Barnevernet i Drammen - For viktig til å eksperimentere med!

Rådmannen i Drammen ønsker at barnevernet i byen skal deles i to med hver sin sjef. Målet med den nye organiseringen er at den nye enheten skal være en del av et knutepunkt der flere tjenester er samlet – bl.a. også PP-tjenesten, innbyggertorg, kulturtjenester, helsestasjon og familieteam. De vil at det nye kontoret skal fungere som et eget barnevern, med en egen sjef.

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

- En endring, slik den er beskrevet i forslaget, vil verken tillitsvalgte eller ansatte stille seg bak, sier hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet Hanne Loennechen. Vi opplever dette som verken faglig forsvarlig eller økonomisk hensiktsmessig. Dessuten kan det virke som om saken har blitt et hastverksarbeid. Så da politikerne i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning i Drammen skulle behandle rådmannens anbefaling, ble konklusjonen at de ønsket saken lagt fram på nytt etter en grundigere saksframstilling.

- Det er vanskelig å tro at det faglige blir ivaretatt, når de som har jobbet med saken ikke har snakket med oss som jobber i barnevernet utover barnevernslederen, understreker hun.

Advarer mot deling

Hovedtillitsvalgt Hanne Loennechen forteller at Akademikerforbundets medlemmer i barnevernet har en rekke innsigelser til kommunens saksframstilling. Mest av alt opplever de at det ikke er god nok innsikt i hvordan barneverntjenestens faktiske lovverk er og det barnevernsarbeidet som gjøres i kommunen.

- Vi som er tillitsvalgte har sendt flere brev til politikerne der vi advarer mot forslaget, forteller hun. I det vi har sendt fra oss påpeker vi på den ene siden det lovverket som regulerer barneverntjenesten og på den andre siden en rekke uheldige konsekvenser som den foreslåtte delingen av barnevernet kan få.

En begrunnelse for administrasjonens forslag er at det skal jobbes mer forebyggende på et tverrsektorielt plan. Vi er i utgangspunktet ikke imot å jobbe tverrsektorielt og forebyggende, noe vi til dels faktisk gjør i dag. Men overfor politikerne har vi pekt på at barneverntjenesten ikke har anledning til å jobbe forebyggende i utstrakt grad, og at dette heller ikke er barnevernets kjerneoppgave eller hovedkompetanse. Taushetsplikten, som barnevernet er underlagt, er noe av det som setter klare begrensninger.

Rent praktisk vil også den foreslåtte organiseringen by på store utfordringer. Som vi skriver i brevet, er det foreslått at de to barnevernavdelingene ikke vil ha felles journalsystem, noe som kan skape problemer hvis familier flytter mellom bydeler som sokner til forskjellige barneverntjenester.

Begrenser barnevernets ressurser

- I forslaget ligger det at man ønsker å opprette to barneverntjenester i Drammen uten at det skal tilføres nye ressurser, sier Hanne Loennechen. Man vil faktisk spre ut ressurser og personell på to steder.

Hanne Loennechen peker også på at de nå er midt oppe i en vanskelig omstilling i den nye kommunen, med bl.a. nye kontorsteder, ny organisering og nye rutiner. Flere ansatte har sagt opp.

- Det siste vi trenger på toppen av dette er et prøveprosjekt som det kommunen legger opp til på Strømsø, mener hun. Både Akademikerforbundets medlemmer og andre ansatte i barnevernet er bekymret for konsekvensene av administrasjonens forslag.

Siste:

Rett før Signaler gikk i trykken var hovedutvalget for oppvekst og utdanning samlet til møte for blant annet annen gangs behandling av forslaget fra administrasjonen i Drammen kommune om deling av barnevernet. Det endte med at forslaget ble nedstemt.

- Dette er lovende, uttaler Hanne Loennechen. Det viser at det nytter å si i fra!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as