Likelønn og likestilling

Alle kvinner må kunne forsørge seg selv, er ledetråden for Unios likestillingspolitiske arbeid.

Om lag 70 prosent av Unios medlemmer er kvinner, og kun fire av Unios tolv forbund er mannsdominerte (Politiets fellesforbund, Det norske maskinistforbund, Presteforeningen og Forskerforbundet). Det er særlig verdsettingsproblematikken Unio er opptatt av.

Unio mener likelønn handler om verdsetting av tradisjonelle kvinnejobber. Tradisjonelt er mannsjobbene i privat produksjonssektor mens kvinnejobbene er i helse, omsorg og utdanning i offentlig sektor. Samfunnet er avhengig av begge deler og de må derfor verdsettes likt.

Forskjellen mellom kvinners og menns lønn er vedvarende. For hver krone mannen tjener, tjener kvinnen 86 øre. For utdanningsgruppene med 4-års utdanning er det verre – da tjener kvinnen 80 øre for hver krone mannen tjener. Unio mener likelønnsgapet er en av de største samfunnsutfordringene vi har.

Reell likestilling mellom kvinner og menn kan oppnås med tiltak innenfor alle politikkområder, slik at det blir lik adgang til deltakelse og selvrealisering i familie, arbeids- og samfunnsliv. Unio mener blant annet at menn må ta større ansvar for barn og familieliv.

Unio arbeider blant annet for

  • at det skal være like muligheter for kvinner og menn til utdanning kompetanseutvikling, arbeid, inntekt, pensjon og trygdeytelser
  • at myndighetene og arbeidsgiverne fjerner verdsettingsdiskrimineringen mellom kvinne- og mannsdominerte yrkesgrupper
  • at det skal legges bedre til rette for at både kvinner og menn kan delta i arbeids- og familieliv, blant annet gjennom permisjonsordningene
  • å videreføre likestillingsloven og styrke kravet til virksomhetenes aktivitets- og redegjørelsesplikt

Les Unios likestillingpolitiske plattform her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as