Akademikerforbundets obligatoriske forsikring blir vesentlig forbedret fra januar 2018:

Dekningen «Kritisk sykdomsforsikring» blir inkludert! Du kan ha livsforsikringen og ulykkesforsikringen helt til du fyller 70 år!

Akademikerforbundets obligatoriske forsikring består i dag av tre dekninger:

  • Livsforsikring for medlem
  • Uføreforsikring for medlem
  • Familieulykkesforsikring

Med virkning fra 1. januar 2018 blir dekningen ”Kritisk Sykdom” inkludert i den obligatoriske forsikringen. Akademikerforbundets forsikringspakke er dermed utvidet med en viktig forsikring få har maken til.

Forsikringssummene fra 2018:
  • Kr 400 000 til etterlatte ved dødsfall.
  • Inntil kr 320 000 dersom du blir arbeidsufør.
  • Inntil kr 2 000 000 dersom du blir invalid som følge av ulykke.
  • Kr 50 000 ved kritisk sykdom.
Har du gode forsikringer gjennom jobben?

Akademikerforbundets forsikringer utbetales i tillegg til andre ordninger du har, gjennom jobb eller andre steder. Det er altså ikke samordning.

NB: Etter det vi kjenner til, er det ingen medlemmer som har Kritisk sykdomsforsikring gjennom jobb.

Hva dekker Kritisk sykdomsforsikringen?

Forsikringssum: Kr 50 000.
Sykdommer: Hjerteinfarkt, hjerneslag, gjennomført hjerteoperasjon, angioplastikk, alvorlig kreftsykdom, hjernesvulst, multippel sklerose, motornevronsyndrom, tap av taleevnen, nyresvikt, organtransplantasjon, parkinson, døvhet, blindhet, lammelser, store brannskader, tap av ben og armer. For detaljer vises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilke regler gjelder for Kritisk sykdomsforsikringen?

Forsikringen utbetales ved diagnose av en av de kritiske sykdommene ovenfor.

De første 90 dagene gjelder den kun for ulykkeshendelser.
Forsikringen gjelder ikke dersom du har reservert deg mot deltakelse i den obligatoriske forsikringen.

Hva med opphørsalder?

Pr. i dag gjelder forsikringen ut det året man fyller 67 år. Med virkning fra 2018 kan man ha den obligatoriske forsikringen ut det året man fyller 70 år.

Livsforsikringen og ulykkesforsikringen vil gjelde til 70 år. Kritisk sykdom til 67 år, og uføreforsikringen til 60 år.

Pris?

Prisen for obligatorisk forsikring endres i januar 2018 fra kr 140 til kr 165 pr. md. Den har vært uendret siden 2013.

Spørsmål? Kontakt Akademikerforbundets forsikringskontor:
21 02 33 69
forsikring@akademikerforbundet.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as