Deler av styret i BiA. F.v: Åshild Sandtorp Johnsen, Anne Grønsund og Gudrun Lidal

Ny barnevernlov - et nytt helhetlig rammeverk

Regjeringen legger frem et forslag til ny barnevernslov som etter vår mening er mer helhetlig og gir gir et tydeligere mandat. Det er en lov som er mer tilgjengelig og har et sterkere fokus på barnas rett til beskyttelse, omsorg og familieliv, og deres rett til å bli hørt, respektert og verdsatt.

- Det har vært en lang natts ferd mot dag dette. Det er et resultat av mange folks iherdige arbeid for å synliggjøre hvordan vi bedre kan og må ta vare på barn som trenger ekstra hjelp og støtte gjennom oppveksten, sier Anne Grønsund, leder av Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA). Jeg vil særlig trekke frem alle de som har jobbet så godt med å synliggjøre nødvendigheten av å få rammet inne godt ettervern.

Den gamle loven har vært et lappeteppe, og endringer har forsøkt å bøte på det etter beste evne, på mange områder.
Dette forslaget legger noen grunnleggende premisser på plass, som gjør at det for fremtiden er enklere å kunne styrke strukturene rundt barnevernet. Alle utfordringer er ikke løst med dette, men rammene som settes gjennom lovforslaget sikrer at barnevernet kan både få nødvendig støtte i sin viktige oppgave, og drive faglig utviklingsarbeid til beste for barn og ungdom. BiA tror også loven er en forbedring og gir et langt bedre verktøy for alle som jobber i barnevernet.

BiA vil fremheve noen viktige endringer i loven:

  • Loven tydeliggjør kommunens ansvar for å sørge for et godt rustet og operativt barnevern. Barnevernet får en tydeligere plass sammen med kommunens øvrige tjenesteapparat for å skape gode oppvekstsvilkår.
  • Kompetansekravene setter krav til kompetanse for hele barnevernet. Dette er steg i riktig retning. BiA har fortsatt tro på at feltet trenger et fagintegrert femårig masterløp for barnevernspedagoger, og vi vil fortsette å jobbe for dette.
  • Loven tydeliggjør ansvaret for å se barnets helhetlige livssituasjon. Barnets beste må vurderes i en bredere forstand, og vi er glade for at barns rett til et familieliv og barnevernets ansvar for å finne løsninger for å opprettholde kontakt med viktig familie og nettverk er tydeliggjort.
  • Nå er rammene for ettervernet på plass – og nå må kommunene følge opp med å sikre fokus på ungdom som har erfaring fra barnevernet og står foran den viktige overgangen til voksenlivet. Vi ser frem til hvordan barnevernet sammen med andre instanser i kommunen nå kan løfte innsatsen for denne gruppa.
  • Et tydeligere dokumentasjonskrav stiller større krav til saksbehandlere og styrker barn og foreldres rettsikkerhet. Vi tror det også styrker barnevernets mulighet til å synliggjøre mer av de skjønnsmessige vurderingene som barnevernspedagoger og andre gjør om barns beste.  Dette vil også bidra til at den særlige kompetansen som trengs blir synliggjort.  


- BiA vil følge opp arbeidet med ny barnevernslov i Stortinget og i møte med politikere og interesseorganisasjoner. Og, vi vil fortsette med arbeidet for å styrke de grunnleggende strukturene for barnevernet, slik at barnevernspedagogene og de andre profesjonene får de rammebetingelsene som trengs for å gi barn og unge det de trenger, sier Anne Grønsund.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as