Dette dokumentet gir en samlet oversikt over Akademikerforbundets politikk i landsmøteperioden. Hovedstyret vil årlig utarbeide strategidokumenter som avgrenser innsatsområdene basert på forbundets politiske plattform. I inneværende landsmøteperiode vil politikken være preget av både nasjonale og internasjonale utfordringer som må løses. Noe av dette er nedfelt på en kortfattet måte i FNs bærekraftmål. Videre vil digitaliseringsprosessene sette sitt preg på arbeidslivet og samfunnet for øvrig i landsmøteperioden.

Politikkområde 1 Lønns- og arbeidsvilkår, økonomisk og sosial trygghet 


I Akademikerforbundet skal klimasaken være et overordnet tema og ledetråd i alle politikkområdene.

Akademikerforbundet mener at trepartsmodellen er avgjørende for en god velferd, sterk økonomi og et trygt arbeidsliv. Det forutsetter arbeidstakerorganisasjoner med høy organisasjonsgrad, sterke hovedorganisasjoner både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden og landsomfattende tariffavtaler som regulerer lønnsdannelsen. Utdanning skal lønne seg.   

Medvirkning må legges til grunn for utvikling av tjenester, oppgaver og organisering. Både arbeidsgiver og tillitsvalgte skal bidra til å skape et godt grunnlag for medvirkning på hvert enkelt arbeidssted. 

God utnyttelse av samfunnets ressurser krever tjenester av god kvalitet, høy sysselsetting, inkludering og likestilling, samt gode rammevilkår generelt i arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor.    

I norsk arbeidsliv ser vi en vekst i antall personer med løsere tilknytninger til arbeidslivet. Disse har ikke ordinære ansettelsesforhold, og kan være for eksempel frilansere eller oppdragstakere. Ved å tydeliggjøre arbeidstakerbegrepet vil flere kunne bli omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser. For de som likevel ikke omfattes av bestemmelsene, må det sikres bedre rettigheter og et sosialt sikkerhetsnett.  

Akademikerforbundets tariff- og lønnspolitikk  

Akademikerforbundet mener at det skal være fri forhandlingsrett og at inngåtte avtaler og fremforhandlede rettigheter skal respekteres. Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes lønnsmessig i alle sektorer. Alle medlemmer skal sikres en lønnsutvikling i takt med verdiskapningen i samfunnet.  

Enkelte yrkesgrupper med høyere utdannelse, for eksempel dyrepleiere, er svært lavt lønnet. Disse gruppene må sikres et anstendig lønnsnivå som gjenspeiler utdannelsesnivå.      

Akademikerforbundet skal arbeide for: 

Arbeidsmiljø og arbeidsvilkår 

Akademikerforbundet mener at norsk arbeidsliv skal være preget av høy yrkesdeltakelse og inkludering. Hovedregelen skal være faste heltidsstillinger i alle sektorer. Dagens sykelønnsordning er viktig å beholde fordi den bidrar til økonomisk trygghet for alle arbeidstakere. Arbeidsgiver skal sikre nødvendig tilrettelegging for å nå målet om inkludering. Arbeidslivet skal ha rom for mennesker som har lengre perioder med fravær fra arbeid eller utdanning. Mennesker som mangler arbeidserfaring, skal også inkluderes.  

Akademikerforbundet mener at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende. Alle skal ha et godt arbeidsmiljø, der både psykiske og fysiske faktorer ivaretas.  

Bruk av anbud skal ikke svekke ansattes arbeidsbetingelser. Reduksjon i lønn og pensjonsnivå må ikke være grunnlaget for å vinne anbudskonkurranser. Videre må kvaliteten på tjenesten være opprettholdt uavhengig av leverandør.  

Akademikerforbundet skal arbeide for: 

Likestilling og diskriminering 

Akademikerforbundet mener det skal være nulltoleranse for alle former for diskriminering og forskjellsbehandling. Det skal være like muligheter og rettigheter på alle vesentlige områder uavhengig av blant annet kjønn, alder, funksjonsevne, etnisk opprinnelse, religion og livssyn, politisk syn, seksuell orientering eller medlemskap i arbeidstakerorganisasjon.  

Kvinner og menn skal ha muligheter til å delta i arbeids- og familieliv på lik linje. 

Akademikerforbundet skal arbeide for: 

Pensjon 

Akademikerforbundet mener det må være gode kollektive pensjonsordninger for alle som sikrer videreføring av økonomisk trygghet. Det skal være rom for tidligere avgang for de som har behov for det. 

Akademikerforbundet skal arbeide for: 

Politikkområde 2: Utdanning, kunnskap, forskning og kompetanse i arbeidsliv og samfunn 

Akademikerforbundet mener at det er viktig for vår fremtidige verdiskaping å anvende kunnskap og forskning slik at man oppnår nyskaping og utvikling. Det norske arbeidsmarkedet krever et høyt kunnskapsnivå, og arbeidstakere med høy kompetanse gir landet et konkurransefortrinn. Behovet for arbeidstakere med høyere utdanning vil fortsette å øke i årene fremover. Utdanning blir derfor nøkkelen til arbeidsmarkedet for den enkelte, samtidig som utdanning er et gode i seg selv.  

Utdanning og forskning  

Akademikerforbundet mener at det er et overordnet mål å sikre alle lik rett til utdanning, og styrke kvaliteten i utdanningstilbudene og praksisdelene. Norsk høyere utdanning skal holde et høyt internasjonalt nivå. Utdanning ved norske universiteter og høyskoler må være basert på de fremste innenfor forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Det må sikres åpen tilgang til forskningsresultater og forskningsdata. Det skal være en solid og forutsigbar basisfinansiering i sektoren som sikrer ressurser til forskning, utdanning og formidling. Etter- og videreutdanning er viktig for å sikre en kontinuerlig kompetanseutvikling, som alltid gjør deg relevant i yrkeslivet.

Akademikerforbundet skal arbeide for: 

Student

Akademikerforbundet mener at studiefinansieringen må være god nok til å fullfinansiere et studieløp. Studenter må sikres gode velferdstilbud på studiestedet. Akademikerforbundet mener at studenter med deltidsjobb må sikres ordnede arbeidsforhold og sosiale rettigheter på lik linje med øvrige arbeidstakere. 

Akademikerforbundet skal arbeide for: 

Politikkområde 3: Velferd og samfunnsansvar 

Akademikerforbundet mener at velferdsstaten skal gi trygge, gode og likeverdige tjenestetilbud for alle. Offentlig sektor skal til enhver tid ha kompetent arbeidskraft, god ledelse og tilstrekkelige ressurser for å sikre velferdstjenester med høy kvalitet.

Oppvekstmiljø for barn og unge

 Akademikerforbundet mener at et godt og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge er en nødvendig og viktig investering for fremtiden. Gode oppvekstsvilkår krever felles innsats i lokalmiljøene, og et samarbeid mellom ulike samfunnsaktører, barn og unge selv og foreldre. Barnevernspedagogenes kompetansebidrag er viktig for kvaliteten i tjenester til barn og unge.

Det er viktig å legge til rette for at alle barn og unge opplever mestring og inkludering. Barnekonvensjonen må realiseres for alle barn og være grunnlag for utviklingen av all oppvekstpolitikk. Barn og unge skal medvirke i utvikling av tjenestetilbud. 

Akademikerforbundet skal arbeide for: 

Helse og omsorg 

Akademikerforbundet mener at for å sikre gode tjenester i både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, må sektoren ha tilstrekkelig ansatte med riktig utdanning og kompetanse for å ivareta oppgavene, herunder tolker, sosionomer og vernepleiere. Det må være lik tilgang til helse- og omsorgstjenester for alle.  

Sentrale velferdstjenester er det offentliges ansvar. Private aktører kan tilby tjenester som supplement til det offentlige velferdstilbudet.  


Akademikerforbundet skal arbeide for:    

Politikkområde 4: Klima, miljø og beredskap 

I Akademikerforbundet skal klimasaken være et overordnet tema og en ledetråd i alle politikkområdene. Akademikerforbundet mener at den globale belastningen på miljø i dag ikke er bærekraftig. For å nå målene i Parisavtalen og klimaloven er det behov for å legge om forbruk og produksjon. En omstilling vil måtte foregå på alle områder og derfor angå alle deler av samfunnet. 

Klima og miljø

Akademikerforbundet mener at kostnaden ved omstillingstiltak må fordeles rettferdig mellom offentlig sektor, næringsliv og arbeidstakere.

Trepartsmodellen i arbeidslivet vil være en avgjørende faktor i dette arbeidet.

Næringspolitikken må bli mer bærekraftig. Gode rammevilkår for næringslivet er viktig om Norge skal mestre overgangen fra oljerelatert aktivitet til nye næringer. Offentlige myndigheter må samarbeide med næringsliv og forskningsmiljø. Det må satses på en grønn næringspolitikk basert på en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det mer lønnsomt å utvikle klimavennlig teknologi, transport og forbruk. Videre må det vektlegges økt og mer effektiv bruk av fornybare ressurser. 

Akademikerforbundet skal arbeide for: 

Beredskap


Akademikerforbundet mener at samfunnet i en krise har behov for kompetent kriseledelse for å opprettholde fungerende tjenester. Samfunnet må ha god nok beredskap for å sikre nødvendige forsyninger.  

Beredskap må omfatte alle deler av samfunnet, også den enkelte innbyggers egenberedskap.

Akademikerforbundet skal arbeide for:

/share/mime/48/pdf.png Politiske dokumenter Fag- interessegrupper og student 2023
(politiske-dokumenter-fag-og-interessegrupper-og-student-2023.pdf, 390kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform 2023-2025
(politisk-plattform-2023-2025.pdf, 384kB) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as