Ber Arbeids- og sosialdepartementet droppe ekstern konsulentrapport

- Tajik må stå for Hurdalsplattformens mål om et styrket trepartssamarbeid.

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) og Akademikerforbundet ber arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik stoppe Arbeids- og sosialdepartementets prosess med å få inn et eksternt konsulentfirma for å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker i Nav.

Akademikerforbundet og TiA er klare på at frilanstolkenes honorarsystem må endres. Men da må arbeids- og inkluderingsministeren gå for en fremgangsmåte som følger opp Hurdalsplattformens mål om ”et forsterket trepartssamarbeid som er tettere, mer forpliktende og mer strategisk”. Når det samtidig er et eget mål i Hurdalsplattformen å ”kutte i konsulentbruk i staten ved å utvikle egen kompetanse”, mener TiA og Akademikerforbundet at den eksterne gjennomgangen av frilanstolkenes honorarsystem må stanses.

- Tajik må stå for Hurdalsplattformens mål om et styrket trepartssamarbeid, og heller nedsette et partssammensatt utvalg enn å benytte eksterne konsulentfirma, påpeker leder i Akademikerforbundet, Alfred Sørbø.

- I et partssammensatt utvalg kan vi bidra med vår kompetanse på området, og gi departementet en dypere og bredere forståelse for de utfordringene som ligger i dagens honorarsystem, uttaler leder i TiA, Mariann Eidberg.

Både Eidberg og Sørbø er tydelige på at de ikke anser det som en god prosess om partene kun får delta med innspill til en ekstern aktør og deretter gi et høringssvar til en ferdig rapport, slik det flere ganger tidligere er blitt gjort på tolkeområdet.

- En rapport utarbeidet av en ekstern aktør utvikler ikke partenes kompetanse, og gir minimal medvirkning for og kontakt mellom partene. Historien har vist at disse rapportene gjerne blir en summarisk, overfladisk gjennomgang av status quo som ikke er av reell verdi for partenes videre arbeid med å finne gode løsninger, mener Alfred Sørbø.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as