2 ting om statsbudsjettet fra BiA (Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet)

BiA er opptatt av kommunene er rustet for barnevernsreformen. Den avtroppende regjeringens statsbudsjett må justeres og styrkes for at det kommunale barnevernet skal kunne løse sitt viktige samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

1.    BEKYMRING FOR DET KOMMUNALE BARNEVERNET

Vi er glade for at den avgåtte regjeringen på ulike måter legger inn satsninger som kommer barn og unge og deres familier til gode. Vi støtter barnevernreformens intensjoner og har vært positive til regjeringens fokus og retning for barnevernsfeltet. Kommunene skal gi god hjelp der barna bor, der alle instanser og tjenester har et ansvar for å gi barn og unge en trygg og utviklende oppvekst. Vi er derimot bekymret for at kommunene ikke får gode nok vilkår for å satse mer og tydeligere for å ruste barnevernet.

Barnevernet er samfunnets siste sikkerhetsnett for utsatte barn og unge. Selv om andre tjenester styrkes, vil vi fortsatt trenge et kompetent og tilgjengelig barnevern i kommunene. I dag har norske kommuner utfordringer med å ruste eget barnevern på en god måte, og det er utfordringer med kapsistet, kvalitet og tilgjengelighet til gode barnevernsfaglige tiltak.

Barnevernsreformen er i startgropa. Staten må sikre seg at alle kommuner evner å møte nye oppgaver og økonomiske forpliktelser på en god måte. Vi tror ikke dette er tilfellet i dag. Vi merker oss at øremerking av midler brukes som virkemiddel til ulike formål i viktige tjenester for barn og unge. Virkemiddelet benyttes derimot ikke for å styrke barnevernet og utvikling og tilgang til barnevernsfaglige tiltak som kan tilbys barn, unge og deres familier i barnevernet. Vi mener økning i frie midler til kommunene ikke gir nødvendig garanti for at det kommunale barnevernet kan fortsette å styrke arbeidet med kvalitet og kapasitet. Tvert i mot, vi er bekymret for at det kan svekke de senere års innsats, og mener øremerking må fortsette - og styrkes.

Vi mener det er prematurt at staten overfører midler slik for å finansiere barnevernsreformen. UNIO påpeker at det gis for lite til kommunene i statsbudsjettet, og at mye av økningen den avtroppende regjeringen hevder ligger der allerede er spist opp av faste poster. Dette gir grunn til ytterligere bekymring, når barnevernsreformen kun finaniseres gjennom frie midler til kommunene.

Vi er bekymret for at dette vil ramme tilbudet til de mest sårbare! Vi vurderer videre at barnevernet over mange år har vært underfinansiert, og det er behov for å styrke kapasitet på flere områder. BiA mener derfor at det nye stortinget må sikre at:

  • Beslutningen om at statlige midler til styrking av stillinger i barnevernet skal overføres til frie midler til kommunene reverseres. Dette bør være som i dag inntil barnevernsreformen er vel etablert og stabilisert for alle kommuner
  • Det gis økte midler gjennom samme ordning, øremerket til stillinger som retter seg inn mot barnevernsfaglige hjelpetiltak i kommunene, for å styrke barnevernets tiltaksarbeid konkret
  • Det gis økte bevilgninger til Bufetat, øremerket for å sikre at de kunnskapsbaserte hjelpetiltakene Bufetat tilbyr er tilgjengelige for alle kommuner.

2.    FORNØYD MED STUDIEPLASSER FOR BARNEVERNSFAGLIG MASTER

BiA er glade for at det foreslås å gi midler til 300 studieplasser for barnevernsfaglig master, for å følge opp kompetansekravene som trer i kraft fra 2031 i barnevernet. Kommunene vil bli kompensert for merutgifter for dette anslått til mellom 440 og 610 millioner kroner fra 2031. I 2022 er forslaget at kommunene kompenseres med 52,5 millioner. BiA mener at:

  • Den nye regjeringen må sikre at alle utdanningsinstitusjoner med barnevernspedagog-utdanning etablerer master i barnevern, slik at barnevernspedagoger får et reellt tilbud over hele landet om å fordype seg videre fra bachelor.
  • Stortinget må øke midlene som er foreslått i statsbudsjettet til kommunene for å kompensere for masterkravetfor 2022. 52.5 millioner kroner er for lite for over 350 kommuner og 240 barnevernstjenester.

 

For mer informasjon: kontakt fungerende leder i BiA, Ellen Galaasen, tlf. 986 19 828, ellen.galaasen@gmail.com
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as