Har du vært vikar i tre år? Da får du fast ansettelse

Det er mange grunner til at vikariater er en viktig del av det norske arbeidsmarkedet. For bedrifter som ønsker å fylle en plass med midlertidig arbeidskraft, er bruk av vikar en gunstig løsning. Det gir fleksibilitet og muligheten til å løse uforutsette situasjoner på en effektiv måte, for eksempel ved sykdom eller permisjon blant fast ansatte. For deg som arbeidstaker kan det være en inngangsport til arbeidslivet, og en måte å utvikle deg faglig og skaffe erfaring. På den annen side er vikariater forbundet med usikkerhet og lite rom for planlegging av fremtiden.

Om du derimot har jobbet som vikar i over tre år, har du gode nyheter i vente. Da har du nemlig krav på fast ansettelse. Er du usikker på hvordan dette fungerer? Her får du en oversikt.

Automatisk fast ansatt

Arbeidsmiljølovens hovedregel er tydelig: Ansettelser skal så langt det lar seg gjøre være faste. Dette er i tråd med lovens hensikt om å skape gode og trygge arbeidsforhold. Om du har vært ansatt som vikar i flere år, tilsier det at arbeidsplassen har et varig behov for din arbeidsinnsats, og det kan ikke lenger være snakk om en «midlertidig» stilling. Som følge av dette er det satt en øvre grense på hvor lenge et vikariat eller en midlertidig ansettelse kan vare ifølge norsk rett.

Dersom du har jobbet tre år sammenhengende på samme arbeidsplass, er det ikke et spørsmål hvorvidt arbeidsgiver ønsker å ansette deg eller når dette eventuelt skjer. Rettsvirkningen inntreffer automatisk, og du er fast ansatt. Dette er i tråd med arbeidsmiljøloven § 14-9. Denne såkalte  «treårsregelen» setter krav om at vikararbeidet ditt har vært uavbrutt. Fravær i form av ferie eller sykdom, skal ikke være utslagsgivende.
En fast ansettelse innebærer blant annet at arbeidsforholdet er løpende tidsubestemt og at du ikke kan sies opp uten saklig grunn i virksomhetens forhold. Arbeidsgiver kan heller ikke kreve at du fratrer ved utløpet av en angitt periode.

Tre år også for midlertidig ansatte

Før var regelen annerledes for vikarer og midlertidig ansatte. Der man for vikariater snakket om en treårsregel, var det i det andre tilfellet en fireårsregel som gjaldt. Fra og med 1. januar 2024 er denne regelen opphørt, og de samme reglene gjelder. Man har nå de samme rettighetene innen privat, kommunal og statlig sektor, helt uavhengig av hva som er grunnen til den midlertidige ansettelsen. Merk at dette kun gjelder for midlertidige ansettelser som inngås etter 1. januar 2024. For ansettelser før denne datoen, gjelder fortsatt et skille mellom tre og fire års varighet.

Les også: Slik håndterer du hersketeknikker på jobb

Hva med fast ansettelse etter ett år?

Dersom du har vært vikar i ett år, lurer du kanskje på om du har rett til fast ansettelse allerede. Svaret er dessverre nei. Med mindre du har et ansettelsesvilkår eller en individuell avtale som sier noe annet, har ikke arbeidsgiveren din krav om å ansette deg før om ytterligere to år.

Derimot kan du ha fortrinnsrett på en fast stilling om dette skulle åpne seg, dersom du er kvalifisert og vikariatet har vart i ett år sammenhengende.

Fordeler ved fast ansettelse

En fast ansettelse innebærer en beskyttet kontrakt eller arbeidsavtale, som betyr at du har en sikkerhet og garanti for å beholde jobben så lenge du oppfyller kravene i kontrakten. Ellers følger det med en rekke andre fordeler ved å være fast ansatt:

  • Bedre lønns- og arbeidsvilkår
  • Bedre pensjonsordninger og helseforsikringer
  • Stabil og forutsigbar økonomi
  • Feriepenger og sykepenger
  • Jobbstøtte til for eksempel opplæring og karriereutvikling
  • Bedre muligheter for gunstige vilkår hos andre aktører som for eksempel banken

Les også: 5 tips til lønnsforhandlinger

Lurer du på noe mer om ditt vikariat og dine arbeidsrettigheter? Ta kontakt med en av våre rådgivere. Det skal være kort vei til hjelp.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as