Overføring skatteoppkreverfunksjonen

Første møte mellom partene i prosessen

Det første møtet mellom partene i prosessen ble holdt 31.10.19, hvor Eystein Madland Hagesæther deltok på vegne av Akademikerforbundet. Det er lagt ut et referat fra møtet på internett som man finner på denne linken: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/En-bedre-skatte--og-avgiftsforvaltning/Referater/id764802/

Egen Arbeidsgruppe i Akademikerforbundet

Akademikerforbundet har etablert en arbeidsgruppe som vil følge prosessen tett og sikre ivaretakelse av medlemmer som blir berørt.

Vi trenger informasjon fra medlemmene

For å kunne ivareta medlemmene best mulig, vil vi sende ut en spørreundersøkelse for å samle inn nødvendig informasjon fra hvert enkelt medlem (svarfrist 14.11.19). Dersom du er berørt i prosessen og ikke mottar spørreundersøkelsen, ber vi om at du snarlig tar kontakt med Ane Nyrud Dreyer and@akademikerforbundet.no, slik at hun kan sende den til deg.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as