Enighet i årets lønnsoppgjør i kirken

Årets lønnsoppgjør i kirken ble avsluttet med enighet fredag morgen. Resultatet ga en samlet økonomisk ramme på 5,4 prosent.

Ansatte i unormerte stillinger i rettssubjektet har fått et tillegg på 6,7 % med et minimum på 42 000 kr

– Vi kom til enighet om en økonomisk ramme på nivå med resultatet i offentlig sektor, og for noen av våre medlemsgrupper blir det høye tillegg i år, sier . Dessverre må vi likevel fastslå at arbeidsgiver heller ikke i dette oppgjøret valgte å prioritere de fellesrådsansatte med lang utdannelse. Det sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

– I Unio KA var vi opptatt av å få et resultat som kunne møte kirkens utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte med høy kompetanse. For å kompensere for den høye prisveksten var det samtidig viktig med et godt generelt tillegg til alle, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Samarbeid
Under paraplyen Unio KA samarbeider Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Norsk Fysioterapeutforbund om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KA.

I tillegg samarbeider Unio KA med det frittstående Kirkelig undervisningsforbund.

Blant Unio-forbundenes medlemmer i kirken er noen ansatt i kirkelige fellesråd og menigheter, mens prestene i all hovedsak er ansatt i det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke (rDnk).

Stillingstillegg
Lønnsnivået for fellesrådsansatte med høyere utdanning har over tid sakket akterut sammenlignet med tilsvarende stillinger i kommunal sektor.

Stillinger i lønnsgruppe 1-5 får tillegg fra 23.800 til 38.000 kroner.

Stillinger i fellesrådene uten fastsatt garantilønn får et lønnstillegg på 4,9 prosent av den enkeltes grunnlønn.

Menighetsprester i rDnk
For prester ansatt i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) i stillinger med ansiennitetsopprykk, betyr årets lønnsoppgjør et lønnstillegg på 6,1 prosent av den enkeltes grunnlønn, men minimum 37.500 kroner.

– Vi er fornøyde med resultatet for menighetsprestene, der alle får et godt lønnstillegg. Minimumsbeløpet innebærer dessuten at de som er nye i presteyrket eller på prest-under-utdannings-løpet (PUU), kommer spesielt godt ut, sier Gun Hafsaas.

Spesialprester, proster og kontoransatte i rDnk
– Disse gruppene står i fare for å sakke etter i lønnsutviklingen. Det er bakgrunnen for at det har vært viktig for Unio KA at disse får et høyere lønnstillegg. Vi er fornøyde med at vårt krav om å prioritere disse gruppene fikk gjennomslag i årets oppgjør, sier Unio KAs forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Ikke lokale forhandlinger
Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år, verken i fellesrådene eller i rettssubjektet Den norske kirke.

Virkningsdato for lønnsoppgjøret er 1.mai. Fristen for å vedta resultatet er 23. juni.

 

Protokoll med vedlegg fra forhandlingene
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as