Hva sier ferieloven om ferieavvikling?

Det nærmer seg sommer, og tiden hvor de fleste av oss skal avvikle ferie. Men hvilke rettigheter og plikter har du som arbeidstaker når det kommer til ferieavvikling?

Det er i utgangspunktet arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet for ferien, men ferieloven setter grenser for arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgiver skal blant annet drøfte fastsettingen av ferietid med deg eller din tillitsvalgte på forhånd. I tillegg kan du som hovedregel kreve å få beskjed om tidspunktet for ferieavviklingen senest to måneder før den starter.

Ferie er regulert i ferieloven. Nedenfor får du en oppsummering av de viktigste bestemmelsene i ferieloven, som det kan være nyttig å få med seg før sommeren.

Rett til ferie

Ferieloven gir deg flere rettigheter når det kommer til feriefastsetting. Ifølge ferieloven § 5 har du blant annet rett på ferie i minst 25 virkedager. Ettersom lørdag er definert som en virkedag i loven, vil dette i feriesammenheng tilsvare 4 uker og én dag pr. år. De aller fleste har imidlertid en avtalefestet rett til fem ukers ferie.
Som arbeidstaker har du rett til full ferie innen utløpet av samme kalenderår. I hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september har du i utgangspunktet rett på sammenhengende ferie i 18 virkedager (eller tre uker dersom du har fem ukers ferie). Dette følger av ferieloven § 7, men dette fravikes ved tariffavtale eller annen avtale. Her er det altså mulig å inngå andre avtaler med et annet innhold enn hva § 7 legger opp til når det kommer til ferieavvikling innenfor ferieåret.

Plikt til å avvikle ferie

Som arbeidstaker har du ikke bare rett til å avvikle ferie, men også en plikt til å ta ut full ferie innenfor det enkelte kalenderår. Dette fremgår av ferieloven § 5 (1). Det finnes flere situasjoner hvor du kan bli pålagt å ta ut ferie. Det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet for ferien innenfor de rammene loven setter, og det er dermed arbeidsgiver som har siste ord dersom dere ikke blir enige.  

Arbeidsgiver kan for eksempel pålegge deg å avvikle ferie dersom virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, for eksempel i fellesferien.
Når ferietiden er fastsatt, vil det som hovedregel være bindende for begge parter. Du kan likevel bli pålagt å avvikle ferie på et annet tidspunkt, dersom arbeidsgiver har behov for å gjøre endringer. Vilkårene for å gjøre slike endringer etter at ferien er fastsatt er imidlertid strenge. Det må være snakk om uforutsette handlinger som skaper vesentlige driftsproblemer, og at det ikke er mulig å skaffe en stedfortreder.  

Overføring av ferie

Som utgangspunkt må du ta ut full ferie i løpet av kalenderåret. Overføring er altså ikke en rettighet du har krav på, men noe som kan avtales med arbeidsgiver. Men ferieloven åpner opp for at det kan gjøres egne avtaler.

Ferieloven § 7 (3) sier «Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår.»
Lovfestet ferie som ikke tas ut eller avtales overført, blir likevel overført automatisk til følgende kalenderår.

Les mer om ferieloven her.

Sykdom i ferien

Om du blir syk og ikke er i stand til å jobbe (helt arbeidsufør) før ferien, kan du kreve utsatt ferie fra første sykedag. Dette må da dokumenteres med en legeerklæring, som fremlegges for arbeidsgiver senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien. Det samme gjelder dersom du blir syk underveis i ferien. Da må legeerklæring leveres til arbeidsgiver så fort som mulig når du er tilbake i jobb. Retten til utsatt ferie gjelder kun ved egen sykdom, og ikke dersom barnet ditt blir syk i ferien. Dette følger av ferieloven § 9 (1), og det er ikke lov til å inngå andre avtaler som gir arbeidstakeren dårligere rettigheter enn det loven legger opp til her.  

Krav på ferie for nyansatt

Dersom du ikke var i jobb året før, har du heller ikke tjent opp feriepenger. Likevel har du rett til å avvikle full ferie dersom du starter i jobben senest 30. september, og minst én ukes ferie dersom du starter senere. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du allerede har tatt ut full ferie tidligere samme år.  

For at arbeidsgiver skal kunne kreve at du tar ut ferie, må du ha opptjent feriepenger året før. Om feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet, kan du motsette deg avvikling av ferietid, jf. ferieloven § 5 (5). Dette gjelder imidlertid ikke dersom din arbeidsplass innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling. Da kan du likevel bli pålagt å avvikle ferie.

Les også: Hvilke rettigheter har en midlertidig ansatt?

Ferie i oppsigelsestiden

Hvilke rettigheter du har til ferie i oppsigelsestiden kommer an på om det er du som har sagt opp, eller om arbeidsgiver har sagt opp deg. Hvis sistnevnte er tilfellet, kan ikke arbeidsgiver legge ferien din i oppsigelsestiden uten at du har gitt ditt samtykke. Om du ønsker det, kan du med andre ord motsette deg å avvikle allerede fastsatt ferie i oppsigelsestiden. Unntaket er om oppsigelsesfristen er på tre måneder eller mer. Da har arbeidsgiver ifølge ferieloven rett til å bestemme når du skal avvikle ferie.

Dersom det er du som har sagt opp arbeidsforholdet, kan du i utgangspunktet ikke kreve å avvikle ferie i oppsigelsestiden. Da er det arbeidsgiveren som har siste ordet om når ferien skal avvikles. Også her er det unntak: hvis det ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni – 30. september) eller innenfor ferieåret, har du krav på ferie i oppsigelsestiden.

Ferie for arbeidstakere over 60 år

Alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har krav på 6 ekstra virkedager med ferie. Det er opp til arbeidstakeren selv å bestemme når denne ekstraferien skal tas ut, men arbeidsgiver må varsles minst to uker i forveien. Ekstraferien kan også deles opp, men arbeidstakeren kan da bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke.  
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as