Foto: Carl-Erik Christoffersen

3 av 4 frilanstolker har sluttet eller vurderer å slutte - Ganske skremmende, mener Tolkene i Akademikerforbundet.

Tre av fire tolker som tar frilansoppdrag for Nav tolketjenesten, som dekker oppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede, vurderer å slutte eller har sluttet. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Tolkene i Akademikerforbundet (TiA).

- Vi forventet at mange av frilanstolkene ville melde tilbake at de er misfornøyde med de dårlige lønns- og arbeidsvilkårene de jobber under. Men at tre av fire har vurdert å slutte eller har sluttet som tolk, mener vi er ganske skremmende, både fordi vi med det mister verdifull kompetanse og for alle de som er avhengige av tolk fra Nav i arbeid, fritid eller til helsetjenester, uttaler Mariann Eidberg, som er leder i TiA, tolkenes fagfellesskap i Akademikerforbundet.

Stortrives med jobben, mistrives med Nav

Januar 2022 gjennomførte TiA en spørreundersøkelse blant frilanstolkene i Navs tolketjeneste for døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet. 188 tolker fra hele landet besvarte undersøkelsen, noe som er over en tredjedel av Navs frilanstolker. Og svarene deres bør være en vekker for både ledelsen i Nav og for brukerorganisasjonene.

- Det er urovekkende at mens 94 prosent av tolkene sier de trives med selve tolkejobben, svarer 74 prosent at de i løpet av de siste to årene har vurdert å slutte eller har sluttet. Og det er ikke koronaepidemien som oppgis som grunn, men først og fremst kombinasjonen lønns- og arbeidsvilkår og Nav som oppdragsgiver, forteller Eidberg.

I undersøkelsen krysset tolkene av for hvilke faktorer som eventuelt har medvirket til at de ikke lenger jobber som frilanstolk eller bare helt sporadisk tar tolkeoppdrag. Her var det kun 14 avkrysninger for at koronaen hadde gjort at de mistet alle tolkeoppdrag og måtte finne seg noe annet, mens det var 52 kryss på at lønns- og arbeidsvilkårene er for dårlige og 49 på at ”oppdragsgiver/systemet gjorde arbeidshverdagen for vanskelig”.

- At Nav som oppdragsgiver oppleves som en så negativ faktor at det bærer like tungt på vektskålen som frilanstolkenes dårlige lønns- og arbeidsvilkår, sier veldig mye. Undersøkelsen viser nemlig at nesten alle frilanstolkene i undersøkelsen – hele 93 prosent - er misfornøyde med lønns- og arbeidsvilkårene, påpeker TiA-lederen.

- Et tankekors

Andre svar i undersøkelsen bekrefter inntrykket av at frilanstolkene opplever Nav som vanskelig å forholde seg til som oppdragsgiver. På spørsmål om hvor mye kontakt de har hatt med oppdragsgiver gjennom 2020-21, svarte 60 prosent av frilanstolkene at de har hatt lite eller ingen kontakt. 17 prosent  meldte at de har følt seg veldig alene.

- Det er et tankekors at Nav faktisk har liten eller ingen kontakt med og oppfølging av tolkene som står for over 70 prosent av de tolketimene som Nav leverer. TiA har tidligere pekt på at Nav ikke følger opp sine egne forpliktelser overfor frilanstolkene, blant annet ved å ikke invitere dem til fagsamlinger og kurs. Vår undersøkelse viser at Navs opptreden som oppdragsgiver er en medvirkende årsak til at tolker slutter i jobben de egentlig trives med, påpeker Mariann Eidberg.


Ta gjerne kontakt med Tolkene i Akademikerforbundet (TiA)

Mariann Eidberg, leder – mariann.eidberg@akademikerforbundet.no
Helge Edland, nestleder – helge.edland@akademikerforbundet.no

/share/mime/48/pdf.png Spørreundersøkelse
(svar-1-188-sporreundersokelse-for-alle-frilansere-som-tar-oppdrag-for-nav-tolketjeneste-forhandsvisning-microsoft-forms.pdf, 236kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as