Akademikerforbundet er klar for høstens lokale forhandlinger

Etter mekling på overtid i Stat og krevende forhandlinger i Spekter og KS, kan Akademikerforbundets forhandlere gjøre opp status og forberede seg til lokale lønnsforhandlinger rundt på arbeidsstedene. Ingen andre steder er møtet mellom tariffpolitikk og medlem så tydelig som når en engasjert tillitsvalgt møter arbeidsgiver til lokale lønnsforhandlinger.

Koordinasjon er nøkkelen i Spekter

Akademikerforbundet har i Spekterområdet lokale tariffavtaler ved den enkelte virksomhet som omtales som B-delsoverenskomster. Dette stiller store krav til de tillitsvalgtes kompetanse. Ikke bare skal de tillitsvalgte ved helseforetak, studentsamskipnader og en rekke andre virksomheter forhandle lønn som i sin helhet dannes lokalt, men komplekse formuleringer i B-delsoverenskomstene skal gjennomgås og revideres til gunst for våre medlemmer. En koordinert innsats innenfor de ulike områdene i Spekter med fokus på kunnskapsdeling og kunnskapsbygging er derfor viktig for at våre medlemmer får et godt oppgjør både når det gjelder lønn og bestemmelser i B-delene. Som en respons på dette behovet, arrangerer derfor Akademikerforbundet årlige arbeidsseminar i tariffområdet Spekter hvor alle tillitsvalgte oppfordres til å delta.

Forhandlinger i kapittel 3 og 5 i KS

Våre medlemmer i KS kapittel 4 får sin lønnsvekst i 2018 i sin helhet fra det sentrale oppgjøret. Det ble en prioritering for Unio å forbedre garantilønnstabellen for utdanningsgruppene, de økonomiske forutsetningene for oppgjøret ga derfor ikke rom for avsetning til lokale forhandlinger. Dette betyr likevel ikke at de lokale tillitsvalgte står arbeidsledig til høsten. Akademikerforbundet har en stor andel av medlemmene i KS i kapittel 3 og 5. Som kjent har disse kapitelene kun lokal lønnsdannelse.

Selv om det er en viss praksis at forhandlingslederne på hver side av bordet bruker oppgjøret i kapittel 4 som en peilepinne, er det i prinsippet ikke noen ramme for disse kapitelene ut over at virksomhetens økonomi skal hensynstas. Vage forutsetninger stiller krav til den som skal forhandle. De tillitsvalgte må veie medlemmenes krav opp mot hva som kan antas å være en rimelig lønnsutvikling i samfunnet. Videre vil lokale lønnspolitiske dokumenter gjerne legge føringer for forhandlingene. Dette er ikke alltid et likefremt regnestykke og alle forhandlere inviteres til å rådføre seg med sin region som har gode ressursteam med høy forhandlerkompetanse.

Et spørsmål om delegering i statlig sektor

Partene i statlig tariffområde ble etter mekling enig om at det settes av en lokal ramme fra oppgjøret til 1,9 % med virkning fra 1. juli 2018. For våre medlemmer betyr dette en todeling av lønnsdannelsen, halvparten sentralt gjennom regulering av A-lønnstabellen og halvparten lokalt gjennom lønnsforhandlinger. Forbundets tillitsvalgte i statlig sektor er, sammen med regionene, i full gang med å forberede oppgjøret. Før de lokale tillitsvalgte kan møte arbeidsgiver for å snakke om lønn, er det imidlertid et viktig spørsmål som må avklares: Hvor skal forhandlingene finne sted? Sist hovedoppgjør ble det nemlig besluttet at Kommunal- og moderniseringsdepartementet først etter drøfting med tillitsvalgte kan delegere lønnsforhandlingene til driftsenheter, heller enn å føre forhandlinger på virksomhetsnivå. For store statlige virksomheter vil det altså bety at det er i dette forumet det blir enighet om forhandlingene i eksempelvis Bufetat skal finne sted ved direktoratet i Oslo eller ved hovedkontorene for de forskjellige driftsenhetene, som Alta i region nord.

Spørsmålet om delegering er krevende. Dersom det besluttes at hele den lokale forhandlingen skal føres på virksomhetsnivå, vil det i praksis bety lite rom for individuelle forhandlinger, men sikkerhet i lønnsøkning for større grupper. Dersom forhandlingene delegeres til driftsenhetene, kan det legges tilrette for individuelle lønnskrav, men dette gir også rom for potensiell forskjellsbehandling. Et kompromiss som partene kan bli enige om er eksempelvis at det besluttes delegering, men at noe av midlene reserveres gis som et generelt tillegg. I noen tilfeller kan det også være en pragmatisk tilnærming. Dersom en statlig virksomhet er inne i en krevende omstillingsprosess, kan det kanskje virke lite hensiktsmessig å mobilisere et omfattende forhandlingsapparat. Likevel, dette spørsmålet skal altså forbundets tillitsvalgte ta stilling til i nær fremtid. I noen virksomheter ble spørsmålet avklart allerede før sommeren.

Samspill er grunnleggende

Lokale lønnsforhandlinger handler, uavhengig av tariff, vel så mye om koordinering og forberedelser som den faktiske gjennomføringen. Når Akademikerforbundet rigger seg for lokale forhandlinger, blir derfor samspillet mellom, region, lokale tillitsvalgte og sekretariatet helt grunnleggende for hvordan forbundet evner å bistå medlemmene. De lokale tillitsvalgte sitter på en helt avgjørende informasjon om lokale forhold, regionstyrene på oversikt over ressurspersoner i regionen og sekretariatet på kunnskap om hva som beveger seg i våre egen organisasjon og på arbeidsgiversiden.

Kunsten å flette disse organisatoriske leddene sammen er nøkkelen til å være godt forberedt når de tillitsvalgte inviteres til forhandlinger. Lokalslagbygging handler derfor ikke bare om å vokse i antall medlemmer ved et arbeidssted eller sosiale sammenkomster. Det er også helt elementært for å opprette, fastholde og videreutvikle kommunikasjonslinjer mellom de forskjellige organisatoriske leddene i forbundet. Lokalslagbygging knytter forbundet sammen for bl.a. å kunne ivareta enkeltmedlemmet i lønnsforhandlinger.  

Alle skal få bistand

Alle medlemmer i Akademikerforbundet skal være representert av en person de har tillit til. Dette er målet. Men, med rundt 500 arbeidsgivere og i underkant av halvparten så mange tillitsvalgte, er det behov for å bygge opp strukturer som sikrer at alle blir ivaretatt. KS-sektoren er spesielt utfordrende da informasjon om tidslinjen for lokale forhandlinger forutsetter at man har «øret til bakken». For de stedene hvor Akademikerforbundet ikke har en lokal tillitsvalgt er regionen derfor helt avhengig av informasjon fra medlemmene dersom de har behov for bistand. Flere regioner har av denne grunn benyttet løsningen hvor en dedikert person i regionstyret koordinerer innsatsen mot disse kommunene, med god effekt.

I statlig sektor møter Akademikerforbundet i større grad enn før en problemstilling ved virksomheter som spenner på tvers av forbundets regioner. Forbundet vokser, noe som er positivt, men på grunn av delegeringsspørsmålet og virksomhetens struktur får vi også da en større gruppe medlemmer som har sitt arbeidssted i én region og sine lokale lønnsforhandlinger i en annen. Dette krever stødig koordinering. I løpet av våren 2018 ble det derfor ved flere lokallag i statlig sektor gjennomført valg av forhandlingsutvalg. Utvalgenes primære oppgave er å sørge for at alle medlemmene er representert og at forbundet har en omforent plan for forhandlingene i virksomheten.

Eget ansvar

Strukturer, planer og tariffpolitikk gir ikke i seg selv god lønn. Et godt lønnskrav må ha rot i virkeligheten og ha et realistisk mål. Det er bare medlemmet selv som kan kjenne sin arbeidsutførelse, sin innsats og sin egenverdi på arbeidsplassen. Forhåpentligvis har nærmeste leder også en oppfatning av dette. Den tillitsvalgte kan kun forhandle ut fra den informasjonen han eller hun sitter på. Husk at du som ansatt har en individuell arbeidsavtale med din arbeidsgiver, inkludert om hva du skal ha betalt for din arbeidsinnsats og kompetanse. Du har derfor et eget ansvar for det lønnskravet som leveres til arbeidsgiver. Ta kontakt med din tillitsvalgt for tips og råd om hvordan du utformer et godt lønnskrav.

Usikker på hvem som skal forhandle for deg?

Kontakt oss på post@akademikerforbundet.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as