Akademikerforbundets kommentar til statsbudsjettet

Ingen store endringer i statsbudsjettet

Et statsbudsjett som i hovedsak er uten store endringer. Det er positivt at norsk  økonomi har utsikter til en moderat vekst i 2020 som innebærer noe redusert oljepengebruk sammenlignet med 2019.

Viderefører ABE-reformen

Regjeringen viderefører det årlige «avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet» på 0,5 pst. i alle statlige virksomheter, sykehus, universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Dette er kutt etter ostehøvelprinsippet som ikke tar hensyn til ulike utfordringer i sektorene. 

Kommuneøkonomien 2020

Kommuneproposisjonen for 2020 varslet en realvekst i de frie inntektene for kommunesektoren på mellom 1 og 2 mrd. kroner. Regjeringen legger seg nå i det nedre intervallet og foreslår at de frie inntektene skal øke med 1,3 mrd. kroner tilsvarende en realvekst på 0,3 pst. Beregninger gjort i Unio viser at de reelle frie inntekter er langt mindre, nærmere 0,3 milliarder. Dette gir et svært begrenset handlingsrom for satsing i kommunens ulike sektorer.

Klimapolitikken for lite ambisiøs

Miljøorganisasjonene har kritisert regjeringens klimapolitikk for å være for lite ambisiøs. Det er hevet over tvil at regjeringen nå ligger etter skjema om dersom klimamålene for 2030 skal nås. Et viktig felt er økte ressurser til forskning rettet mot omstillingen til nullutslippsamfunnet.

NAV

Det er positivt at regjeringen styrker oppfølgingsarbeidet knyttet til syselsetting i 2020, men det er bekymringsfult at tilsvarende beløp trekkes ut av bevilgningen til unge AAP-mottakere. Dette kuttet til unge AAP-mottakere burde skjedd gradvis som en konsekvens av økt inkludering i arbeidslivet, samtidig som man bør unngå en alternativ finansiering fra kommunene gjennom sosialhjelp for mange av mottakerne.

Vi er bekymret for hvordan NAV skal kunne ta aktivt i bruk f.eks. lønnstilskudd som er et godt tiltaksmiddel, men som koster mer enn vanlige tiltak, da den samlede tiltaksrammen går ned. Lønnstilskudd er et tiltaksmiddel etaten har gode erfaringer med over år.
 
For øvrig vises til Unios kommentarer til statsbudsjettet.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as