Bærekraft-arbeidet til regjeringen: – Alle må med

Unio har lenge ønsket en nasjonal plan for arbeidet med bærekraftsmålene. Nå er arbeidet i gang.
– Det kanskje aller viktigste er at alle må føle at de er med på laget når Norge nå skal arbeide for å realisere bærekraftmålene innen 2030, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Bærekraftsminister Nikolai Astrup inviterer organisasjoner, virksomheter, privatpersoner, akademia, arbeids- og næringsliv til å komme med forslag og ønsker til den nasjonale handlingsplanen for å nå bærekraftsmålene. I dag leverte Unio sine innspill til planen.

– De fleste mål og delmål berører arbeidslivet og gruppene som Unio-forbundene organiserer. De er derfor sentrale aktører i gjennomføring av målene. Det er de både som kunnskapsarbeidere og profesjonsutøvere, men også som forhandlingspart i det store reformarbeidet som gjennomføring av bærekraftsmålsmodellen representerer. Nøkkelordet er medbestemmelse, sier Lied.

Kamp mot ulikhet

Bærekraftsmålene og Agenda2030s hovedbudskap: Leaving no one behind! Uttrykker tydelig at kamp mot fattigdom og ulikhet står sentralt.

Kampen mot ulikhet må ikke bare tas globalt, men også nasjonalt.

–  Vi ser en drastisk økning i ulikhet. Temaet har høyeste prioritet i de globale foraene vi deltar i, men også nasjonalt. I Unios høringsinnspill har vi trukket fram utdanningens utjevnende betydning, og behovet for å bidra til større likhet i helse, sier Lied.

Kunnskaps og kompetanseløft


Unios innspill til regjeringens arbeid er knyttet til behovet for ny  og tverrfaglig kunnskap. Bærekraftsmålenes høye ambisjoner og målenes kompleksitet forutsetter et solid kunnskapsgrunnlag hos dagens og morgendagens ansatte. Utdanningsløp på alle nivåer må videreutvikles i en bærekraftskontekst og bærekraftsmål må inn i faglig aktuell sammenheng.

– Ved endt utdanning må elever og studenter ha grunnleggende kompetanse i bærekraft, på samme måte som temaet må inn i videreutdanningsløp. For å lykkes er det vesentlig å satse på utdanning og kompetanse, inkludert tverrfaglighet i utdanningsløp, sier Lied.

Målarbeid inn i eksisterende planer

For Unio er det viktig at bærekraftsmålene i størst mulig grad innlemmes i ordinært planarbeid.

– Det er ikke ønskelig med nye styringsverktøy som kommer på toppen av det eksisterende oppgaver. Styrings- og målingsverktøy vil kunne svekke arbeidet for en koordinert måloppnåelse og vil virke demotiverende for ansatte, sier Lied.

Det er mulig å komme med innspill til planen fram til 30. november. Planen utarbeides som en stortingsmelding som skal være ferdig i løpet av våren 2021

Her kan du lese Unios høringssvar
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as