Årets Arbeidslivsbarometer forteller at arbeidstakerne søker mot fagorganisasjonene i krisetider.

Arbeidslivsbarometeret 2021: Tilliten til fagorganisasjonene på tampen av pandemien?

Pandemien går forhåpentligvis mot slutten, men hvordan har den preget arbeidslivet? Årets Arbeidslivsbarometer får fram synet på fagforeninger, ansatte med og uten hjemmekontor og opplevd risiko for smitte på jobb.

Tekst & foto: Carl-Erik Christoffersen

Tillit er bærebjelken i samfunnet vårt, mens økende forskjeller undergraver denne tilliten, sier ekspertene. Så hvordan er arbeidstakernes tillit til fagforeningene?
En interessant, men ikke overraskende utvikling, var at man i fjor så en økende prosentandel som mente fagforeninger har høy betydning. I år har det tallet sunket fra 76 til 75 %, men er fortsatt over «normalen» fra tidligere år. Effekten av usikkerhet er noe fagorganisasjonene har opplevd tidligere. De fleste ønsker å ha noe stødig å støtte seg til, når arbeidslivet blir usikkert.
Andel arbeidstakere som er positivt innstilt til fagforeningsmedlemskap

Andel av uorganiserte som uttrykker at medlemskap kan være aktuelt viste en synkende tendens fram til 2017. Deretter steg andelen forsiktig fram til 2019 fram til den gjorde et markert hopp i 2020. I 2021 faller andelen litt tilbake, men er fortsatt på et høyt nivå. 47 prosent uttrykker en positiv holdning. Av disse sier 13 prosent «ja, absolutt» og 34 prosent «ja, kanskje». Vi må tilbake til 2012 for å finne tilsvarende høy positivitet.

Betenkelig

Rapporten forteller at antall tillitsvalgte som ikke føler seg respektert av ledelsen har økt. Fra et nivå rundt 70 prosent som opplever seg respektert i 2009 til 2011, ligger i år andelen på 55 prosent. På dette punktet er det en forskjell på offentlig sektor og privat sektor. Dette trekket finner vi igjen når vi ser om de tillitsvalgte svarer forskjellig etter hvilken hovedorganisasjon de tilhører. Her har vi sett på hele tidsperioden 2009-2021 for å få et større utvalg. Vi merker oss at det kun er Unio som skiller seg ut. Unio-tillitsvalgte føler seg mer respektert av ledelsen enn de andre hovedorganisasjonene. Forskjellen er om lag 10 prosentpoeng. Unio organiserer som kjent nesten utelukkende i offentlig sektor.
Arbeidslivsbarometeret kan nå vise til årlige undersøkelser gjennom 13 år. Det har stort sett vært brukt det samme spørreskjema gjennom hele perioden, noe som gjør at man nå kan se på endringer gjennom alle årene. Det er YS og Oslo Met som står bak undersøkelsen. Rapporten kan lastes ned her: YS Arbeidslivsbarometeret
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as