Lederne er viktige aktører i arbeidet med å få ned sykefraværet

I arbeidet med å nå IA-avtalens overordnede mål er arbeidsgiverpolitikken viktig og ledere på alle nivåer er viktige aktører. Særlig viktig er lederen som står nærmest medarbeideren, da oppfølging ved sykefravær i hovedsak skjer her.

Forhandlingene om en ny avtale er i gang

Partene er nå i gang med IA-forhandlingene. Forhandlingene ledes av statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

Henrik Dahle (fagsjef og advokat) og Geir Lyngstad Strøm (seniorrådgiver) representerer Unio i forhandlingene.

Det er lagt opp til et komprimert og ambisiøst forhandlingsløp.

Det har fra partene vært god oppslutning om overordnet mål og delmålene. Kritikken mot dagens IA-avtale har vært rettet mot virkemiddelbruken som kan hevdes å være for detaljert med krav som ikke alltid treffer. Se artikkel i Signaler nr. 3 2018, «IA-avtalen – hva skjer i høstens forhandlinger?».

Studie i regi av KS

Agenda Kaupang og Proba har gjennomført en omfattende følgeforskningsstudie av KS’sykefraværssatsing, «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!», og funnene ble presentert på Arendalsuka i august 2018.

Mestringsorientert ledelse

Et av hovedfunnene i rapporten er at det er en tydelig sammenheng mellom mestringsorientert ledelse, mestringsklima og samlet sykefravær i virksomheter innen helse og omsorg.
Virksomheter med mestringsorienterte ledere som er gode på å kommunisere mål, skape mening i arbeidet, og gi sine medarbeidere individuell oppmerksomhet og støtte, har lavere samlet sykefravær. Lederne i virksomhetene med lavt fravær har tro på at de kan påvirke sykefraværet og oppleves av sine medarbeidere som tilstedeværende, delegerende og proaktive.

Virksomheter med et sterkt mestringsklima, kjennetegnet av åpenhet, samhold og kollegastøtte, har også lavere samlet sykefravær.

Funn i studie støttes av annen forskning

Linda Lai fremhevet også mestringsorientert ledelse på årets lederkonferanse i Akademikerforbundet.
Hun referer til egen og andres forskning som viser at medarbeidere som opplever mestring, blir mer motiverte og lojale mot sin leder og mot organisasjonen. I tillegg får de bedre livskvalitet og en mer robust helse. Det viser seg også i lavere sykefravær.

Målet med denne typen ledelse er at medarbeiderne skal utvikle seg og mestre sine roller best mulig ut ifra egne forutsetninger. Dette kan man oppnå ved å skape et mestringsorientert arbeidsklima, et arbeidsklima der medarbeiderne hjelper hverandre til å bli gode framfor å konkurrere med hverandre.

Forankring, verktøy og samarbeid

Det fremkommer også i rapporten at sykefraværsarbeidet i kommunene generelt er godt forankret, at kunnskap og verktøy fra NED-prosjektet oppleves om nyttige av ansatte og ledere i deltakerkommunene, og at samarbeidet mellom kommune og NAV synes å ha blitt forbedret som et resultat av NED-satsningen.

Stor samfunnsøkonomisk innsparing

IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet! er et samarbeid i regi av KS og NAV, og er ment som en drahjelp til større norske kommuner med sykefravær på mer enn 10 %. Satsingen har inkludert 27 deltakerkommuner, og har vært særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren og barnehagene. Målinger viser at kommunene som deltar i NED-satsningen, har hatt en nedgang i sykefraværet som gir en samfunnsøkonomisk innsparing på rundt 14 millioner kroner per år.

- Funnene viser at kommunene er tjent med å få stadig ny kunnskap om hva som forårsaker fravær og hva som fremmer nærvær, sier Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør i KS.

Les hele rapporten på KS’ nettsider

Kilder:
proba.no
agendakaupang.no
ks.no
ledernytt.no
Akademikerforbundets lederkonferanse
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as