Korona: Spørsmål og svar

Her finner du aktuelle spørsmål og svar for deg som er medlem og/eller tillitsvalgt i Akademikerforbundet.

Siden oppdateres fortløpende.

Hvordan er de nye yrkesskaderegnlene?

Se unio.no og regjerringen.no.

Kan en arbeidstaker trekke tilbake avtalt ferie?

En arbeidstaker som har fått innvilget ferie kan av ulike grunner ønske å trekke denne tilbake, eksempelvis på grunn av begrensede muligheter til å reise bort som følge av Covid-19. I utgangspunktet har ikke arbeidstaker en ubetinget rett til å trekke tilbake avtalt ferie. Her bør det likevel være mulig å finne løsninger lokalt, og det oppfordres derfor til god dialog mellom partene på den enkelte arbeidsplass.  

Kan arbeidsgiver trekke tilbake avtalt ferie?

Ferieloven § 6 tredje ledd regulerer endring av ferie som en arbeidstaker har fått underretning om. Etter bestemmelsen kan ferie endres av arbeidsgiver der det er «nødvendig på grunn av uforutsette hendinger». Videre må avvikling av den fastsatte ferien «skape vesentlige driftsproblemer» og det må ikke kunne skaffes stedfortreder. Om korona kan regnes som en slik «uforutsett hendelse» må vurderes konkret, men det skal ganske mye til for at arbeidsgiver skal kunne endre innvilget ferie.  

Spørsmålet om endring av ferie skal på forhånd drøftes med arbeidstaker, og arbeidstaker kan la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen.  

Dersom ferien endres kan dette medføre merutgifter for arbeidstaker, for eksempel ved avbestilling av reise. I ferieloven § 6 tredje ledd står det at «Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av en omlegging av ferien». Arbeidstaker plikter under drøftingen å informere om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Dersom arbeidstaker ikke opplyser om dette under drøftingen kan dette ha betydning for hvilke merutgifter som kan kreves erstattet, jf. ferieloven § 6 tredje ledd. 

Kan en syk arbeidstaker kreve å få ferien utsatt?

En arbeidstaker som blir syk før ferien kan kreve at ferien utsettes etter ferieloven § 9 første ledd. Det følger av ferieloven at kravet skal «dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senes siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.».  

Arbeidstaker som har vært syk i løpet av ferien kan kreve tilsvarende antall feriedager utsatt, slik at disse dagene gis som ny ferie senere i ferieåret. I ferieloven står det at «Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.».  

Gode grunner tilsier at det samme skal gjelde der en arbeidstaker er satt i karantene uten nødvendigvis å være syk på tidspunktet ferien skulle vært avviklet. 

Skoler og barnehager er stengt. Har jeg rett til omsorgspenger?

(20. mars 2020)
(Foreldre har rett til omsorgspenger (sykt barn-dager) for å være hjemme med barna når barnehage og skole stengt.

Stortinget vedtok 16. mars 2020 å doble dager med omsorgspenger. Endringen trer i kraft umiddelbart, og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning. Det er en midlertidig ordning inntil videre. Doblingen gir følgende rettigheter:
•    Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har man 30 omsorgsdager hver per kalenderår.
•    Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Det er presisert i Stortingets vedtak at enslige forsørgere som i dag allerede har 20 dager, vil få 40 dager.
For mer informasjon, se regjeringens og NAVs nettsider.
Retten til omsorgspenger gjelder ikke de som har en ektefelle eller partner som ikke er yrkesaktiv.

Hvilke permisjonsrettigheter gjelder for meg som omsorgsperson når skoler og barnehager stenger?

I KS og Statlig tariffområde vil bestemmelsene om velferdspermisjon med lønn i henholdsvis HTA §14 og §22 komme til anvendelse (se under)
Dersom barnet ditt er sykt, kan du også ha rett på omsorgspenger etter Folketrygdlovens §9-5 flg. Merk likevel at Stortinget 16. mars vedtok enkelte endringer i reglene om omsorgspenger.

Får man lønn dersom man er borte fra jobb grunnet stengt skole og barnehage?

Dette er ikke avklart. LO, YS, Akademikerne og Unio stiller krav om at arbeidstakere som må være hjemme med barn pga. koronasituasjonen skal ha full lønn. Saken oppdateres.

Hva med rettighetene til arbeidstakerne?

I et felles brev skriver de tre lederne av hovedorganisasjonene Unio, Akademikerne og YS at regjeringen bør gjøre mer for å lempe på konsekvenser for arbeidstakerne under koronautbruddet i Norge.

Hva innebærer regjeringens forslag til endringer i permitteringsregelverket?

(Sist endret 26.3) Permittering kan bli et aktuelt virkemiddel dersom fravær av arbeidsoppgaver og oppdrag blir langvarig. Akademikerforbundet mener imidlertid at dette er et virkemiddels om kun skal benyttes når arbeidet ikke er mulig å tilpasses iht. myndighetenes råd. 

 • I forbindelse med permittering er arbeidsgiver vanligvis pliktig til å betale lønn i 15 dager (arbeidsgiverperioden). Denne perioden kuttes nå til 2 dager. Stortingets krisepakke, som ble lagt frem 16.3.20, innebærer at folk som er permittert skal sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.  
 • Stortingets krisepakke innebærer også at arbeidstakere etter 20 dager med "full" lønn, vil få utbetalt minimum 80 % av lønnen opptil 3 G og 62,4 % av lønnen opptil 6 G. Lønn utover 6 G tas ikke med i beregningen.
 • Vanligvis innebærer permittering karenstid før man får dagpenger, og i regjeringens forslag fjernes disse og man har rett på dagpenger fra første dag etter tap av inntekt.  
 • I utgangspunktet har man først rett på dagpenger når man blir permittert fra 50% eller mer av stillingen. I regjeringens forslag holder det at arbeidsgiver permitterer arbeidstaker 40% av stillingen.  

Ved permittering opprettholder du ansettelsesforholdet ditt i virksomheten, men du er fritatt fra arbeidsplikt og arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt. Som permittert har du krav på dagpenger fra NAV som om du skulle vært arbeidsledig.  

Hvordan er fleksitidsordningen for Oslo kommune nå?

Se avtalene her.

Hva skjer med hovedoppgjøret 2020?

Lønnsoppgjøret blir utsatt til høsten. Se nrk.no

Hvordan påvirker koronasituasjonen studiene?

Elever og studentene var blant de første til å oppleve unntakssituasjonen. Vi har samlet en del stoff rundt ufordringene de opplever.

Jeg er student – hva gjør jeg nå?

Vi har samlet noen av spørsmålene som studenter lurer på her.

Har du booket reise og har reiseforsikring via Akademikerforbundet?

Her er en samleside med litt informasjon fra forsikringskontoret

Er du i utlandet og vil hjem nå?

Reiseforsikringen kan dekke ekstra kostnader til ombooking eller bestilling av nye billetter. Du trenger ikke kontakte Tryg før du bestiller. UD fraråder nå alle reiser ut av Norge frem til 14. april. Har du kjøpt en reise før 12. mars, kan reiseforsikringen din dekke kostnader med avbestilling. Se https://www.tryg.no/koronavirus_info.html for mer informasjon.

Kan arbeidsgiver nekte meg å jobbe hjemmefra?


Folkehelseinstituttet (FHI) råder fremdeles den generelle befolkningen til å ivareta kontaktreduserende tiltak. Dette gjelder også arbeidsgivere. Dette innebærer bl.a. at man skal holde minst en meter avstand til kollegaer. FHI ser tilrettelegging for at arbeidstakere kan jobbe hjemme som et hensiktsmessig tiltak for å redusere kontakthyppighet, spesielt i områder av landet hvor ansatte er avhengig av offentlig transport.

Akademikerforbundet mener at i tilfeller hvor den enkelte ansatte har vist at arbeidsoppgavene kan utføres tilfredsstillende hjemmefra, bør det foreligge en god begrunnelse for at arbeidsgiver forplikter fysisk oppmøte på arbeidsplassen.

Det er likevel ikke alle tjenester som kan erstattes med digitalt løsninger. Akademikerforbundet mener at der det er nødvendig med fysisk oppmøte, må også arbeidsgiver sørge for at nødvendige smittevernsrutiner er på plass. Dette innebærer blant annet:

 •  Virksomhetstilpasset smittevernsveileder, gjerne med FHIs bransjemal som utgangspunkt  
 •  Stasjon for håndvask eller hånddesinfeksjon ved inngangspartiet
 •  Tilpasset vaske og rengjøringsregime
 •  Kontinuitetsplan ved økt sykefravær
 •  Konkretisering av hvilke tjenestereiser som ansees som strengt nødvendig

Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemme-karantene?

Arbeidsgiver kan pålegge en ansatt å holde seg hjemme som følge av smittefare. Dette er innenfor styringsretten, men medfører også lønnsplikt for arbeidsgiver. En slik pålagt karantene fra arbeidsgiver kan medføre arbeidsplikt dersom oppgavene kan utføres ved hjemmekontor.
Dersom karantenen er pålagt av myndigheten kommer Smittevernlovens § 4-2 til anvendelse. Folketrygdloven gir i slike tilfeller rett til sykepenger. Da betaler arbeidsgiver lønn i arbeidsgiverperioden etter de alminnelige regler for dette.

Kan en arbeidstaker selv velge å ikke gå på jobb på grunn av frykt for Covid-19?

Arbeidstakere har i utgangspunktet en plikt til å arbeide, og får lønn som en motytelse ved arbeid. Det er i utgangspunktet arbeidsgiver og lege/helsemyndighetene som avgjør om det er nødvendig å sette arbeidstakere i karantene. En arbeidstaker som selv velger å holde seg hjemme kan derfor risikere å ikke motta lønn eller sykepenger for denne perioden.
Likevel vil Akademikerforbundet oppfordre partene lokalt til å finne gode løsninger dersom en arbeidstaker ønsker å holde seg hjemme som følge av for eksempel frykt for smitte. Dette kan for eksempel være løsninger med hjemmekontor.

Kan arbeidsgiver pålegge en arbeidstaker å ikke reise i forbindelse med jobb og privat?

Arbeidsgiver har i utgangspunktet styringsrett og vil kunne pålegge deg å ikke foreta reiser i arbeidsgivers regi. Arbeidsgiver har som klar hovedregel ikke styringsrett over hva du foretar deg på fritiden. For enkelte yrkesgrupper kan egne bestemmelser i lovverket gjelde.
Dette innebærer at reiser du foretar deg i privat regi er på eget ansvar. Akademikerforbundet oppfordrer likevel alle sine medlemmer til å følge reiseråd fra myndighetene.

Kan arbeidsgiver sette meg til å gjøre andre arbeidsoppgaver som følge av Covid-19 smitte?

Det er reist spørsmål om arbeidsgivere kan omdisponere ansatte på grunn av ulike virkninger av koronavirus. Vi anser at utgangspunktet må tas i styringsrettens grenser og at det innenfor disse rammer må anses at tiltak som følge av koronavirus er en saklig grunn.

Kan leder beordre meg til å gjøre annet arbeid?

Omdisponering av arbeidsoppgaver er i utgangspunktet begrenset av styringsretten. Det har ikke skjedd noen endringer i dette som følge av covid-19 pandemien. Styringsretten vil i en krisesituasjon kunnes strekke seg lengre som følge av virksomhetens umiddelbare behov.
Iht. beordring av personell gjelder dette i hovedsak helsepersonell etter Helseberedskapslovens §1-4. Dette gjelder:

 • de som tradisjonelt regnes som helsepersonell
 • ansatte i sosialtjenester
 • faglig utdannede eller opplært personell
 • personell uten særskilt fagutdannelse

Andre personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjeneste kan beordres av departementet.

Arbeidstilsynet: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Får jeg rådgivning?

Sekretariatet er operativt. De ansatte har hjemmekontor og rådgivning foregår inntil videre pr. telefon og fjernmøter.

Hva skjer med Akademikerforbundets arrangementer?

Alle kurs/konferanser i perioden mars til og med mai avlyses.
Hovedstyret har besluttet at alle regionale årsmøter avlyses.
Når det gjelder regionale styremøter, anbefales disse avholdt ved fjernmøter.

Har du reiseutgifter, ta kontakt med ditt forsikringsselskap.
Om de ikke refunderer send reiseregningsskjema til post@akademikerforbundet.no med informasjon om hvilket kurs, og skriv at kurset er avlyst.

Skjema finner du her.

Regionale kontaktpersoner finner du her:

Region Nord: Rune Husmo, rune.husmo@skatteetaten.no
Region Midt-Norge: Marit Ravlo Nikolaisen, marit.r.n@hotmail.com
Region Rogaland: Grethe Ånensen Øglænd, grethe.anensen.oglend@sus.no
Region Vestfold og Telemark: Roy Kenneth Skulstad-Hansen, rkh@usn.no
Region Oslo Viken: Oddvar Thoresen, oddvar.thoresen@baerum.kommune.no
Region Innlandet: Stig Fonås, stig.fonas@kongsvinger.kommune.no
Region Vestland: Linda Kristin Sanden, linda.sanden@vegvesen.no
Region Agder: Esben Moy, esben.moy@uia.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as