Politisk plattform for Akademikerforbundet

  1. Akademikerforbundet sikrer og bedrer medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, økonomisk og sosial trygghet.
  2. Akademikerforbundet arbeider for å styrke utdanning, kunnskap, forskning og kompetanse i arbeidsliv og samfunn.
  3. Akademikerforbundet arbeider for å sikre og utvikle norsk velferd gjennom bærekraftig utvikling med økt fokus på medbestemmelse, kompetanse, høyteknologi og internasjonalt samarbeid.

Den politiske plattformen danner grunnlaget for de politiske prioriteringene som nedfelles for tre år av gangen. Disse tilpasses ved behov av hovedstyret.

Politiske prioriteringer 2017-2019

Satsingsområde 1

Akademikerforbundet sikrer og bedrer medlemmenes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, økonomisk og sosial trygghet.

God utnyttelse av samfunnets ressurser krever tjenester av god kvalitet, høy sysselsetting, bedre inkludering og likestilling, samt gode rammevilkår generelt i arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor. Dette kan oppnås bedre gjennom økt bruk av kvalifisert personell. Målet om økt kvalitet krever bl.a. at det satses mer på̊ utdanningsgruppene og deres kompetanse.

Akademikerforbundet mener at både arbeidsgiver og tillitsvalgt skal gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet. Det må stimuleres til ansettelse og utvikling av godt kvalifiserte ledere, som også har inngående kunnskap om arbeidslivet og forutsetningene for et velfungerende arbeidsliv.

Det må være en bedre lønnsmessig verdsetting av utdanning, kompetanse, ansvar og risiko i offentlig sektor. For å ivareta de ansattes vilkår, må Akademikerforbundet være bidragsyter til videreføring av trepartssamarbeidet i Norge.
Akademikerforbundet arbeider for fri forhandlingsrett og respekt for inngåtte avtaler og framforhandlede rettigheter.

Lønns- og tariffpolitiske krav – Akademikerforbundet skal arbeide for:

Pensjon
Akademikerforbundet mener det må være gode kollektive pensjonsordninger for alle, med rom for tidligere avgang for de som har behov for det.

Dette innebærer at Akademikerforbundet skal arbeide for:

Diskriminering
Akademikerforbundet arbeider mot alle former for diskriminering og forskjellsbehandling, det være seg alder, kjønn, nasjonal og etnisk opprinnelse, religion og livssyn, hudfarge, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering eller funksjonshemming.

Det er en utfordring i norsk arbeidsliv at kvinnedominerte yrker i offentlig sektor gjennomgående har lavere avlønning enn mannsdominerte yrker i privat sektor for stillinger som krever samme utdanningsnivå.

Dette innebærer at Akademikerforbundet skal arbeide for:

Satsingsområde 2

Akademikerforbundet arbeider for å styrke utdanning, kunnskap, forskning og kompetanse i arbeidsliv og samfunn.

Det norske arbeidsmarkedet blir stadig mer kunnskapsintensivt, og etterspørselen etter arbeidstakere med yrkesutdanning eller høyere utdanning vil fortsette å øke i årene fremover. Utdanning blir derfor nøkkelen til arbeidsmarkedet for
den enkelte, samtidig som utdanning er et gode i seg selv. Derfor mener Akademikerforbundet at det må satses enda sterkere på kunnskap, utdanning og forskning. Både kunnskapspolitikken, arbeidslivspolitikken og den økonomiske politikken må bidra til dette.

Det er et overordnet mål å sikre alle lik rett til utdanning og styrke kvaliteten i utdanningstilbudene. Undervisningen ved universiteter og høyskoler må være forskningsbasert.

Etter- og videreutdanning er et viktig element for å sikre at arbeidsstyrken holder tritt med kompetanseutviklingen i samfunnet og omstillingene i arbeidslivet.

Dette innebærer at Akademikerforbundet skal arbeide for:

Satsingsområde 3

Akademikerforbundet arbeider for å sikre og utvikle norsk velferd gjennom bærekraftig utvikling med økt fokus på medbestemmelse, kompetanse, høyteknologi og internasjonalt samarbeid.

Arbeid er en grunnleggende rettighet i et velferdssamfunn. Den økonomiske politikken må innrettes mot full sysselsetting, høy verdiskaping, høy kompetanse, bærekraftig ressursbruk og rettferdig fordeling.

Velferdsstaten skal gi trygghet og gode og likeverdige tjenestetilbud for alle. Offentlig sektor skaper store verdier som er avgjørende for et velfungerende næringsliv og for Norges samlede verdiskaping.

Den norske modellen handler om et samspill mellom velferd, økonomi og arbeidsliv, med stor innflytelse for partene i arbeidslivet gjennom sterke hovedorganisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og landsomfattende tariffavtaler som regulerer lønnsdannelsen. I et samfunn som i stadig større grad utsettes for påvirkning fra nasjonale og internasjonale markedskrefter medfører dette at myndighetene i samarbeid med partene må gjennomføre tiltak som ivaretar samspillet. Det er viktig å arbeide for en høy organisasjonsgrad for å sikre de ansattes rettigheter og legitimere trepartssamarbeidet.

Oppvekstmiljø for barn og unge
Et godt og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge er en nødvendig og viktig investering for fremtiden. Gode oppvekstvilkår krever felles innsats i lokalmiljøene, og et samarbeid mellom ulike samfunnsaktører, barn og unge selv, foreldre og representanter fra frivillig sektor. Omsorgssvikt påvirker barns muligheter til å delta i samfunnet på lik linje med andre barn og påvirker dermed deres fremtidige muligheter. Akademikerforbundet mener det er viktig med forebyggende tiltak og hjelp til barn som er utsatt for omsorgssvikt. Høyt kunnskapsnivå og kvalitet på tjenestene er forutsetninger for å lykkes i å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Oppvekst i lavinntektsfamilier medfører utenforskap og eksklusjon. Slik barnefattigdom må bekjempes gjennom styrking av rammevilkårene for barnefamilier.

Helse og omsorg
For å sikre gode tjenester i både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, må sektoren ha tilstrekkelig ansatte med riktig utdanning og kompetanse for å ivareta oppgavene.

Koordinerte tjenester og en styrket ressursinnsats på tvers av profesjoner, sektorer og forvaltningsnivå er et mål. Videre må forskning og innovasjon prioriteres for å gjøre helse- og omsorgstjenestene best mulig rustet til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av velferdsteknologi må intensiveres.

Akademikerforbundet mener velferdstjenester som utføres av private og offentlige virksomheter må ha høy kvalitet. Myndighetene må ha mekanismer som eliminerer useriøse aktører.

Næringsliv og økonomi
Gode rammevilkår for næringslivet er viktig om Norge skal mestre overgangen fra oljerelatert aktivitet til nye næringer. Endringer av produksjon og tjenester mot nye vekstområder er nødvendig, men også krevende. Samspill mellom næringsliv og forsknings- og utdanningsinstitusjonene er viktig i fornyelsesprosessen.

Veksten i arbeidsledigheten ser ut til å ha flatet ut. Konjunkturnedgangen har vart i godt over ett år, med kraftig nedgang i petroleumsinvesteringene som den viktigste drivkraften. Fornyelse er nødvendig. Målt i absolutte tall har det ikke vært flere ledige personer siden 1993. Målt som andel av arbeidsstyrken, var derimot ledigheten høyere i 2005 enn nå.

SSB mener at fra tidlig i 2017 vil veksten i BNP Fastlands-Norge komme over trendveksten som er anslått til om lag 2 prosent. Dermed vil sysselsettingen også ta seg opp og arbeidsledigheten gradvis reduseres og nå 4,3 prosent i 2019.

Delingsøkonomien blomstrer med akselererende fart. Myndigheter og samfunn må forholde seg til denne. Delingsøkonomi har egentlig allerede fungert over lang tid. Vi er sannsynligvis kun i startgropen når det gjelder framvekst av nye varer og tjenester som deles. For fagbevegelsen, som har fokus på kollektive avtaler der ansattes lønns og arbeidsvilkår sikres, byr delingsøkonomien på utfordringer. I delingsplattformene er man ofte selvstendig næringsdrivende og må selv fastsette lønn og pris for tjenester. Det fins ingen beskyttelse med hensyn til arbeidstidens lengde, forsikringer og pensjon. For fagbevegelsen blir det viktig å finne konstruktiv tilnærming til delingsøkonomien. Et viktig arbeid er å bidra til å bekjempe svart økonomi og sosial dumping. Ved framvekst av delingsøkonomien, kan antall personer uten ansettelsesforhold vokse betydelig. Denne utviklingen bør Akademikerforbundet forholde seg til og møte på en konstruktiv måte.

Næringspolitikk
Et høyt kompetansenivå er landets konkurransefortrinn. Aktiv næringsutvikling krever god infrastruktur og en godt utbygd offentlig sektor. Det er viktig for vår fremtidige verdiskaping å anvende kunnskap og forskning på en hensiktsmessig måte, slik at man oppnår nyskaping og utvikling, samt fornying av produkter, prosesser og tjenester.

Det må legges til rette for gründervirksomhet/entreprenørskap gjennom skolering, infrastruktur og finansiering. Gjennom åpen tilgang til forskningsresultater og forskningsdata skal næringslivet få muligheter til raskt å kunne omsette forskning til næringsutvikling.

Klima
Den globale belastningen på miljø er i dag ikke bærekraftig og det norske samfunn må innrette forbruk og produksjon, slik at CO2-utslippene kommer ned på forsvarlig nivå. Framtidig utvinning av olje og gass må balanseres mot de belastninger dette har på miljø. Miljøutfordringen krever internasjonalt engasjement.

Det bør satses på en grønn næringspolitikk basert på en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det mer lønnsomt å utvikle klimavennlig teknologi, transport og forbruk.
Offentlig sektor som arbeidsgiver må ta et større ansvar for å skape gode og attraktive fagmiljøer som sikrer tilstrekkelig klima- og miljøkompetanse.

Svart økonomi
Svært store beløp blir hvert år unndratt fra beskatning. Skatteunndragelser, svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er alvorlige anslag mot den norske velferdsstaten. Alle som forsvarer vår velferdsmodell har derfor en felles interesse av at arbeid utføres hvitt og at lover, regler og avtaler følges.

 Dette innebærer at Akademikerforbundet skal arbeide for:

Helse- og omsorgstjenestene bør i hovedsak være drevet av offentlige instanser. Samfunnet kan ha nytte av at helse- og omsorgstjenester også ytes av private aktører.

I de senere år har en del kommuner og helseforetak lagt til rette for at virksomheter i privat sektor får delta som aktører i markedet. Dette skjer gjennom økt bruk av anbud og konkurranseutsetting av kommunale helse- og omsorgstjenester, samt gjennom rammeavtaler for levering av vikarer. Iverksettelsen av fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten vil også medføre mer bruk av anbud og øke omfanget av privat tjenesteyting innenfor alle deler av spesialisthelsetjenesten.

Ved økt bruk av anbud, må man se til at de ansattes arbeidsbetingelser ikke blir svekket. Reduksjon i lønn og pensjonsnivå må ikke være grunnlaget for å vinne anbudskonkurranser.

Internasjonalt ansvar
Akademikerforbundet må forholde seg til de humanitære kriser som driver mennesker på flukt. Norge er ett av verdens rikeste land og må ta et internasjonalt ansvar ved å støtte opp om internasjonale tiltak som sikrer fred, stabilitet og verdige levevilkår.

Fagbevegelsen har også en viktig rolle. Akademikerforbundet støtter opp om Unios engasjement og arbeid. Unio skal samarbeide med norske myndigheter om internasjonal arbeidslivs- og fagforeningspolitikk, og bidra til å spre kunnskap og informasjon om sammenhengene mellom nasjonale og internasjonale forhold. Samarbeid og allianser nasjonalt og internasjonalt er sentrale virkemidler for å sikre fagforeningers innflytelse på politikk og samfunnsutvikling    

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as