINN–VINN-situasjoner).

Tenk nøye gjennom hva du skal si og hvordan du skal argumentere. Velg noen få hovedargumenter som du mener er de beste. Ikke argumenter din motpart i hjel.

Hva vil du oppnå? 
Når du går inn i forhandlinger må du ha gjort deg opp en mening om hva du ønsker å oppnå. Hva er ditt mål med forhandlingene og hvilke ønsker og interesser har du? Hvordan kan dette best ivaretas?

Tenk ut ulike alternativer som du kan akseptere og som ivaretar dine interesser.

Vær realistisk i dine vurderinger
Urimelige krav og/eller forslag til løsninger er som regel bortkastet tid, i tillegg til at det demper mulighetene for å komme fram til en avtale betraktelig. Husk også at motparten har interesser som skal ivaretas.

Vurder dine krav opp mot alternativet til en forhandlet løsning. Dersom motparten kommer bedre ut ved ikke å bli enig med deg, vil det heller ikke bli noen forhandlet løsning.

Ikke sats alt på et kort 
Dersom du bare har ett forslag til løsning og den ikke er akseptabel for din motpart, kan forhandlingene bryte sammen uten at dere blir enige.

Bruk aldri trusler
Trusler skaper et dårlig forhandlingsklima og er ikke tillitskapende. Bruk aldri trusler, men gi gjerne motparten saklig info om rekkevidde og/eller konsekvenser av ulike handlinger eller forhold.

Snakk alltid sak og aldri person
Personangrep og andre usakligheter tjener ikke din sak. Selv om du oppfatter din motpart som usakelig og vanskelig, er det ikke formålstjenlig å ”ta ham”.

Dersom du greier ”å ta” din motpart, vil han mest sannsynlig være mindre innstilt på å ta hensyn til dine interesser.

Dersom du sørger for at motparten taper ansikt, vil han sannsynligvis ha personlige interesser av å ikke imøtekomme deg og dine krav.

Bruk ikke tid på å irritere deg over motparten. Du har den motparten du har og kan sannsynligvis ikke endre ham. Dersom motparten er vanskelig er det beste du kan gjøre å opptre ryddig.

Opptre ærlig og redelig

Et gammelt ordtak sier at ”ærlighet varer lengst". Dette gjelder ikke minst i forhandlinger. Vær åpen og ærlig, og kom ikke med løgn eller bløff. Husk også på at du med stor sannsynlighet vil møte din motpart i senere forhandlinger, og da er det også viktig at motparten har fått et godt inntrykk av deg.

Lytt til hva motparten har å si
Ofte er det slik at du er så fokusert på hva du selv skal si at du ikke lytter på motparten. Løsningen ligger ofte i det den andre part sier.

Derfor er det viktig at du lytter og skjønner motpartens budskap. Sjekk hele tiden om du har forstått motparten. Det gjør du ved å stille kontrollerende spørsmål av typen ”Skjønner jeg deg riktig når…”.

Husk at det er vel så viktig å vite når du skal tie stille som når du skal snakke.

Sett dagsorden og ta føringen i samtalen
Hvis du lykkes i å sette dagsorden og kontrollere fremdriften i forhandlingene, er det lettere å få til en løsning som er i tråd med dine interesser.

Dersom du legger frem en skisse til løsning vil den videre diskusjonen foregå på dine premisser.

Husk at bevegelse - i form av endring av standpunkt - er det som bringer deg nærmere en løsning.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål, 21 02 33 64 / post@akademikerforbundet.no.

Kontaktpersoner i Akademikerforbundet er:

Rådgiver Eystein Madland Hagesæther, eystein.m.hagesether@akademikerforbundet.no.

Rådgiver Martin Ølander, martin.olander@akademikerforbundet.no.

Arbeidsrettslig
Oppsigelse

Hvilke rettigheter og muligheter har du ved oppsigelse fra arbeidsgiver?

Oppsigelse fra arbeidsgiver innebærer et påbud til arbeidstaker om opphør av arbeidsforholdet fra en nærmere bestemt dato (sjekk oppsigelsestiden din). For at arbeidsgiver skal kunne si opp en arbeidstaker, må det foreligge en saklig begrunnelse, jf. Arbeidsmiljølovens (AMLs) § 15-7.

Arbeidsmiljøloven inneholder en rekke regler for saksbehandling som må følges ved oppsigelse fra arbeidsgivers side. Nedenfor finner du noen av de mest sentrale bestemmelsene:

Drøftingsmøte
Før arbeidsgiver treffer beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det, jfr. AMLs § 15-1.

Det er arbeidsgivers ansvar at det blir gjennomført et drøftingsmøte. Dersom dette ikke blir gjort, kan det medføre at en senere oppsigelse må kjennes ugyldig. I drøftingsmøtet skal begge parter få komme med sitt syn på saken, og det er derfor viktig at du i møtet legger fram all faktainformasjon som du mener kan være relevant i tilknytning til en evt. oppsigelse.

Skriftlig oppsigelse
Selve oppsigelsen skal være skriftlig, og den skal bl.a. gi en orientering om adgangen til å kreve forhandlinger, reise søksmål, om retten til å fortsette i stillingen samt hvilke frister som gjelder. Den ansatte kan også kreve å få en skriftlig begrunnelse for årsaken til oppsigelsen. (Se AMLs § 15-4 for en fullstendig opplisting av kravene.)

Oppsigelsesfrister
Regler om oppsigelsesfrister følger av AMLs § 15-3. Det fremgår av bestemmelsene at gjensidig oppsigelsesfrist er en måned, hvis ikke annet er avtalt eller fastsatt i tariffavtale.

For ansatte i offentlig sektor gjelder normalt en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder (se nærmere bestemmelser i den enkelte hovedtariffavtale). Oppsigelsesfristen er lengre i de tilfeller arbeidstaker har 10 års fast ansettelse i virksomheten eller har fylt 50 år. (For ytterligere opplysninger om dette, se AMLs § 15-3)

Vern mot usaklig oppsigelse
AMLs § 15-7 inneholder sentrale vilkår for oppsigelse, og hovedbestemmelsen går fram av paragrafens 1. ledd hvor det heter følgende: ”Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold”.

Kravet til saklig grunn innebærer at det i den enkelte sak må foretas en konkret og individuell vurdering av hhv. arbeidstakers og arbeidsgivers interesser og behov. Terskelen for oppsigelse er generelt sett høy, og arbeidsgiver må påvise gode grunner for oppsigelse. Loven angir ikke nærmere hva som ligger i saklighetskravet, og det er derfor domstolene som i den enkelte sak avgjør hvorvidt en oppsigelse står seg som saklig eller ikke.

Forhold som etter sin art vil kunne gi saklig grunn til oppsigelse er bl.a. mangelfulle kvalifikasjoner/faglig dugelighet, ordrenekt, skoft, rusmisbruk, brudd på lojalitetsplikten, utilbørlig opptreden og samarbeidsvanskeligheter.

Den enkelte sak må imidlertid vurderes særskilt, og forhold som alvorlighet på det påståtte bruddet, eventuelle tidligere advarsler, arbeidsgivers subjektive forhold, saksbehandling, praksis i bedriften, sosiale hensyn mv. vil kunne spille inn i helhetsvurderingen.

Krav om forhandlinger
En arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at en oppsigelse er ulovlig, kan kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiver etter AMLs § 17-3. Det samme gjelder hvis arbeidstakeren vil kreve erstatning.

Arbeidstakeren må skriftlig kreve forhandlinger med arbeidsgiver innen to uker etter at oppsigelsen fant sted. Arbeidsgiver på sin side skal sørge for at forhandlingsmøtet blir avholdt snarest mulig og senest innen to uker etter at kravet er mottatt.

Det er vanlig at både arbeidsgiver og arbeidstaker lar seg bistå av en advokat eller en annen rådgiver i forhandlingene. Fra forhandlingene skal det settes opp en protokoll som underskrives av partene og deres rådgivere.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål, 21 02 33 64 / post@akademikerforbundet.no.

Kontaktpersoner i Akademikerforbundet er:

Rådgiver Eystein Madland Hagesæther, eystein.m.hagesether@akademikerforbundet.no.

Rådgiver Martin Ølander, martin.olander@akademikerforbundet.no.

Rådgiver Thomas Ostermann, thomas.ostermann@akademikerforbundet.no.

Rådgiver Siri Otelie Odden, siri.o.odden@akademikerforbundet.no.

Omorganisering/nedbemanninger

Omorganisering/nedbemanninger

Ved planlegging av omorganisering og nedbemanning i en virksomhet, skal tillitsvalgte involveres så tidlig som mulig i prosessene (jf. Hovedavtalen i det enkelte tariffområde).

AMLs oppsigelseskapittel (kap. 17) gjelder først og fremt opphør av individuelle arbeidsforhold, men rettspraksis viser at de alminnelige reglene i dette kapitlet må tilpasses nedbemanningssituasjoner så langt disse reglene passer.

Seriøse arbeidsgivere samarbeider i slike saker tett med arbeidstakerorganisasjonene, dels med å etablere kriterier for utvelgelsen og dels ved bruken av disse.

Nedbemanningssaker kan ofte være kompliserte, og det anbefales derfor at tillitsvalgte tar kontakt og rådfører seg med sekretariatet i Akademikerforbundet tidlig i prosessen.

I det følgende har vi i stikkords form satt opp noen råd og momenter som det kan være nyttig å kjenne til i tilknytning til nedbemanning:

 • Jo tidligere tillitsvalgte kommer inn i prosessen, jo større er muligheten for å diskutere alternativer til nedbemanning
 • Akademikerforbundet har som utgangspunkt å bidra positivt til å finne gode løsninger. I mange tilfeller ser vi at omorganisering og/eller nedbemanning er helt nødvendig for at virksomheten skal kunne fortsette, men vi er opptatt av å finne løsninger for å hindre oppsigelser. Dette kan innebære aksept for at enkelte medlemmer får nye arbeidsoppgaver eller blir plassert i andre deler av virksomheten enn der de opprinnelig er ansatt.  Dersom slike løsninger blir aktuelle, forutsetter vi at lovfestede regler og kutymer innenfor arbeidsretten følges.

  Det finnes også andre måter å samarbeide på som hindrer oppsigelse, bl.a. ulike former for frivillig avgang. Dette kan være for eksempel være virkemiddelpakker, alderspensjon, AFP, studier (studiepermisjon med eller uten lønn), karriereveiledning eller andre omstillingstiltak.
 • Dersom oppsigelse blir aktuelt, skal utvelgelsen skje etter at følgende kriterier blir lagt til grunn: Ansiennitet (i virksomheten), kvalifikasjoner (kompetanse) og særlige tungtveiende sosiale grunner (alder, sykdom, barn/andre sosiale forhold, økonomiske forhold m.m.)

  Dette betyr at arbeidsgiver må sørge for en god kartlegging av nevnte kriterier før utvelgelsen foretas.  Vi vil ikke anbefale at tillitsvalgte deltar i utvelgelsen, for dette er arbeidsgivers oppgave, men tillitsvalgte bør påse at prosedyrer og kriterier blir fulgt opp.
 • Tillitsvalgte skal i nedbemanningsprosesser fylle rollen som veileder, bl.a. ved å peke på hvilke rettigheter og plikter partene har, og hvilke alternativer som foreligger, men det må være medlemmet som til syvende og sist selv velger løsning.
 • Når arbeidsgiver har besluttet hvem som er overtallige eller hvem som skal sies opp, skal det holdes drøftingsmøte mellom den berørte, den tillitsvalgte og arbeidsgiver.
 • Det er ikke nødvendig å trekke alle konklusjoner i drøftingsmøtet.
 • Arbeidsgiver må i møtet begrunne overtalligheten
 • Arbeidsgiver må vurdere den enkeltes kompetanse og anvendelighet også i forhold til annet passende arbeid
 • Gjør medlemmet oppmerksom at dersom han eller hun godtar en virkemiddelpakke, så har de normalt foretatt sin egen oppsigelse. Retten til å bestride oppsigelsen etterpå vil da bortfalle

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål, 21 02 33 64 / post@akademikerforbundet.no.

Kontaktpersoner i Akademikerforbundet er:

Rådgiver Eystein Madland Hagesæther, eystein.m.hagesether@akademikerforbundet.no.

Rådgiver Martin Ølander, martin.olander@akademikerforbundet.no.

Rådgiver Thomas Ostermann, thomas.ostermann@akademikerforbundet.no.

Rådgiver Siri Otelie Odden, siri.o.odden@akademikerforbundet.no.

Rådgivning privatrett

Alle medlemmer i Akademikerforbundet har ett gratis rettsråd i året (inntil 1 time) hos advokat Bjørn Bråthen i spørsmål/saker av privatrettslig karakter.

Arv/skifte

Ved separasjon/skilsmisse vil du kunne få opplysninger om framgangsmåte i slike prosesser og hvilke rettigheter/plikter du har. Du vil også kunne få hjelp til å utarbeide en skifteavtale eller et testament.

Avtale/kontrakt

Du kan få hjelp ved kontraktinngåelser og tvister som oppstår i ulike typer avtaleforhold, for eksempel ved kjøp og salg, forsikrings- og erstatningsforhold m.m..

Egne forberedelser

Før du kontakter advokat Bråthen, bør du ha samlet nødvendige dokumenter og opplysninger om det saken dreier seg om. Er saken/spørsmålet omfattende, kan det også være lurt om du på forhånd har satt opp et kort resymé av saken, gjerne i stikkords form.  I din kontakt med advokat Bråthen kan du på denne måten spare tid og dialogen blir målrettet fra første stund.

Du kan ta direkte kontakt med advokat Bråthen

I saker/spørsmål av privatrettslig karakter, kan du ta direkte kontakt med advokat Bjørn Bråthen uten å gå veien om sekretariatet i Akademikerforbundet.
Han treffes på tlf. 23 32 60 60, mobiltelefon 958 05 925 og e-post: braathen@cyrusross.no.

Pris

Ut over ett gratis rettsråd per år, er timeprisen for juridisk hjelp hos advokat Bråthen 1.150,- kr ekskl. mva. for Akademikerforbundets medlemmer.

Bank og forsikring
Forsikring

For informasjon om Akademikerforbundets medlemsforsikringer, gå til Akademikerforbundets forsikringssider.

Forsikringskontoret administrerer alle medlemsforsikringene og har direkte kontakt med medlemmene. Du kan ringe 21 02 33 69 eller sende e-post til forsikring@akademikerforbundet.no for å komme i kontakt med rådgiverne på kontoret.

De obligatoriske forsikringene omfatter forsikring ved dødsfall, ulykke og uførhet og koster kun 165,- pr. md. Andre forsikringer kan du tegne via Akademikerforbundets forsikringskontor.

Bank
Storebrand

Unio har på vegne av medlemsforbundene inngått et banksamarbeid med Storebrand. Dette samarbeidet gir deg en svært gunstig lånerente.
Ingen etableringsgebyr på lån innenfor 70 % av boligens verdi.

Den gode renten får du ved å søke på storebrand.no/unio. Du finner også mer informasjon og kontaktdetaljer på denne nettsiden, og Storebrand bistår med eventuelle spørsmål.

DnB

Avtalen gir deg som er medlem tilbud om gode låneordninger og bankløsninger som du og din familie trenger i hverdagen.

Dette er dine fordeler:

 • Gunstig rente på lån til bolig, fritidsbolig, innskuddsleilighet og utleiebolig
 • Gunstig Rammelån som du selv styrer i nettbanken
 • Boliglån Ung med gunstig rente inntil 85 % av verdigrunnlag
 • Fritak for etableringsgebyr og redusert depotgebyr på boliglån, BLU og Rammelån
 • Fastrentelån med rabatt på gebyr
 • Billån med gunstig rente inntil 100 % finansiering og rabatt på gebyr
 • Gebyrfri hverdag med våre kundepakker LEVE og SAGA
 • Personlig økonomisk rådgivning basert på avtalebetingelsene

Når du som medlem kontakter banken, må du kunne dokumentere medlemskap (lønnsslipp - hvis trekk er synlig der - ev. dokumentasjon. på betalt kontingent).

Du finner mer informasjon om banktilbudet på www.dnb.no/foreningsavtale

Ferie
NOVASOL – 9 % på leie av feriehus i hele Europa

Som medlem hos Unio får du ekstra gode rabatter på leie av ferieboliger gjennom NOVASOL. Hos Europas største formidler av privateide ferieboliger kan du velge blant mer enn 44.000 feriehus, hytter og leiligheter i Norge og hele Europa og få 9 % rabatt på leiebeløpet ved bestilling. Utvalget av unike ferieboliger gir deg muligheten til å finne den som passer dine ønsker og behov, om det skulle være fiskehus på Vestlandet, herregård i Danmark, strandhus i Kroatia, bassenghus i Frankrike eller byleilighet i Tsjekkia. Her er ferieboliger for enhver anledning.

Slik bestiller du NOVASOLs ferieboliger

Bestill din feriebolig på www.novasol.no med rabattkode 2044610.
Koden legges til manuelt etter valg av betalingsmåte, og rabatten blir fratrukket totalbeløpet.
Du kan også bestille direkte hos NOVASOL på telefon 21 99 90 00. Husk ditt medlemsnummer.

NB! Ved bestilling gjennom andre nettsider eller reisebyråer, frafaller muligheten for rabatt.
Rabatten kan ikke trekkes fra bookingen dersom du først tar kontakt med NOVASOL etter at hele leiebeløpet er innbetalt.   

Dansommer – 10 % på leie av feriehus i Danmark

Som medlem hos Unio får du ekstra gode rabatter på leie av ferieboliger i Danmark gjennom dansommer. Velg blant mer enn 4.000 feriehus og –leiligheter i deilige Danmark, nordmenns absolutte favorittdestinasjon. Danmark innbyr til en rekke attraksjoner og aktiviteter, god mat og hygge hele året. Majoriteten av dansommers feriehus finner du langs Danmarks vakre kyst med kort vei til både strender, storbyer og attraksjoner. Du behøver ikke å reise langt for å finne din ferieperle i Danmark!

Slik bestiller du dansommer sine ferieboliger

Bestill din feriebolig på www.dansommer.no med rabattkode 2044612.
Koden legges til manuelt etter valg av betalingsmåte, og rabatten blir fratrukket totalbeløpet.
Du kan også bestille direkte hos dansommer på telefon 21 99 90 10. Husk ditt medlemsnummer.

NB! Ved bestilling gjennom andre nettsider eller reisebyråer, frafaller muligheten for rabatt.
Rabatten kan ikke trekkes fra bookingen dersom du først tar kontakt med dansommer etter at hele leiebeløpet er innbetalt.  

Hytteleie hos Norgesbooking

Medlemmer i Unio-tilsluttede forbund tilbys 1000 kroner i rabatt ved leie av feriebolig 1 uke eller lenger. Rabatten er 500 kroner ved leie 6 døgn eller kortere.

Booking av feriebolig

Bookinger hos Norgesbooking kan gjøres via online booking, per telefon eller per e-post. På våre nettsiderkan du søke på ønsket dato. Om du vet eksakt hvilket sted du ønsker å reise til, kan du se alle hytter på en bestemt destinasjon. Ved en booking på våre nettsider, vennligst velg faktura som betalingsform, slik at vi får trukket fra deres rabatt (dette skjer dessverre ikke automatisk i systemet, men må gjøres av Norgesbooking manuelt). Når vi sender deg faktura, kan du allikevel velge å logge inn på våre sider å betale med kredittkort om du ønsker det.

For booking på vår nettside oppgir du koden UNIO2014 i merknadsfeltet, og vi vil innvilge rabatten når du mottar faktura fra oss. Samme kode oppgis per telefon eler mail. 

Bookingsystemet krevet at bookinger som gjøres nærmere enn 2 uker før ankomst betales med kredittkort. Derfor  ber vi deg booke via telefon eller e-post for opphold som bookes nærmere enn 2 uker før oppholdet. 

Vi på servicekontoret er tilgjengelig for hjelp og råd for å finne riktig hytte eller svare på andre spørsmål.

Hytter med * bak, kan vi kun innvilge rabatt på forespørsel.

Vi har generelt en aldersgrense på 23 år ved leie av hytter, men det er unntak på hytter hvor det noen steder er lavere aldersgrense og noen få steder høyere.

E-post: post@norgesbooking.no
Telefon: +47 32 08 57 10

Thon Hotel
Fritid og trening
Signaler

Som medlem får du Akademikerforbundets medlemsblad fire ganger i året.

Active Store

Active Store er et amerikansk sportsmerke som ble stiftet i 1996. Det er i dag det fjerde største sportsmerket i verden, og det hurtigst voksende. Unio-medlemmer får 30 prosent avslag på alle produkter.

Active Store er kjent for overlegen kvalitet når det kommer til fukttransport og passform, og har et bredt sortiment. Bruksområdet for klærne spenner fra toppidrett til mosjonering og fritid.

Active Store har i hovedsak to typer klær: heatgear og coldgear. Les mer om Active Store.

BESTILLING OG RABATT
Bestillingen gjøres på Activestore.no

ActiveStore.no gir 30 prosent rabatt til alle medlemmer av Unios forbund. Koden som benyttes er unio30, som legges inn i handlekurven/kassen.

Stormberg

Medlemmer i Unio får 30% rabatt på utvalgte produkter hos Stormberg. Logg deg inn på min side for å få rabattkoden.

Ukeavisen Ledelse

Akademikerforbundet tilbyr 25 %  fast rabatt på abonnement. Klikk på lenkene under for bestilling

Økonomisk rapport

Økonomisk Rapport er magasinet som hjelper deg å bedre både din private og virksomhetens økonomi. 8 ganger i året får leserne utfyllende og konkrete tips og råd, caseanalyser, kommentarer og dybdesaker. Her får du ideer, informasjon og eksempler du kan ta med deg i hverdagen og holde deg oppdatert på trender, innovasjon og nyskaping i næringslivet.

 Magasinet passer for alle som er opptatt av å skape langsiktige og varige verdier. 

Økonomisk Rapport leses av over 140.000 og har som mål å gi deg en bedre økonomisk utvikling.

Bestill Økonomisk Rapport her.

Mandag morgen

Magasinet Mandag Morgen har siden oppstarten i 2003 maktet å gjøre seg gjeldende som en original og annerledes stemme i det norske mediebildet. Magasinet stammer fra Nordens største uavhengige tenketank med over 60 analytikere og journalister i Oslo og København.

Mandag Morgens gir leserne analyser, kommentarer og forskningsartikler om endringer, megatrender og samfunnsutvikling på lang sikt. Mandag Morgen leses av personer som jobber eller har interesser i skjæringspunktet mellom politikk, økonomi og lederskap både i offentlig og privat sektor.

Mandag Morgen arbeider for et innovativt samfunn, hvor gamle skiller mellom sektorer, institusjoner og ledere brytes ned til fordel for kunnskapsdeling og samarbeid om nye løsninger på felles utfordringer.

Vår ambisjon er å levere kunnskap som bidrar til utvikling av nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer.

 Som abonnent får du:

 • Mandag Morgen i posten hver uke – 41 utgaver i året.
 • Full tilgang til vår webplattform, Mandag Morgen Eksklusiv, med alle våre artikler, analyser, rapporter, kunnskapsnotater og presentasjoner gjennom sju år.
 • Gratis adgang til frokostseminarer og andre arrangementer i Mandag Morgens regi.

Bestill Mandag Morgen her.

Kultmag

Magasinet for kultur og kreative næringer

Kultmag er Norges største, tydeligste og mest profilerte kulturmagasin innenfor kulturpolitikk, kreative næringer, opplevelsesøkonomi og kultur og samfunn.

I tillegg til vår nettside kommer vi ut med 10 papirutgaver i året i et opplag på ca. 18.000 eksemplarer.

Dersom du jobber innen kulturfeltet, enten det er politisk styring, festivalledelse, utøvende kunst eller sponsoraktivitet, gir Kultmag deg unik informasjon om hvordan du kan sikre deg best mulig utbytte av denne innsatsen. Kultmag er et blad som skaper en unik verdi for leseren i et voksende marked med sterkt behov for god styringsinformasjon.

Vår største målgruppe er ansatte i opplevelses- og kultursektoren i privat og offentlig sektor og deler av næringslivet. Kultursektoren sysselsetter nå over 100.000 mennesker og omsetter for 45 mrd kr årlig. Kultur er nå et viktig element i hele samfunnsutviklingen og pådriver for endring, innovasjon og vekst. Dermed er kultur også et sentralt politisk satsingsområde med Kulturløftet I og II, hvor kultur skal utgjøre én prosent av Statsbudsjettet i 2014. 

Hva slags kultur skriver vi om?

 • Kultur og næringsliv i samarbeid
 • Kulturpolitikk
 • Kultur og ledelse
 • Kultur og helse
 • Opphavsrett
 • Stedsutvikling
 • Kultur som brobygger og identitetsskaper

Bestill Kultmag her.

Dagsavisen

Dagsavisen gir deg det vesentlige nyhetsbildet fra inn- og utland i et kompakt format. Hver dag får du nyheter, dybdeanalyser og kommentarer om politikk, samfunn, kultur og utenriks.I tillegg får du egne, faste temaseksjoner om temaer som Miljø, Arbeidsliv, Utdanning, Reise, ulike kulturtemaer mm.

Vi har som mål å være best på det som betyr mest, altså at vi skal gi leserne de viktigste nyhetene uten å ofre tid på underholdningsjournalistikken som i større og større grad preger dagens mediebilde.

Dagsavisen er en avis som tør å ta standpunkt og dyrker den gode debatten.

Dagsavisen – «Alt du trenger på den tiden du har»

Bestill Dagsavisen her.

Ukeavisen Ledelse

Ukeavisen Ledelse

Ukeavisen Ledelse er en avis for ledere og ressurspersoner i samfunns- og næringsliv som vil holde seg faglig oppdatert på området ledelse og få et overblikk over det viktigste som skjer innen verdiskaping. Her får du en avis som er nyttig, skaper gjenkjennelse og utfordrer til refleksjon over verdier og utviklingstrekk i samfunnet.

Hver uke gir vi leserne faste seksjoner om Liv og Ledelse, Etikk og samfunnsansvar, Næringsliv og Nyskaping . I tillegg finner du aktuelt stoff om motivasjon, tidsplanlegging, medarbeiderutvikling, egenutvikling, kommunikasjon, arbeidsrett, innovasjon, forretningsutvikling og HMS.

Kort sagt får du en avis som gjør deg til en enda bedre leder.

Ukeavisen Ledelse leses av ca. 60.000 ledere.

Bestill Ukeavisen Ledelse her.

Treningsavtale med Actic

Fordeler:

 • Landsdekkende tilbud med 25 treningssentre, mange tilknyttet svømmehall
 • 20 % rabatt for Akademikerforbundets medlemmer
 • Ingen innmeldingsavgift
 • Medlemskapet gir fri tilgang til alle treningssenterene/svømmehallene* innenfor åpningstidene, finn ditt senter her www.actic.no

Betingelser:

 • Hver enkelt person må undertegne personlige medlemskontrakter
 • Medlemskapet tegnes i resepsjonen på senteret
 • Bindingstid pr.medlem er på 12 md.
 • Når du som medlem kontakter actic, må du kunne dokumentere medlemskap (lønnsslipp - hvis trekk er synlig der - ev. dokumentasjon på betalt kontingent)

Medlemskostnad (2 eksempler per mars 2015):
Actic Storgata:
Medlemspris: 399 kr/md.
Rabatt: 20 %/md.
Medlemspris: 319 kr/md.

Actic Tromsø:
Medlemspris: 349 kr/md.
Rabatt: 20 %/md.
Medlemspris: 279 kr/md.

Prisen som medlemmet betaler vil variere fra senter til senter ut i fra gjeldende fullpris.
* Med unntak av Tøyen, Nordtvet, Storgata og St. Elisabeth.

Drivstoff/Bil
Esso

Akademikerforbundet har avtale med Esso Mastercard

Om Esso Mastercard:

Esso Mastercard kan benyttes på alle kjøp overalt og dine faste medlemsfordeler inkluderer:

 • 50 ø/l (inkl. mva. på pumpepris) i drivstoffrabatt hos Esso
 • 20 % rabatt på bilvask hos Esso. I tillegg får du 20 % rabatt på bilvask hos Esso og hver 6. vask gratis ved bruk av rabatthefte på de stasjonene som tilbyr dette.
 • Ingen årsavgift eller gebyr ved kjøp
 • 15 % rabatt på alle Nordic Choice Hotels i helger og ferieperioder
 • 25% rabatt på leiebil hos Europcar i Norge og 15% rabatt i utlandet (ikke USA og Canada).
 • 10% rabatt på hvert kjøp på meridastore.no
 • 500 kr rabatt ved booking hos STS Alpereiser
 • 4 unike tilbud hos Hurtigruten gjennom året
 • 20 øre i rabatt per liter på parafin og fyringsolje hos Esso Energi
 • Rabatt på kjente merkevarer til hjem, bil og fritid i Esso E-Shop
 • Inntil 2 familiekort per hovedkortinnehaver
 • Saldo på mobilen via SMS
 • Valgfri PIN-kode
 • Faktura med bilregnskap- din månedlige faktura gir en ryddig oversikt over kjøpene dine og er godkjent som regnskapsbilag.
 • Når du oppretter eFaktura får du fakturaen elektronisk direkte til nettbanken din
 • Inntil 75 000 kroner i samlet bruks- og kredittgrense
 • Inntil 50 dagers rentefri kreditt

Vilkår

 • Effektiv rente ved kreditt på kr. 15.000 o/12 md. er 31,13 %. Kredittkostnad kr. 1 947.
 • Full utnyttelse av den økonomiske gevinsten med rabatt, forutsetter at utestående kreditt betales ved forfall, slik at det ikke påløper renter.

Her søker du om Esso Mastercard

Spørsmål?
Send e-post til essomastercard@sebkort.no eller ringe kundeservice på telefon 21 01 53 65.

Avis Bilutleie

Avis bilutleie

Unio har inngått et samarbeid med Avis bilutleie som gir alle medlemmer av Unios medlemsforbund gunstige priser i Norge.

Bl.a. 30 % rabatt på personbiler.

Rabattnummer: W330405

Hvordan bestille:

Les mer on avtalen på avis.no

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as