Bane NOR på skinner

Fra nyttår var Bane NOR, som en viktig del av politikernes jernbanereform, et faktum. Samtidig var det tidligere Jernbaneverket historie. Det er riktig å si at strukturen og organiseringen av jernbane i Norge har vært gjennom mange og store endringer, sier Odd Herman Indahl Randli, som er tillitsvalgt for Akademikerforbundets medlemmer i det nye Bane NOR.

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

- Forbundet har bare fire medlemmer i Bane NOR, forteller Odd Herman Indahl Randli (40). Jernbaneforbundet står naturligvis sterkt på alle arbeidsplasser som har direkte med jernbane å gjøre, sier han, men understreker samtidig at det også er rimelig bra vekstpotensial for Akademikerforbundet i organisasjonen. Forbundet har alle sine medlemmer i Bane NOR på den administrative siden og i følge Indahl Randli er det flere der som kan passe godt inn i Akademikerforbundet.

Hvem er Odd Herman Indahl Randli?

- Jeg kom fra Trondheim til Oslo kommune for ni år siden og begynte i Boligbygg. Derfra gikk jeg videre til kommunerevisjonen i Oslo. I 2012 begynte jeg i Jernbaneverket, og er i dag «controller» i Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR. Der jobber han med økonomiske saker. Han har vært medlem av forbundet i drøyt åtte år.

- Jeg begynte i Jernbaneverket fordi jeg oppfattet det som et meningsfullt arbeid. I februar i år hadde vi et «stiftelsesmøte» for lokallaget og jeg ble tillitsvalgt. Saken var at vi fram til opprettelsen av Bane NOR var statsansatte og gikk under hovedtariffavtalen i staten. Selv om vi er et statsforetak, er det Spekter som representerer arbeidsgiversiden, og alle avtaler måtte reforhandles. Det var viktig at også Akademikerforbundet var representert i disse forhandlingene. Det har vært krevende forhandlinger helt fram til sommerferien, og vi kom ikke til enighet. Nå har vi pause i forhandlingene, og de starter på igjen om kort tid.

Med så store omorganiseringer og omstillinger det har vært innen jernbanestrukturen, hvordan opplever medlemmene Bane NOR som arbeidsplass?

NSB ble i 1996 delt i Jernbaneverket og NSB. For ett år siden ble NSB ytterligere splittet opp og selskapene Togmateriell AS, Reiseplan og billett AS og Togvedlikehold AS ble skilt ut. Fra og med 1. januar i år ble det tidligere Jernbaneverket Bane NOR. Samtidig ble det nye Jernbanedirektoratet etablert. I april ble NSB ytterligere oppsplittet og selskapene Norske tog AS, Mantena AS og Entur AS ble skilt ut og eierskapet ble overført fra NSB til Samferdselsdepartementet.

- Vi var gjennom en stor omorganisering i 2014. Deretter kom jernbanereformen og det ble besluttet nok en stor omorganisering av hele jernbanestrukturen. Det er klart det føles som mye turbulens for de ansatte.
Nå pågår forhandlinger om den såkalte B-delen av den nye avtalen. Samtidig avventer vi en endelig beslutning i departementet om en finansieringsperiode på fire år – i forhold til å følge kalenderåret som det har vært til nå. Dette er en stor endring og vil gi større forutsigbarhet enn det vi har hatt, og er viktig for at Bane NOR skal kunne fungere som forutsatt. Vi regner med at avklaringer på dette vil være svært positivt på organisasjonen.

Er det noen framtid i å jobbe med jernbane, da?

- Ja, de fleste ansatte føler at det absolutt er en framtid i jernbane. Vi opplever at det satses nå stort på jernbane, og det gjør dette til en spennende arbeidsplass.

Hvordan ser du for deg den nærmeste framtiden som tillitsvalgt i Bane NOR?

- Jobb nummer én vil være å få på plass en tariffavtale for medlemmene. For øyeblikket er de samme betingelsene vi hadde i hovedtariffavtalen i staten videreført, men det er bare midlertidig. Disse forhandlingene vil nok pågå en stund utover høsten. Deretter vil det bli lokale lønnsforhandlinger, sier Odd Herman Indahl Randli. Neste oppgave vil være å få vervet flere medlemmer. Potensialet er der, understreker han.

Faktaboks

Som et resultat av Jernbanereformen ble Jernbaneverkets virksomhet omdannet til statsforetaket Bane NOR fra 1. januar 2017.

Statsforetaket har ansvar for:

  • 4400 ansatte
  • 4200 km jernbanespor
  • 3500 planoverganger
  • 2500 jernbanebruer
  • 700 jernbanetunneler
  • 336 togstasjoner og holdeplasser
  • 12 godsterminaler

Bane NOR skal blant annet:

  • Planlegge og bygge ny jernbaneinfrastruktur.
  • Forvalte, drifte og vedlikeholde, samt fornye det nasjonale jernbanenettet.
  • Drifte jernbanen operativt, inkludert trafikkstyring og –informasjon på stasjonene.

Hver dag er det 1 900 togruter som i gjennomsnitt 200 000 mennesker benytter seg av.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as