Akademikerforbundet vekststrategi

Årets rapport fra teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at andel fagorganiserte sysselsatte i Norge bikket under 50 % i 2016. En stor del av nedgangen skyldes en revisjon av medlemstall i LO, men det illustrer likevel en trend i utviklingen som har ført til at kun halvparten av Norges yrkesaktive nå er en del av fagbevegelsen. På tross av generell nedgang fra 2015 til 2016 i andelen yrkesaktive blant hovedorganisasjonene, har Unio vokst.

Akademikerforbundet hadde fra 2015 til 2016 et vekst på 2,7 % blant de yrkesaktive medlemmene. Dette er svært bra i en periode med nedgang, men det er viktig at forbundet ser den generelle utviklingen og bidrar inn til fellesskapet i fagbevegelsen for å øke organisasjonsgraden. På Politisk råd i Bergen i juni la hovedstyret frem en vekststrategi til dette formålet.

5000 medlemmer – gir økt innflytelse og synlighet

Det overordnede målet for vekststrategien er å nå 5000 yrkesaktive medlemmer i perioden 2017-2019. Med 5000 yrkesaktive medlemmer går Akademikerforbundet ut av «fellesordningen» i Unio og blir fullverdig medlem med rett til representasjon i alle organisatoriske ledd og fora. Dette vil bidra til økt innflytelse og økt synlighet.

Lokallagenes betydning

For å lykkes i dette ønsker hovedstyret å styrke forbundets ytterste ledd – lokallagene – gjennom engasjerte tillitsvalgte. Med et godt rustet tillitsvalgtnettverk kan Akademikerforbundet fortsette å tilby medlemmene kort vei til hjelp, formidle oppdatert informasjon og forme lønnspolitikk som speiler de meningene og ønskene medlemmene har.

Kontinuerlig kompetanseutvikling

En slik strategi forutsetter at det sentrale leddet lytter til hva som rører seg i organisasjonen. Det er de tillitsvalgte ute på arbeidsplassen som har kunnskapen om hva medlemmene trenger og kompetansen til å representere forbundet i dialog med arbeidsgiver. For å styrke organisasjonen, jobber derfor sekretariatet metodisk for å innhente gode erfaringer fra regionene, som danner grunnlaget for utviklingen av kompetansetilbudet til nye tillitsvalgte. På denne måten kan vi sørge for en veldrevet organisasjon som setter medlemmets behov først.

Syv målgrupper

I tillegg til et overordnet fokus på vekst gjennom å styrke lokallagene, la hovedstyret frem syv målgrupper i vekststrategien, der det ser ut til å være et stort vekstpotensial: NAV-ansatte, kommunikasjonsrådgivere, IKT-medarbeidere, ansatte i Skatteetaten, administrativt ansatte ved sykehus, ledere og studenter. Dette er målgrupper som allerede utgjør en betydelig del av medlemsmassen og hvor forbundet opplever fremgang.

Prosjektrettet arbeid

Prosjektrettet arbeid med Akademikerforbundet i NAV ble allerede iverksatt i fjor. Per juli i år teller forbundet nær 500 medlemmer i NAV og står med lokal representant på nesten alle arbeidsstedene. Akademikerforbundet er også tungt inne i regionaliseringsdebatten og utformingen av ny lønnspolitikk. Akademikerforbundet har store lokallag ved landets helseforetak. Ved St. Olavs Hospital har forbundet nesten 70 medlemmer med et svært kompetent lokallagstyre som har vist seg nyttig i å betjene lønnsforhandlinger ved øvrige helseforetak i regionen. Ved Sykehuset Innlandet har forbundet rundt 30 medlemmer og har nylig fått på plass en ny tillitsvalgt. Ved Oslo Universitetssykehus har Akademikerforbundet et voksende lokallag på nærmere 30 medlemmer, men har lenge hatt utfordringer i å sikre lokal representasjon. Dette begynner imidlertid å komme på plass og forbundet kan dermed delta mer aktivt i dialogen med arbeidsgiver.

Ledere og studenter

Forbundet har også en noen grupperinger som går på tvers av både arbeidsgiver og tariffområde. En stor gruppe medlemmer i lederstillinger samles årlig på Akademikerforbundets lederkonferanse i Holmenkollen, studentlaget i forbundet har fått på plass et driftig lokallag ved Høgskolen i Oslo og Akershus og sekretariatet ser vekst i en gruppe medlemmer som jobber innenfor kommunikasjonsfaget.

Vekststrategien tematiserer med andre ord en rekke spennende målområder forbundet kan jobbe mot for å sikre medlemsvekst og på denne måten bidra til å snu trenden med synkende organisasjonsgrad.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as