Hvilke rettigheter har en midlertidig ansatt?

Midlertidig ansettelse er vanlig i mange sektorer, og er et verdifullt alternativ når arbeidsgiver har behov for arbeidskraft utenom det vanlige. Som midlertidig ansatt arbeider man i en tidsbegrenset periode, og arbeidsforholdet opphører uten oppsigelse ved det avtalte tidsrommets utløp eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i en tariffavtale.

Et stadig økende utvalg av frilansere og tilgjengelig arbeidskraft kan hjelpe bedriften med å fylle manglende kompetanse og erfaring når det er behov for dette. Også som arbeidstaker kan det være gunstig med en midlertidig ansettelse, avhengig av vedkommendes livssituasjon, og det kan gi gode muligheter for læring som man kan ta med seg i neste jobbintervju. Men hvilke rettigheter har egentlig en midlertidig ansatt? Enten du er arbeidsgiver med behov for ansettelse av kortvarig karakter, eller arbeidstaker som er rekruttert på tidsbegrenset ansettelse, er det lurt å gjøre seg kjent med lovverket.

Nye regler rundt midlertidig ansettelse

Tidligere kunne opptil 15 prosent av en arbeidsstokk være ansatt på midlertidig basis inntil ett år, uten at arbeidsgiver måtte oppgi noen spesifikke grunner til dette. Fra 1. juli 2022 ble dette endret. Den nye regelen sier at det ikke lenger er lov å ansette på midlertidig grunnlag. Hovedregelen i norsk rett er nå at man skal ansettes fast, og man kan kun i visse tilfeller ansettes midlertidig, på enkelte lovbestemte grunnlag. Er man midlertidig ansatt på et ugyldig grunnlag, kan man ha krav på fast ansettelse.

Det gyldige grunnlaget som gir bedrifter generell tilgang til å ansette midlertidig, baserer seg på arbeidets karakter. Avtale om midlertidig ansettelse kan kun inngås for:

  • Arbeid som er av midlertidig karakter
  • Arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  • Praksisarbeid
  • Deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten
  • Idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Les også: Har endringene i arbeidsmiljøloven ført til økt bruk av midlertidighet?

Krav på skriftlig arbeidsavtale

Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uavhengig av arbeidsforholdets varighet. Dersom arbeidsforholdet er midlertidig, skal dette fremgå av avtalen. Det skal også fremgå forventet varighet på arbeidet og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Blir det midlertidige arbeidsforholdet forlenget, skal dette fremgå av en ny avtale.

Oppsigelsestid for midlertidig ansatt

Som regel opphører midlertidige arbeidsavtaler av seg selv ved tidsrommets utløp, eller når arbeidet som arbeidsavtalen er inngått for, er avsluttet. Noen formell oppsigelse kreves altså ikke. Både arbeidstaker og arbeidsgiver har likevel rett til å si opp arbeidsforholdet før tidspunktet som er avtalt i arbeidskontrakten, og da er det de vanlige oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven som gjelder.

Krav på skriftlig varsel om fratreden

Har det midlertidige ansettelsesforholdet vart i mer enn ett år, plikter arbeidsgiver å gi skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet. Overholdes ikke fristen, kan ikke arbeidsgiver kreve at arbeidstakeren fratrer før en måned etter at varselet er gitt.

Les også: Å være frilanser, hva innebærer det?

Arbeidsgiverens ansvar for arbeidsmiljøet

Det er forbudt for arbeidsgivere å behandle en midlertidig ansatt dårligere enn de faste ansatte. Dette gjelder i henhold til alle arbeidsvilkår, også ved fastsettelsen av lønn. Dette griper likevel ikke inn i arbeidsgivers rett til å fastsette lønn individuelt på bakgrunn av arbeidstakernes markedsverdi, kompetanse, ansiennitet, utførelse av arbeidet, arbeidsinnsats og lignende.

Arbeidsgiver skal minst én gang per år drøfte bruken av midlertidige ansettelser med de tillitsvalgte. Drøftelsene skal inkludere grunnlaget for og omfanget av de midlertidige ansettelsene, samt hvilke konsekvenser midlertidige ansettelser har for arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med at drøftingsprosessen blir gjennomført.

Har en midlertidig ansatt krav på ferie?

Alle arbeidstakere er dekket av ferieloven, og det er ingen unntak for midlertidig ansatte. Uavhengig av stillingstype og ansettelsesforhold, skal altså en som er midlertidig ansatt kunne ta ut ferie på lik linje med en som er fast ansatt. Dette inkluderer rettighetene til feriepenger, som skal dekke perioden de har jobbet. Som hovedregel utbetales feriepenger ved siste ordinære lønnsutbetaling på slutten av arbeidsforholdet.

Krav på fast ansettelse

Dersom en arbeidstaker har vært midlertidig ansatt sammenhengende i tre eller fire år, vil vedkommende kunne ha krav på å bli fast ansatt. Hvor lenge man må ha vært midlertidig ansatt før man kan kreve fast ansettelse, avhenger av ansettelsesgrunnlaget. En midlertidig ansatt kan også ha krav på fast ansettelse før tre eller fire år er gått dersom vedkommende er ansatt midlertidig på et grunnlag som ikke følger loven.

Kravet om at den midlertidige ansettelsen må ha vært sammenhengende innebærer at ansettelsesforholdet skal være uavbrutt. Har den ansatte hatt flere påfølgende midlertidige ansettelser, skal disse vurderes samlet. Foreligger det et avbrudd i ansettelsesforholdet, vil det bero på en konkret vurdering om ansettelsesforholdet skal anses sammenhengende eller ikke. Da vil man ta utgangspunkt i ansettelsesforholdet og begrunnelsen for avbruddet. Det skal likevel ikke gjøres fradrag for arbeidstakerens rettmessige fravær.

Fortrinnsrett til ny ansettelse

En midlertidig ansatt som blir sagt opp eller ikke får fortsette ansettelse på grunn av nedbemanning, har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som er midlertidig ansatt i et vikariat. Midlertidig ansatte må også vike for deltidsansatte dersom både en deltidsansatt og en midlertidig ansatt gjør fortrinnsretten gjeldende.

Fortrinnsretten gjelder for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i minst tolv måneder til sammen de to siste årene. Det er likevel ikke krav om sammenhengende ansettelse. Flere midlertidige ansettelsesforhold vil dermed kunne oppfylle kravet til ansettelsestid.

Har du spørsmål om midlertidig ansettelse og hvordan regelverket påvirker deg? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as