Akademikerforbundet og mellomoppgjøret 2021

Utdanning og kompetanse skal lønne seg – frontfagsmodellen må praktiseres mer fleksibelt!

Unions medlemsgrupper, som alle har gjort en ekstraordinær innsats under pandemien, må få uttelling i årets lønnsoppgjør. Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

Unios krav

 

Unios overordnede krav for alle medlemmer i dette oppgjøret:  

 • Unio krever at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes bedre lønnsmessig
 • Unio krever at årets mellomoppgjør gir klar reallønnsvekst for de med høyere utdanning
 • Det legges til grunn at kravene tilpasses de enkelte tariffområders situasjon  
 • Der avtalesystemet tilsier det, kan generelle prosentvise tillegg prioriteres.  
 • Unio krever at det gis fullt skattefradrag for fagforeningskontingent


Akademikerforbundets lønnspolitikk for 2020-22 sier bl.a. at det må være en bedre lønnsmessig verdsetting av utdanning, kompetanse, ansvar og risiko i offentlig sektor.  
Dette innebærer at Akademikerforbundet skal arbeide for:

 • en inntektspolitisk ramme i offentlig sektor minst på nivå med frontfaget, der både arbeider- og funksjonærlønn inngår
 • å sikre at alle medlemmer gis en lønnsutvikling i takt med verdiskapningen i samfunnet
 • å fjerne urimelige lønnsmessige forskjeller i arbeidslivet, som i særlig grad rammer kvinnedominerte grupper med høyere utdanning
 • at det sentralt forhandles om generelle prosentvise tillegg som sikrer medlemmene reallønnsvekst samtidig som det avsettes midler for lønnsøkning som forhandles lokalt

Tallenes tale

Statistikk viser at den gjennomsnittlige årslønnsveksten i NHO-bedrifter i industrien var 2,2 prosent i 2020. Det er et halvt prosentpoeng mer enn den kommuniserte rammen på 1,7 prosent fra frontfaget.  
Det ligger an til en konsumprisvekst på 2,8 prosent i 2021. Det er særlig høyere elektrisitetspriser og høyere råoljepris som trekker opp anslaget på KPI-veksten i 2021. Usikkerheten i anslagene er først og fremt knyttet til utviklingen i elektrisitetsprisene og i kronekursen, samt de videre konsekvensene av koronakrisa.  

Viktigste budskap i offentlig sektor: Etterslepet fra i fjor må kompenseres!

Det var bare offentlig sektor som forholdt seg til rammen på 1,7 %. Denne mindrelønnsutviklingen må kompenseres i året oppgjør ved at man får en halv prosent ekstra årslønnsvekst i 2021.  

Et annet viktig budskap: Årslønnsveksten må ut over dette være høyere enn prisveksten på 2,8 %!

Viktige datoer i oppgjøret 2021

 April

 • Enighet i frontfaget 11. april
 • Spekter A-dels forhandlinger vedr. frister for B-dels forhandlinger ble gjennomført 14. april
 • Forhandlingsstart KS, 21. april
 • Forhandlingsstart Stat, Oslo kommune, 26. april  
 • Kravfrist Unio Kirkens arbeidsgiverforening (KA), 28. april

Mai

 • Frist for avslutning av B-dels forhandlinger i Spekter området 5. mai, unntatt overenskomstområde 1, 10 og 13
 • Mekling Stat, KS, Oslo kommune, 25.-26. mai

Juni

 • Forhandlingsstart Kirkens arbeidsgiverforening (KA), 17. juni
 • Forhandlingsstart Virke/ innen området Helse, utdanning og kultur (HUK), 21. juni. 


 Vil du lese mer?


Unios inntektspolitiske uttalelse (vedtatt 9. mars)

Akademikerforbundets politiske plattform

Endelig TBU-rapport (25. mars)

 Unios artikler om mellomoppgjøret

Lytt også til Unios podkast! 

Frontfaget har talt - hva nå, Unio
 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as