BiA har deltatt i flere viktige møter den siste tiden

BiA har deltatt i flere viktige møter denne våren, bl.a. i direktoratet i forbindelse med kompetanseutredningen. Anne Grønnsund og Heidi Ingebrigsten Bordi møtte i “Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging”, Anne Grønnsund var også med på en innspillskonferanse mot netthets.

Møte med “Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging”

https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/ekspertgruppe-for-barn-og-unge-med-behov-for-sarskilt-tilrettelegging/id2543492/

Leder Anne Grønsund og Heidi Ingebrigtsen Bordi møtte “Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging”. Hovedformålet var å formidle barnevernspedagogenes kompetanse i skolen. Vi fremholdt at skoler pr. i dag ikke benytter seg av barnevernets kompetanse på en systematisk måte. Det er store forskjeller mellom fylkene når det gjelder å hente inn kompetanse fra andre yrkesgrupper. Dette kan skyldes både tradisjoner og kultur innad i fylkene.

Barnevernspedagogens sosialpedagogiske kompetanse kan være særlig nyttig i forhold til barn som strever sosialt og i forhold til sine omgivelser. Vi vektla særlig det forebyggende aspektet og muligheten til å komme tidlig inn. Ved tidlig innsats kan barnevernspedagoger være med på å  hindre negativ utvikling og behov for spesialisttjenester.

Det er en kjensgjerning at det er et behov for å hjelpe barn før problemene utvikler seg, snarere enn økt bruk av spesialpedagogiske vedtak og tiltak i etterkant. Her kan barnevernspedagogen komme inn som et viktig supplement i skolen.

Vi tok i tillegg opp behovet for samarbeid mellom barnevern og skole for å sikre at barn under barnevernets omsorg får en god og tilrettelagt skolegang. Økt samarbeid og mulighet til å samarbeide om tiltak kan bedre dette.

Møte med direktoratet i forbindelse med kompetanseutredningen

BiA har deltatt på to møter hos direktoratet i forbindelse med kompetanseutredningen. Vi har vært opptatt av at barnevernet trenger høy spesialisert kompetanse i alle ledd og at det er viktig å holde fast ved at det er nødvendig å konkretisere kompetansekravene i tjenesten. Videre har vi vært opptatt av at det er nødvendig med helhetlige strukturelle grep, snarere enn små endringer som i større eller mindre grad kompenserer for dagens utilstrekkelighet.

Vi vurderer at NOU 2009: 8 om kompetansebehov i barnevernet må løftes opp og frem i det som skal bli Bufdirs anbefalinger til departementet. Dette er en god faglig utredning, men er verken vurdert eller integrert i Bufdirs materiell.

Vi er særlig opptatt av to grep i henholdsvis fagfeltet og utdanningen for barnevernspedagoger. For det første må barnevernspedagogutdanningen styrkes og videreutvikles som en fagintegrert klinisk orientert profesjonsmaster, slik lærerne i dag har utviklet to utdanninger for å møte behovene i norsk skole. For det andre må det innføres kompetansekrav på masternivå for alle funksjoner i det kommunale barnevernet.

Vi krever en systematisering rundt ferdighetstrening, som ikke bare er forankret i utdanning, men også i fagfeltet. Vi hevder at veiledning, oppfølging og refleksjonstid, er viktige virkemidler i denne sammenhengen.

Vi er også opptatt av gode, formelle rammer rundt barnevernet. Barnehage og skole er eksempler på områder som har slike rammer rundt sin virksomhet, og det er underlig at det samme ikke skal gjelde for barnevernet. Da særlig med tanke på de komplekse ansvarsområdene som tilligger det kommunale barnevernet og kravet om lovens krav om forsvarlighet.

Innspillskonferanse om netthets mot ansatte i Barnevernet

Anne Grønsund deltok på innspillskonferanse om netthets i regi av KS og Bufdir.
Netthets mot ansatte og fosterforeldre i barnevernet er et økende problem og kommunene opplever det som svært vanskelig å håndtere. Det ble tatt opp at det er behov for et større vern av ansatte og at politiet må få bedre kompetanse om dette i distriktene. Flere barneverntjenester fortalte om sine erfaringer, noe som gjorde inntrykk på statsråden og flere ledere både i KS og direktoratet.

http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/barnevern/vern-mot-netthets-og-trusler/#/.WPfUy3GQRg4.facebook
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as