Kommunene gjennom pandemien

KS lanserte en rykende fersk utgave av Kommunesektorens arbeidsgivermonitor – der de beskriver status og utvikling for aktuelle arbeidslivstema i norske kommuner og fylkeskommuner. Denne gangen utviklingen i kommunene gjennom pandemien.

Tekst & foto: Carl-Erik Christoffersen

-Hva skjedde med arbeidshverdagen i kommuner og fylkeskommuner gjennom pandemien? Hvilke erfaringer gjorde de, og hva tar de med seg inn i en ny hverdag, var de retoriske spørsmål direktør for arbeidsliv i KS Tor Arne Gangsø stilte i sin innledning. Nedstengningen av samfunnet som følge av koronapandemien har hatt store konsekvenser for digitaliseringen av kommunesektoren.
Åtte av ti kommuner og samtlige fylkeskommuner melder at de har økt digitaliseringstakten i koronaperioden. Det viser også årets undersøkelse om bruk av IKT i offentlig sektor fra Statistisk sentralbyrå. Det er også en tilnærmet like stor andel små kommuner som sier at digitaliseringstakten har økt, som blant de største kommunene.
Alle fylkeskommunene oppgir også at de har hatt en økning i satsningen på å utvikle digitale tjenester, og tre av fire kommuner forteller det samme.

Heltid og deltid

Forskning viser at økte stillingsstørrelser og flere heltidsansatte gir bedre tjenester. Flere heltidsansatte gir også bedre arbeidsmiljø, og er avgjørende for å møte fremtidens kompetanse- og rekrutteringsbehov. Arbeidet med å utvikle en heltidskultur står derfor høyt på dagsorden i mange kommuner. Statistikken viser at stadig flere jobber heltid, men utviklingen går sakte, understreker KS.

Flere arbeider heltid

Fra 2014 til 2020 har andelen heltidsansatte i kommunesektoren økt fra 49 til 56 prosent. I denne perioden har heltidsandelen steget i alle tjenesteområder, og for alle aldersgrupper. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommuner, og mellom ulike tjenesteområder, både hva gjelder heltid og stillingsstørrelser. I kommunene jobber i dag 54 prosent av de ansatte heltid, og for fylkeskommunene er heltidsandelen 75 prosent.

Utfordringene med mange deltidsansatte og lave stillingsstørrelser er særlig store innen helse- og omsorgstjenestene, der de fleste jobber turnus. Også i deler av oppvekstsektoren, som barnehager og skolefritidsordningen, er det mange deltidsansatte.

Involverer tillitsvalgte i heltidsarbeidet

Heltidskultur kan etableres på mange måter. En viktig del av arbeidet med heltidskultur handler om å skape felles forståelse for utfordringene med deltid og om gevinstene av heltidsarbeid. Tiltak som kan trekke utviklingen i riktig retning kan være å i langt større grad utlyse hele stillinger, planlegge turnus for et helt år om gangen, opprette bemanningsenheter som dekker behov på tvers i organisasjonen, organisere lengre vakter og øke antall helgetimer på alle ansatte, sa Tor Arne Gangsø.

Kommunesektoren har flere tiltak rettet mot å øke andelen som jobber heltid. Bred forankring og involvering av tillitsvalgte er det som hyppigst blir trukket frem. Ca. åtte av ti svarer dette, mens tre av fire oppgir at de benytter ledige deltidsstillinger til å øke stillingsandelen for andre deltidsansatte.
Du finner rapporten her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as