Endringer i statlig sektor – skaper utfordringer i Akademikerforbundet

Frem til i dag har lokale forhandlinger i statlig sektor blitt ivaretatt av forbundets forhandlere på arbeidsstedene supplert med forhandlere fra regionale forhandlerkorps. Samtidig registreres det at lokale lønnsforhandlinger i statlig tariffområde stadig gjøres mer gjeldende da en større andel av rammen nå legges ut til virksomhetene. Som en følge av økt vektlegging på lønnsdannelse gjennom lokale lønnsforhandlinger, stilles det større krav til de som skal i forhandlinger iht. kapasitet og kompetanse. Dette blir særlig aktualisert dersom virksomheter delegerer lønnsforhandlingene til driftsenheter.

I denne settingen møtte Akademikerforbundet i 2018 to hovedutfordringer:

  • Nasjonale arbeidsgivere som inn-deler virksomhetene og definerer forhandlingssteder på tvers av Akademikerforbundets regioner skaper en uoversiktlig situasjon ifm. forberedelser til lokale lønnsforhandlinger.
  • Region Øst, som fikk kapasitets-utfordringer grunnet et stort omfang forhandlingssteder der man ikke hadde lokale forhandlere på arbeidsplassen.

Lønnssystemet kan bli en del av de sentrale forhandlingene i stat i 2019

I Akademikerforbundet har vi nå begynt forberedelsene mot mellomoppgjøret 2019. I et mellomoppgjør vil det i hovedsak være lønn som forhandles mellom partene. I statlig sektor kan likevel lønnssystemet bli en del av de sentrale forhandlingene.

Det står i protokolltilførsel nr. 1 i hovedtariffavtalen mellom LO Stat, Unio og YS Stat og staten 1. mai 2018 – 30. april 2020 at «Partene vil i perioden arbeide videre med lønnssystemet med særlig fokus på lønnsrammer, stillingskoder mv. … Arbeidet skal være påbegynt primo september og være ferdig innen 14. desember 2018 slik at endringer kan kvalitetssikres før forhandlingene i mellomoppgjøret 2019.»

Lønnsforhandlinger hvert år i statlig sektor

Siden 2016 har det blitt gjennomført lokale lønnsforhandlinger i statlig sektor ved samtlige lønnsoppgjør, og det er viktig for den enkeltes lønnsdannelse at man forbereder seg til de lokale lønns-forhandlingene. For en del virksomheter kan det være aktuelt å delegere forhandlingsfullmakten til driftsenhetene /avdelinger under virksomheten, men de lokale forhandlingene kan også bli gjennomført på sentralt virksomhetsnivå. Akademikerforbundet har ved bl.a. Nav, Bufetat og Skatteetaten etablert et forhandlingsutvalg som deltar i forhandlingene på virksomhetsnivået.

Gode forberedelser gjør en forskjell

For de fleste nasjonale arbeidsgivere vil det være hensiktsmessig om det etableres et forhandlingsutvalg som ila. våren konstituerer seg og forbereder seg på to forhandlingsløp; (i) forhandlinger på virksomhetsnivå og (ii) delegerte forhandlinger til driftsenhetene.

Roller må avklares

Siden planlegging og gjennomføring av lokale forhandlinger jf. forbundets retningslinjer skal koordineres og følges opp av regionene, må oppgavefordelingen mellom lokalt, regionalt og sentralt nivå nødvendigvis avklares. Regionene vil også kunne være en viktig samarbeidspartner vedrørende lokale ressurspersoner. Ut fra årets erfaringer vil det være hensiktsmessig om utvalget forbereder seg på delegerte forhandlinger i god tid før selve drøftingen om delegering finner sted. Et viktig moment i denne planleggingen er å avklare ansvarsfordeling frem til forhandlingene ev. blir delegert. Inntil delegering er avtalt, vil forhandlingsstedet for statlige virksomheter lokalisert i Oslo-regionen tilfalle region Øst. Kun et lite antall virksomheter er lokalisert utenfor Oslo-regionen.

Koordinering

Koordinering av forberedelser og gjennomføring av forhandlinger bør avklares med alle aktuelle organisatoriske ledd så tidlig som mulig på begynnelsen av året. Naturlige ledd i samarbeidet er (i) regionstyret, (ii) lokallag på virksomhetsnivå og (iii) sekretariatet. Det kan også i forbindelse med dette være hensiktsmessig å opprette et forum for lederne av de ulike utvalgene.

Dedikerte koordinatorer

Uavhengig av nasjonale arbeidsgivere og samarbeid på tvers av regionene, kan det være hensiktsmessig at regionstyret har et dedikert medlem som står ansvarlig for tariffområdet stat i regionen. Dette på bakgrunn av en antagelse om at det vil være økt behov for forhandlingskapasitet dersom en større andel av rammen avsettes til lokale lønnsforhandlinger.
Akademikerforbundet vil i tiden fremover jobbe målrettet med kompetansebygging og -deling innen statlig sektor.

Medbestemmelsesapparatet

Ut over selve forhandlingene, vil et forhandlingsutvalg for nasjonale arbeidsgivere også kunne utvide ansvarsområdet til å utøve en naturlig representasjon i medbestemmelses-apparatet på virksomhetsnivå og drifts-enhetene. Det er viktig at medlemmene engasjerer seg i dette temaet!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as