Anne Grønsund er fornøyd med at Stortinget tok inn BiAs forslag om en årlig rapportering om status fra barnevernet til kommunestyret.

Barnevernsreform vedtatt i stortinget - godt grunnlag for videre utvikling og nye debatter

BiAs forslag om å innføre årlig krav om rapportering om barnevernet til kommunestyret fikk fullt gjennomslag! Stortinget ber videre om at barnevernsreformen fullfinansieres. Et annet viktig vedtak var at stortinget ber regjeringen vurdere hvordan barnevernsansatte kan sikres mot vold og trusler. 

Lovendringer og barnevernsreform
Prop 73 L som er vedtatt av Stortinget nå i juni gir et godt grunnlag for å styrke barnevernet for fremtiden. Kvalitets- og kompetanseutvikling er satt høyt på dagsorden i proposisjonen. Det blir viktig for BiA å følge opp videre at grunnleggende strukturelle grep tas fremover, eksempelvis kompetansekrav i barnevernet og at barnevernspedagogutdanningen styrkes ved å bli en klinisk orientert masterutdanning.

Behov for strukturelle grep for å sikre kompetanseutviklingen
Denne proposisjonen føyer seg inn i rekken av mange vedtak og utredninger som peker på at det er nødvendig å sørge for klare kompetansekrav og utdanninger som er tilpasset kompetansebehovet i barnevernet. Derfor er BiA skuffet over at flere partier ikke støttet Venstres forslag om kompetansekrav og en fagintegrert master for barnevernspedagoger som grunnlag for kompetanseutviklingen. - Vi forventer at dette forslaget tas frem igjen når Bufdir og departementet kommer med sine vurderinger av kompetansebehovene i barnevernet, sier leder av BiA Anne Grønsund. Uten slike strukturelle grep, risikerer en at Stortingets ønskede satsning på kompetanse i barnevernet fortsetter å være et fragmentert og tilfeldig, noe som rammer muligheten for å drive faglig forsvarlig praksis over hele landet.

Fullfinansiering i praksis
- Vi er glade for at Stortinget ser behovet for en fullfinansisering av barnevernet. Vi oppfatter dette som en anerkjennelse av at det er behov for økte resurser og flere ansatte i barnevernet. Vi forventer derfor at statsbudsjettet for 2019 innebærer en kraftig styrking av barnevernets budsjetter i kommunene, både gjennom stillinger og fagutviklingsmidler, slik at det blir en fullfinansiering også i praksis når kommunene nå overtar mer av ansvaret fra og med 2020. Særlig de minste kommunene vil være avhengig av dette for å kunne oppnå et visst nivå innen 2020, fastslår Grønsund

Årlig statusrapport
BiA mener at det er nødvendig å sørge for at kommunen, som drifter barnevernet, har tilstrekkelig og kunnskapsbasert informasjon om hvordan barnevernet fungerer. Det er kommunestyrene som har ansvar for å bevilge tilstrekkelige ressurser, og som til syvende og sist er ansvarlige for kvaliteten i sin tjeneste. Derfor er BiA fornøyd med at Stortinget tok inn forslaget vårt om en årlig rapportering om status fra barnevernet til kommunestyret. Vi håper dette kan bidra til bedre kunnskap, bedre samarbeid og et bedre grunnlag for å organisere barnevernet i kommunene, avslutter Grønsund.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as