Fordelingen og profilen er viktig i årets lønnsoppgjør

Unios styre har vedtatt Unios inntektspolitiske uttalelse. Den er førende for årets lønnsoppgjør. – Resultatet i frontfaget er normgivende, og for oss blir fordelingen og profilen viktig. Lønnstakere med høyere utdanning i offentlig sektor henger fortsatt etter, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Seks år etter oljeprisfallet i 2014 var det «lønnstakernes tur». Så kom koronakrisa og lønnsoppgjøret ble utsatt.

Den lønnsmessige opphentingen etter oljeprisfallet tok tid og var egentlig ikke på plass før koronakrisa. Siden 2014 har reallønnsveksten vært på beskjedne 0,3 prosent per år i gjennomsnitt, noe høyere de to siste årene.

– God lønnsomhet og produktivitetsvekst i industrien tilsa at vi burde fått en skikkelig økning i reallønna i årets tariffoppgjør. For deler av næringslivet har nedstengningen gitt ny krise, svak lønnsomhet og stor usikkerhet, men tross krisa er det viktig å si at ikke all næringsvirksomhet er ramma, påpeker Lied.

Hun viser til at mange har hatt kraftig omsetningsvekst. Husholdningenes forbruksmønstre har endret seg, men samlet volum viser tegn til normalisering.

– Vi forventer derfor at lønnsdannelsen snarest mulig må tilbake til normalen, sier Lied.

Privat og offentlig sektor

Den inntektspolitiske uttalelsen understreker at korona-pandemien har vist hvor gjensidig avhengige offentlig og privat sektor er av hverandre.

– Ansatte i offentlig sektor leverer gode tjenester som er avgjørende for den samlede verdiskapingen i samfunnet, sier Lied.

En kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv, avgjørende i taklingen av store kriser som korona-pandemien og sentral for privat sektors evne til omstilling og nyskaping.

Det grønne skiftet

Inntektspolitisk uttalelse peker også framover og ut av korona-krisen. Unio mener utdanning, kunnskap og det grønne skiftet er fremtidens satsingsområder.

– Jeg er bekymret for den økende ledigheten blant unge.  Utdanningskapasiteten må økes. Investering i utdanning er den beste investeringen for framtida. Koronakrisa har også vist oss at smittevernberedskapen har vært under enhver kritikk og at grunnbemanningen i helsetjenestene er for lav, sier Lied.

Bruken av oljepenger må i større grad rettes inn mot tiltak som stimulerer omstillingen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

– Vi har en historisk mulighet til å stimulere og endog framskynde det grønne skiftet. Og det må være basert på kunnskap og forskning. For å få fart og retning på omstillingen, må bærekraftsmål og klima  inn som et fast element i trepartssamarbeidet, slutter Ragnhild Lied.

Les hele Unios inntektspolitiske uttalelse her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as