Hva er en region i Akademikerforbundet og hva gjør den?

Akademikerforbundet er organisert i åtte regioner.

Regionene bistår medlemmene i sin region når det gjelder lønnsforhandlinger og i situasjoner som kan oppstå på arbeidsplassen, det være seg omorganisering, omstilling eller konflikt. Dersom saken er komplisert eller for omfattende, blir den tatt hånd om av sekretariatet og/eller Akademikerforbundets advokat.

Regionleder er regionens politiske og administrative leder.

Regionene er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå og dekker ett bestemt geografisk område bestående av ett eller flere fylker og omfatter alle Akademikerforbundets medlemmer med arbeidssted innenfor regionens geografiske område. Regionene er et bindeledd mellom sentralt og lokalt ledd.

Den politiske virksomheten i en region ledes av regionstyret innenfor de overordnede rammer, mål og prioriterte tiltak som er fastsatt av landsmøtet og/eller hovedstyret i Akademikerforbundet.

Regionstyret består av minimum 5 medlemmer med tillegg av varamedlemmer.

Regionstyret ledes av regionleder, som er regionens politiske og administrative leder.

Regionens virksomhet finansieres gjennom tilskudd fra Akademikerforbundet sentralt.

Det politiske arbeid i regionen forutsettes gjennomført innenfor de rammer som følger av Akademikerforbundets vedtekter, politisk plattform og politiske prioriteringer.

Representanter for regionene er delegater på Akademikerforbundets landsmøte, som finner sted hvert 3. år, og er deltakere på politisk råd, som finner sted hvert år.

Svært ulike regioner – er det rett form for organisering?

Ulike geografiske betingelser

Noen har store avstander og det er krevende å holde kontakt med medlemmene i form av møter og kurs.

Ulikt antall medlemmer

Like regionstyrer skal med dagens modell håndtere svært ulike antall medlemmer.

Antall medlemmer pr. region 1.1.18:

Øst: 1799
Midt : 604
Nord: 584
Bu/Ve/Te: 512
Hed/Opp: 383
Rogaland: 381
Vest: 349
Agder: 275
Totalt: 4887

Er dagens organisasjonskart fremtidens måte å yte medlemsservice på? Akademikerforbundet tar organisasjonsdebatten på politisk råd 14.-15. juni. Se også side denne artikkelen.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as