Digital omstilling i kommunene

Er nå hele Norge heldigitalisert etter pandemien? Det har uten tvil skjedd en radikal endring i arbeidslivet gjennom koronapandemien. «Alle» har vært gjennom en digital omstilling og har lykkes med det, eller?

Ny undersøkelse fra KS om mellomlederens erfaring

En ny undersøkelse fra KS har identifisert de største utfordringene for digital omstilling i kommunene. I forbindelse med Arbeidslivskonferansen 2021 hyret de inn PwC til å spørre 25 mellomledere i åtte kommuner og to fylkeskommuner om hva de erfarer er de største barrierene ved digital omstilling. Enhetsledere, avdelingsledere, rektorer, barnehagestyrere og fagledere er blant dem som har blitt spurt.

De fem største barrierene det pekes på er:

  • Endringsmotstand hos ansatte og ledere
  • Mellomledere får for lite støtte fra toppledelsen
  • Behovet for opplæring i digitale verktøy blir undervurdert
  • Mellomleder og ansatte blir ikke tilstrekkelig involvert i valg av løsning
  • Mellomleder har for dårlige forutsetninger for å følge opp gevinster.

Endringsmotstand

Årsakene til endringsmotstand beskrives som mange og sammensatte, men mellomlederne i undersøkelsen mener at de mest utslagsgivende grunnene er lav digital kompetanse, usikkerhet, lav endringsvilje og endringstretthet.

De beskriver stor variasjon i den digitale kompetansen hos egne ansatte, og mellomlederne synes det kan være vanskelig å finne løsninger for hvordan man skal jobbe med opplæring i digital grunnkompetanse.

Det er særlig ansatte med lav grunnkompetanse som er imot endring, ifølge mellomlederne. Ofte skyldes det at de enten er usikre på hvordan de skal bruke løsningen eller at de ikke ser verdien av løsningene. Enkelte frykter også at egne arbeidsoppgaver skal bli erstattet av digitale løsninger.

Skape trygghet

Det dreier seg ikke bare om å rulle ut endringen, men å skape trygghet.
Ved endringsmotstand, kan det være nyttig å ta ansatte til andre virksomheter og vise hvordan de jobber ut mot brukerne sine eller samhandler internt. Det kan gi økt forståelse av hva det er mulig å få til.

Motstand betyr ikke nødvendigvis «jeg vil ikke». Folk har ulike perspektiver og det bør anerkjennes. Lederen må sikre trygge arenaer for diskusjon. Trygghet styrker evnen til å prøve og feile.

Hva, hvordan og hvorfor?

Ledere og mellomledere må være tydelige i sin kommunikasjon på hva omstillingen innebærer, hvordan den skal gjennomføres og hvorfor. Det å ha eierskap gir motivasjon. Ildsjeler kan gå foran og vise hvilken nytte nye verktøy kan gi i hverdagen. Slike forbilder kan motivere og kan i neste runde bidra med opplæring av kollegaene.


Mellomlederen – en nøkkelperson

Mellomlederen jobber med omstillingene i hverdagen og påvirker i hvilken grad man får realisert omstillinger i kommuner og fylkeskommuner. Askøy kommune er i gang med over 30 små og store digitaliseringsprosjekter. Rådmann Eystein Venneslan peker på mellomlederne som nøklene til å få gjennomført endringene. – Det kreves tett og god oppfølging for å få det til, og det er jo de som er nærmest de ansatte, sier han til Dagens perspektiv. Han anbefaler også å samarbeide med andre kommuner og trekke veksel på deres erfaringer. – Gode resultater i andre kommuner er viktig motivasjon og hjelp i arbeidet.


Kilder:
Ledelse & arbeidsliv, Dagens perspektiv
- Digitalisering krever tålmodighet, Dagens perspektiv
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as