Det ble løsning i meklingen mellom Unio kommune og KS

Partene ble enige om en avtale torsdag kveld.

Uendret ramme

Avtalen som er inngått mellom partene har den samme økonomiske rammen som den som allerede er inngått med LO kommune og YS kommune.
I og med at to av fire hovedorganisasjoner allerede hadde akseptert tilbudet fra KS, var det lite realistisk å få flere penger på bordet.

Akademikerforbundets medlemmer med tre eller fire års universitets- eller høyskoleutdanning kommer godt ut med dette oppgjøret.

Partene er enige om:

  • Kommunesektoren har samlet sett fått en ramme på 3,25 prosent. Unios medlemmer, altså universitets- og høyskolegruppene (gruppe 2), har samlet fått en ramme på 3,46 prosent.
  • Alle i kapittel 4 får et sentralt tillegg fra 1. mai 2019 på mellom 14 000 og 20 000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende. Se ny lønnstabell.
  • I tillegg økes garantilønnen for stillinger med krav om 3- og 4-årig universitets- og høyskoleutdanning. Dersom grunnlønnen etter at sentrale kronetillegg er gitt ligger under nivåene i tabellen, gis et ytterligere lønnstillegg fra 1. juli 2019 slik at arbeidstaker kommer opp på disse nivåene. Se ny lønnstabell.
  • Alle ledere som hovedsakelig får sin lønn gjennom sentrale forhandlinger (kapittel 4) får et generelt prosentvis tillegg på 3,0 prosent av den grunnlønna de hadde per 30. april 2019. Tillegget gis fra 1. mai 2019.
  • Partene er enige om at det skal forhandles om opprettelse av en ny sentral generell særavtale om pensjonsordninger. Disse forhandlingene kommer etter at Stortinget har behandlet ny offentlig tjenestepensjon, og det er streikerett på opprettelsen. Særavtalen vil gjelde ut tariffperioden til 30. april 2020.
  • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i kapittel 4 i år. Partene er enige om at det i 2020 skal settes av om lag en tredjedel av de disponible midlene til lokale forhandlinger. I tillegg skal partene i meklingen ta stilling til at undervisningspersonalet som et minimum sikres en pro rata andel av den lokale lønnspotten.

Dette er også avtalt:

  • Unio kommune og KS har ulik oppfatning av hvordan lønnsutviklingen for undervisningspersonale har utviklet seg over tid, sammenliknet med andre kommuneansatte. Partene er enige om at det fram til neste hovedoppgjør i 2020 skal gjøres en analyse av lønnsstatistikken for undervisningspersonale, sammenliknet med andre kommuneansatte i et forsøk på å skape en felles virkelighetsoppfatning.
  • Partene er enige om at det nedsettes et utvalg som skal skaffe kunnskap om bruk av lærere uten godkjent utdanning i skolen. Utvalget skal vurdere ulike årsaker til dette og målet er å foreslå tarifftiltak som kan bidra til å redusere bruken, samt for å rekruttere og beholde undervisningspersonale.

Lokale forhandlinger for medlemmer innplassert i kap. 3 og 5

Akademikerforbundets medlemmer innplassert i kap. 3 og 5 får hele sin lønnsvekst gjennom årlige lokale forhandlinger. Disse gjennomføres i hovedsak i perioden september/oktober. Vi sender ytterlige informasjon i forkant av forhandlingene.
Dersom du jobber i en kommune som forhandler i kapittel 3 og 5 allerede før juli, ber vi deg kontakte din tillitsvalgt eller sekretariatet for mer informasjon.

Se på Akademikerforbundets hjemmeside for mer informasjon om lokale forhandlinger: https://www.akademikerforbundet.no/dette-angar-deg/lokale-forhandlinger/

Er du i tvil om hvilket kapittel du tilhører, sjekk stillingskode på lønnsslipp og sjekk i Hovedtariffavtalen.

Spørsmål og svar: https://www.unio.no/2019/05/23/sporsmal-og-svar-om-kommuneoppgjoret-2019/
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as