Representantforslag om å styrke tegnspråkets stilling og tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede for å sikre likestilt kommunikasjon

7. april la Venstres stortingsgruppe frem et representantforslag der de bl.a. ber regjeringen komme med forslag til en ny organisering av tolketjenesten med styrket innbyggerinvolvering. De foreslår også at Stortinget ber regjeringen utrede innholdet i og innføringen av masterutdanning i tegnspråk samt fremme nødvendig lovforslag for å sikre at arbeidsgiveres utgifter til tolketjenester fullfinansieres av staten, og at retten til å velge tolk legges til den som skal bruke tjenesten. TiA har levert inn et innspill til forslaget som vi gir dere en kort oppsummering av her. 

I et forslag til ny organisering av tolketjenesten mener vi det må tilføres flere tolkestillinger til Nav og at det må fremforhandles særavtale for ansatte. I tillegg mener vi at tolking i arbeidsliv og høyere utdanning må dekkes med fast ansatte eller midlertidig ansatte frilanstolker med den nødvendige spesialkompetansen. Vi peker også på at frilanstolkene må gis forhandlingsrett. TiA bekrefter at det er et stort behov for en toårig masterpåbygning med fokus på tolking generelt, men at det må premieres økonomisk å ta slik videreutdanning. TiA støtter fullt ut at regjeringen gjennom nødvendig lovforslag sikrer at arbeidsgiveres utgifter til tolketjenester fullfinansieres av staten.

Hva angår punktet ”rett tolk til rett tid”, mener TiA at det vil være uheldig å se bort fra Nav tolketjenestens tolkefaglige kompetanse når det gjelder tildelingen av tolk. Samtidig mener vi at det er viktig at rettighetsinnehaveren blir hørt ved valg/tildeling av tolk. Men for å unngå uheldige effekter, subjektive oppfattelser av personlige egenskaper og for nære tilknytninger mellom tolk og rettighetsinnehaver, mener vi at det må være Nav tolketjenesten som her må ha det siste og avgjørende ordet.
 
Les mer:
Representantforslaget i sin helhet
Hvor er saken nå
Skriftlige innspill

TiA sitt innspill til representantforslaget

/share/mime/48/pdf.png TiA sitt innspill til representantforslaget
(horingsinnspill-representantforslag-199s-varen-2022-1-.pdf, 75kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as